Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2015

Nέος νόμος με αλλαγές στο ποινικό σύστημα της χώρας

Εικόνα
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4322/2015 (Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ' τύπου και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α' 42/27-04-2015), ο οποίος προβλέπει μεταξύ άλλων στο άρθρο 1 την κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ' τύπου, στα άρθρα 2-8 τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα (βλέπε  εδώ ), στο άρθρο 9 τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (βλέπε  εδώ ), στο άρθρο 10 τροποποιήσεις στην νομοθεσία για τα ναρκωτικά, στο άρθρο 12 έκτακτα μέτρα για την αποσυμφόρηση των, στο άρθρο 13 τη μετατροπή ποινών ανεκτέλεστων αποφάσεων, στο άρθρο 16 την αύξηση θέσεων προσωπικού Καταστημάτων Κράτησης και στο άρθρο 17 ρυθμίσεις για το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.). Δείτε ολόκληρο το νόμο 4322/2015  εδώ

Καταχρηστικοί όροι τραπεζικών συμβάσεων

Εικόνα
του δικηγόρου Γιώργου Καζολέα Με την Υπουργική Απόφαση Ζ1-798/2008 - ΦΕΚ 1353/Β'/11.7.2008 αποφασίστηκε η απαγόρευση αναγραφής των Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί ως καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις επί αγωγών ενώσεων καταναλωτών, σε συμβάσεις που συνάπτουν τα Πιστωτικά Ιδρύματα με τους καταναλωτές. Σημειώνεται ότι με την υπ’ αρ. 1210/2010 απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίφθηκε η αίτηση ακυρώσεως που άσκησαν οι Τράπεζες κατά της αποφάσεως αυτής. Οι καταχρηστικοί όροι που αναφέρονται στην Υπουργική Απόφαση είναι οι εξής:

Διαζύγιο & διατροφή: Τι πρέπει να αποδείξουν στο δικαστήριο οι σύζυγοι για να λάβουν διατροφή

Εικόνα
Τι πρέπει  να αποδείξουν στο δικαστήριο οι σύζυγοι για να ζητήσουν διατροφή σε περίπτωση διακοπής του γάμου τους: Αξίωση διατροφής λόγω διακοπής της έγγαμης συμβίωσης για εύλογη αιτία. «…Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1389, 1390 και 1391 Α.Κ. προκύπτει ότι για τη θεμελίωση αξίωσης του ενός από τους συζύγους για καταβολή σ` αυτόν διατροφής σε χρήμα από τον άλλο, μετά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης, πρέπει ο ενάγων να επικαλείται και να αποδεικνύει τη συζυγική ιδιότητα, τη διακοπή της συμβίωσης για εύλογη αιτία, ότι οι βιοτικές του ανάγκες, λαμβανομένων υπόψη και των συνθηκών της χωριστής διαβίωσης, δικαιολογούν τον προσδιορισμό της διατροφής στο ζητούμενο με την αγωγή χρηματικό ποσό, χωρίς να είναι αναγκαίο και να εξειδικεύει τις ανάγκες αυτές, αναφέροντας και την απαιτουμένη για κάθε μία δαπάνη, αλλά αρκεί μόνο να αναφέρει το συνολικό ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών του αυτών.