Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούλιος, 2013

Oι αλλαγές του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με το νόμο 4172/2013

Εικόνα
Νόμος 4172/2013 : Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013) Άρθρο 105 – Τροποποίηση διατάξεων του ΚΠολΔ 1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 691 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: «4. Η συζήτηση της προσωρινής διαταγής προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) ημερών από την κατάθεση της αίτησης. Αν ο δικαστής κρίνει ότι είναι αναγκαία η εμφάνιση του καθ' ου η αίτηση τον καλεί με οποιονδήποτε τρόπο μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Αν γίνει δεκτό το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής, η σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, άλλως προσωρινή διαταγή δεν χορηγείται.

Aπόλυση εργαζομένου λόγω κακής πορείας της οικονομικής κατάστασης του εργοδότη

Εικόνα
A Π 171/2013: Δεν συνιστά ανώτερη βία για την απόλυση εργαζομένου η κακή πορεία των οικονομικών της εργοδότριας εταιρίας. «(…) A πό τις διατάξεις των άρθρων 1, 3 και 6 του ν. 2112/1920 και ιδίως της παραγράφου 2 του τελευταίου άρθρου όπως αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4558/1930 που ορίζει ότι, "υπάλληλος απολυόμενος ένεκα διακοπής της εργασίας λόγω πυρκαϊάς ή άλλου περιστατικού ανωτέρας βίας, κατά των οποίων είναι ασφαλισμένος ο εργοδότης, δικαιούται των 2/3 της κατ` άρθρο 3 εδαφ. α' αποζημιώσεως",

Τα δικαιώματα των καταναλωτών στα ξενοδοχεία

Εικόνα
Προκαταβολή: Ο ξενοδόχος   δικαιούται να ζητήσει προκαταβολή μέχρι 25% στο σύνολο της τιμής διανυκτέρευσης για όλες τις ημέρες της διαμονής που έχουν παραγγελθεί. H προκαταβολή δεν πρέπει να είναι κατώτερη της τιμής μιας ημέρας. Ακύρωση κράτησης: Αν ο καταναλωτής κλείσει δωμάτιο προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για προκαθορισμένη χρονική περίοδο και τελικά δεν το χρησιμοποιήσει για όλη ή μέρος της περιόδου, οφείλει να αποζημιώσει το ξενοδόχο με το μισό της τιμής που συμφωνήθηκε για την περίοδο που δεν το χρησιμοποίησε. Αν όμως ο πελάτης ενημέρωσε τον ξενοδόχο πριν από 21 τουλάχιστον ημέρες , τότε απαλλάσσεται από την αποζημίωση και ο ξενοδόχος υποχρεούται στην άμεση επιστροφή της προκαταβολής που τυχόν εισέπραξε.

Tο "δικαίωμα στη λήθη" και οι μηχανές αναζήτησης

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα - 1/7/2013 Στην εποχή της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης το δίκαιο ακολουθεί πάντα ασθμαίνοντας τις κατακτήσεις της τεχνολογίας. Εκ φύσεως και εκ των πραγμάτων είναι αργό σε σύγκριση με την ταχύτητα του διαδικτύου. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι πρέπει να παραμερισθεί ο ρόλος του. Οι κανόνες προστασίας των δεδομένων αποτελούν την απάντηση του δικαίου απέναντι στο φρενήρη ρυθμό εξάπλωσης και διεύρυνσης των δυνατοτήτων και της μαζικής χρήσης του ίντερνετ. Η καταχώριση δεδομένων στις μηχανές αναζήτησης και η ψηφιακή αρχειοποίηση τους είναι η πρόκληση για τη θεσμοθέτηση κανόνων.