Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2015

To αδίκημα της ακάλυπτης επιταγής

Εικόνα
Σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.1 του ν.5960/1933 "περί επιταγής", όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1325/1972, εκείνος που εκδίδει επιταγή που δεν πληρώθηκε από τον πληρωτή, γιατί δεν είχε σ` αυτόν αντίστοιχα διαθέσιμα κεφάλαια κατά το χρόνο της έκδοσης της επιταγής ή της πληρωμής της, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 10.000 δραχμών. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για το έγκλημα της εκδοσης ακάλυπτης επιταγής απαιτείται, αντικειμενικά μεν 1) έκδοση τυπικά έγκυρης επιταγής, δηλαδή συμπλήρωση επί του εντύπου της επιταγής των στοιχείων που προβλέπονται στο νόμο,

Διαταγή πληρωμής κατά του Δημοσίου: Αντισυνταγματική η απαγόρευση εκτέλεσης

Εικόνα
Σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου με αρ.369/2014 η απαγόρευση εκτέλεσης κατά του Δημοσίου των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων πριν αυτές γίνουν αμετάκλητες κατ’ άρθ. 19 παρ.1-2 ν. 1715/1951 δεν εμποδίζει την έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση τελεσίδικη και όχι αμετάκλητη αναγνωριστική απόφαση διοικητικού δικαστηρίου. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, «κατά μεν τη διάταξη του άρθρου 94 παρ.4 εδάφ. γ' του Συντάγματος, όπως ισχύει μετά την αναθεώρησή του με το από 6.4.2001 Ψήφισμα της Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής "οι δικαστικές αποφάσεις εκτελούνται αναγκαστικά και κατά του Δημοσίου και των νομικών προσώπων

Οι νέες ρυθμίσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας και την υπαγωγή στο Νόμο Κατσέλη

Εικόνα
Στο Νόμο 4346/2015 με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 14 προβλέπονται οι νέες ρυθμίσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας και την υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη (ν.3869/2010). Οι νέες διατάξεις που θα ισχύσουν από 1.1.2016 έχουν ως εξής:  1. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης και σχέδιο διευθέτησης οφειλών ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, εφόσον,

Νέα διάταξη για τα ανείσπρακτα ενοίκια: Φορολόγηση μόνο των ποσών που εισπράττονται εφόσον έχει ξεκινήσει δικαστική διεκδίκηση

Εικόνα
Στο σχέδιο νόμου «επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» που κατατέθηκε στη Βουλή στις 17/11/2015 προβλέπεται διάταξη για το θέμα της φορολογικής αντιμετώπισης των ανείσπρακτων ενοικίων μετά την κατάργηση της δυνατότητας εκχώρησης τους στο Δημόσιο. Σύμφωνα με τη διάταξη τα εισοδήματα από ενοίκια που  αποκτώνται από την 1.1.2015 και εξής θα φορολογούνται ανά έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράττονται, με την προϋπόθεση ότι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας φορολογικής δήλωσης, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής

Σύμβαση χρησιδανείου επί διαμερίσματος. Απόδοση του διαμερίσματος σε περίπτωση μη καταβολής των δαπανών συντήρησης

Εικόνα
Του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου Σε περίπτωση που κάποιος παραχωρεί τη χρήση ενός ακινήτου, πχ. διαμερίσματος, χωρίς αντάλλαγμα, σε κάποιον άλλο, έχουμε εφαρμογή των διατάξεων περί χρησιδανείου (άρθρα 810 επ ΑΚ).(Με  τη σύμβαση του χρησιδανείου ο ένας από τους συμβαλλομένους  (χρήστης) παραχωρεί στον άλλο τη χρήση πράγματος χωρίς αντάλλαγμα και αυτός (χρησάμενος) έχει υποχρέωση να αποδώσει το πράγμα μετά τη λήξη  της σύμβασης.[αρ.810 ΑΚ]). Στη σχετική σύμβαση θα πρέπει να συμπεριληφθεί όρος που υποχρεώνει τον χρησάμενο να πληρώνει τις συνήθεις δαπάνες για τη συντήρηση του διαμερίσματος, δηλαδή λογαριασμούς ηλεκτρικού

Η άρνηση του εργαζόμενου να δεχθεί μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας συνιστά απόλυση (απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου)

