Ακύρωση κατάσχεσης ακινήτου λόγω μη κοινοποίησης ατομικής ειδοποίησης χρεών

Ανακοπή –Έκθεση Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακινήτων. Με την 12807/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, το Δικαστήριο έκανε δεκτή την υπό κρίση ανακοπή και ακύρωσε τη με αριθμό 5802/18-11-2010 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, με την οποία κατασχέθηκαν τα αναφερόμενα στην έκθεση ακίνητα του ανακόπτοντος, ως υπευθύνου διαχειριστή, για τα αναφερόμενα, στο συνημμένο στην ίδια έκθεση πίνακα, χρέη της εταιρείας στην οποία συμμετείχε, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. Κρίθηκε, μεταξύ άλλων, ότι, εφόσον δεν προέκυπτε από
τα στοιχεία της δικογραφίας ότι πριν από την επιβολή της ως άνω κατάσχεσης σε βάρος του ανακόπτοντος κοινοποιήθηκε σε αυτόν επίκαιρη ατομική ειδοποίηση χρεών, με την οποία να του γνωστοποιούνται οι αναφερόμενες στην οικεία έκθεση κατάσχεσης πράξεις ταμειακής βεβαίωσης των χρεών του ίδιου ατομικά και ως διαχειριστή της εν λόγω εταιρείας, που αποτελεί νόμιμη προϋπόθεση για τη λήψη σε βάρος του μέτρων διοικητικής εκτέλεσης, όπως είναι η αναγκαστική κατάσχεση ακινήτου, η προσβαλλόμενη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης είναι ακυρωτέα. (Διοικ.Πρωτ.Αθηνών)

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Ηθική παρενόχληση και τραμπουκισμός στο χώρο εργασίας (mobbing) υπό το πρίσμα του άρθρου 312 του νέου Ποινικού Κώδικα

Εκπίπτουν οι δαπάνες καθαριότητας, δαπάνες συντήρησης αυτοκινήτου και δαπάνες για καφέδες κλπ για το προσωπικό και τους πελάτες της επιχείρισης (ΣτΕ)