Ακύρωση κατάσχεσης ακινήτου λόγω μη κοινοποίησης ατομικής ειδοποίησης χρεών

Ανακοπή –Έκθεση Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακινήτων. Με την 12807/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, το Δικαστήριο έκανε δεκτή την υπό κρίση ανακοπή και ακύρωσε τη με αριθμό 5802/18-11-2010 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, με την οποία κατασχέθηκαν τα αναφερόμενα στην έκθεση ακίνητα του ανακόπτοντος, ως υπευθύνου διαχειριστή, για τα αναφερόμενα, στο συνημμένο στην ίδια έκθεση πίνακα, χρέη της εταιρείας στην οποία συμμετείχε, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. Κρίθηκε, μεταξύ άλλων, ότι, εφόσον δεν προέκυπτε από
τα στοιχεία της δικογραφίας ότι πριν από την επιβολή της ως άνω κατάσχεσης σε βάρος του ανακόπτοντος κοινοποιήθηκε σε αυτόν επίκαιρη ατομική ειδοποίηση χρεών, με την οποία να του γνωστοποιούνται οι αναφερόμενες στην οικεία έκθεση κατάσχεσης πράξεις ταμειακής βεβαίωσης των χρεών του ίδιου ατομικά και ως διαχειριστή της εν λόγω εταιρείας, που αποτελεί νόμιμη προϋπόθεση για τη λήψη σε βάρος του μέτρων διοικητικής εκτέλεσης, όπως είναι η αναγκαστική κατάσχεση ακινήτου, η προσβαλλόμενη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης είναι ακυρωτέα. (Διοικ.Πρωτ.Αθηνών)

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία