Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2022

O Covid-19 ως πρόφαση για απόλυση εργαζόμενου (κυπριακό δίκαιο)

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου Η πανδημία του κορωνοϊού αναμφισβήτητα προκάλεσε σοβαρούς κλυδωνισμούς και στον τομέα των εργασιακών σχέσεων. Η οικονομική κρίση που επέφερε μείωση κύκλου εργασιών και η λήψη των περιοριστικών μέτρων που προκάλεσε μεταβολή του τρόπου παροχής εργασίας δημιούργησαν ένα νέο τοπίο στον εργασιακό τομέα που σε μεγάλο ποσοστό εμφανίζει τάσεις παγίωσης και στην μετά covid-19 εποχή. Η όλη κατάσταση που διαμορφώθηκε και η περιρρέουσα εργασιακή ατμόσφαιρα , χρησιμοποιείται από ορισμένους Εργοδότες καταχρηστικά προκειμένου να αντληθεί περαιτέρω όφελος προς τους ίδιους και όχι γιατί οι δυσμενείς αποφάσεις που λαμβάνουν για το προσωπικό τους αυτή την περίοδο απηχούν πραγματικές και αντικειμενικές ανάγκες. Η απόλυση προσωπικού παρατηρήθηκε τόσο κατά το χρονικό διάστημα της ισχύος των μέτρων αλλά και κατά τη φάση της σταδιακής άρσης και πολλοί εργοδότες θεωρούν ότι, επικαλούμενοι γενικά και αόριστα τη δυσμενή οικονομική κατάσταση, νομιμοποιούνται στην απομάκρυνση τ

Η αναγραφή του πατρικού επωνύμου παιδιού ως πρώτο ακολουθούμενο από το μητρικό, συνιστά διάκριση εις βάρος των γυναικών

Εικόνα
To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Ισπανία (υποθεση León Madrid v. Spain αρ. αίτησης 30306/13, απόφαση 26.10.2021) για παραβίαση του άρθρου 14 (απαγόρευση διακρίσεων) σε συνδυασμό με το άρθρο 8 (δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής), της ΕΣΔΑ. Η υπόθεση αφορούσε σε αίτημα της προσφεύγουσας να αλλάξει τη σειρά των επωνύμων με τα οποία είχε καταχωρηθεί στο μητρώο η κόρη της. Το ισπανικό δίκαιο τον επίμαχο χρόνο προέβλεπε ότι σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των γονέων, το παιδί θα κρατούσε ως πρώτο το επώνυμο του πατέρα, ακολουθούμενο από το επώνυμο της μητέρας. Η προσφεύγουσα ισχυρίστηκε ότι η ρύθμιση αυτή εισήγαγε διάκριση. Ο αυτόματος χαρακτήρας της εφαρμογής του νόμου κατά τον κρίσιμο χρόνο – που είχε εμποδίσει τα εθνικά δικαστήρια, να λάβουν υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις της υπό κρίση υπόθεσης – δεν μπορούσαν, κατά την άποψη του Δικαστηρίου, να δικαιολογηθούν βάσει της Σύμβασης. Ενώ ο κανόνας ότι το πατρικό επώνυμο θα πρέπει να προ