Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2024

Εγγυητής Δανείου: Το δικαίωμα πληροφόρησης και το ειδικό δικαίωμα πρόσβασης στην κατάσταση λογαριασμού του δανείου στο Κυπριακό Δίκαιο

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου Το δικαίωμα πληροφόρησης του εγγυητή κατά τη λειτουργία της συμβατικής σχέσης εγγύησης που έχει καταρτισθεί με το πιστωτικό ίδρυμα σε σχέση με την εξέλιξη της κύριας δανειακής σύμβασης, για την οποία παρασχέθηκε η εγγύηση , κατοχυρώνεται ευθέως στο άρθρο 12 (1) του περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας Εγγυητών Νόμου του 2003 (197(I)/2003). Σύμφωνα με αυτό, σε κάθε σύμβαση εγγύησης, ο πιστωτής υποχρεούται να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση και γραπτώς τον εγγυητή με επιστολή του στη διεύθυνσή του που καταγράφηκε στη συμφωνία δανείου ή στην τελευταία γνωστή στον πιστωτή διεύθυνσή του για κάθε καθυστέρηση καταβολής τριών τουλάχιστον δόσεων ή αθέτηση από τον πρωτοφειλέτη οποιασδήποτε άλλης υπόσχεσης ή υποχρέωσής του δυνάμει της συμφωνίας δανείου ή άρση ή μεταβολή οποιασδήποτε επιβάρυνσης που είχε τεθεί στην περιουσία του προς όφελος του πιστωτή για τους σκοπούς της συμφωνίας δανείου. Επίσης, σύμφωνα με τον Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτ

Απαγόρευση συμμετοχής μη δικηγόρου σε δικηγορική εταιρεία : Μη συμβατός με το κοινοτικό δίκαιο περιορισμός ή προστασία του δικηγορικού επαγγέλματος;

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου Με ενδιαφέρον αναμένεται η κρίση του Δικαστηρίου της ΕΕ επί του προδικαστικού ερωτήματος [1]  που έθεσε ενώπιών του το Βαυαρικό Δικαστήριο Δικηγόρων (BayAGH) [2]  για το αν συνιστά ανεπίτρεπτο περιορισμό του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων που προβλέπεται στο άρθρο 63, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ [3]  το γεγονός ότι η νομοθεσία κράτους μέλους επιβάλλει την ανάκληση της άδειας άσκησης επαγγέλματος σε περίπτωση κατά την οποία μερίδιο της δικηγορικής εταιρίας μεταβιβάζεται σε πρόσωπο που δεν πληροί τις ειδικές επαγγελματικές προϋποθέσεις που συνδέονται, κατά το δίκαιο του κράτους μέλους, με την απόκτηση εταιρικού μεριδίου, δηλαδή όταν η εσωτερική νομοθεσία προβλέπει ότι εταίρος δικηγορικής εταιρίας μπορεί να είναι μόνο δικηγόρος. Ουσιαστικά, το ζήτημα είναι αν μπορεί βάσει του γερμανικού δικαίου να γίνει αποδεκτή η αμιγώς οικονομική συμμετοχή μη δικηγόρων μέσω οικονομικής επένδυσης σε μια δικηγορική εταιρεία. Οι δικηγορικοί σύλλογοι απορρίπτου