Εικόνα
Με την απόφαση της 11/11/2015 στην υπόθεση C-422/14 Cristian Pujante Rivera κατά Gestora Clubs Dir, SL και Fondo de Garantía Salarial το Δικαστήριο της ΕΕ αποφάνθηκε ότι η λήξη σύμβασης εργασίας μετά την άρνηση του εργαζομένου να αποδεχθεί μονομερή και ουσιώδη μεταβολή εις βάρος του των ουσιωδών στοιχείων της σύμβασης συνιστά απόλυση κατά την έννοια της οδηγίας για τις ομαδικές απολύσεις. Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι εργαζόμενοι με σύμβαση συναφθείσα για ορισμένο χρόνο ή για ορισμένη εργασία πρέπει να θεωρούνται ως εργαζόμενοι που απασχολούνται «συνήθως», κατά την έννοια της

Αλλάζει ο νόμος για την αστική ευθύνη του Τύπου: Eυνοϊκότερες οι διατάξεις για τα ΜΜΕ

Εικόνα
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Σύμφωνο Συμβίωσης και άλλες διατάξεις» που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση προβλέπονται μεταξύ άλλων τροποποιήσεις στο νόμο περί αστικής ευθύνης του Τύπου (ν.1178/81). Στο άρθρο 38 του νομοσχεδίου προβλέπεται  η κατάργηση της υποχρεωτικής ελάχιστης προβλεπόμενης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης και η επιμέτρηση του ποσού θα γίνεται από τον δικαστή με ενδεικτικά κριτήρια ενώ  διαμορφώνεται και θεσμός αποκατάστασης του αδικηθέντος από τον Τύπο με σχετικό επανορθωτικό δημοσίευμα.

Διακοπή της έγγαμης συμβίωσης: Ρύθμιση της οικογενειακής στέγης. Μετοίκηση του ενός συζύγου

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου Όταν η έγγαμη συμβίωση διακόπτεται, ανακύπτει το ζήτημα ποιος σύζυγος θα μείνει στο σπίτι και ποιος θα πρέπει να φύγει. Είναι η συχνότερη περίπτωση όπου οι σύζυγοι αδυνατούν να συμβιώσουν ειρηνικά στο σπίτι και η έκρυθμη αυτή κατάσταση θα πρέπει να εκτονώνεται με την αποχώρηση του ενός, προς όφελος και των τέκνων, όταν υπάρχουν. Σύμφωνα με το άρθρο 1393 του Αστικού Κώδικα, "σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης των συζύγων, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το επιβάλλουν λόγοι επιείκειας ενόψει των ειδικών συνθηκών του καθενός από τους συζύγους και του συμφέροντος των τέκνων, να παραχωρήσει στον ένα σύζυγο την αποκλειστική

Αντισυνταγματική η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών από το ΣΔΟΕ

Εικόνα
Με την απόφαση 1260/2015 του δ’ τμήματος του ΣτΕ κρίθηκε ότι η κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 30 παρ.5 περ.ε του ν. 3296/2004 δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων που διατάσσεται με πράξη των αρμοδίων οργάνων του Σ.Δ.Ο.Ε. αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1, 17 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος και του άρθρου 1 Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. Ειδικότερα κρίθηκε ότι «η κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 30 παρ.5 περ.ε του ν. 3296/2004 δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων που διατάσσεται με πράξη των αρμοδίων οργάνων του Σ.Δ.Ο.Ε.

Μισθώσεις: Ζημία εκμισθωτή όταν μετά την έξωση του μισθωτή, αυτός αρνείται να απομακρύνει τα πράγματά του από το μίσθιο

Εικόνα
Tου Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της έξωσης ο εκμισθωτής έρχεται συχνά αντιμέτωπος με το πρόβλημα της εγκατάλειψης κινητών πραγμάτων (που δεν αποτέλεσαν αντικείμενο εκτέλεσης) στο ακίνητό του από τον αποβληθέντα μισθωτή. Αυτό συμβαίνει κυρίως στις εμπορικές μισθώσεις, όπου εγκαταλείπεται εξοπλισμός του καταστήματος, αλλά και στις μισθώσεις κατοικίας, όπου ο προηγούμενος μισθωτής αδιαφορεί για την τύχη αντικειμένων που υπήρχαν στην μισθωμένη κατοικία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο εκμισθωτής υφίσταται ζημία καθώς δεν μπορεί να εκμισθώσει το ακίνητο του σε νέο μισθωτή και έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το δικαστήριο αποζημίωση τόσο για τη θετική ζημία όσο και για το διαφυγόν κέρδος.

Καταχρηστική η διάταξη που ορίζει ως σημείο εκκίνησης της προθεσμίας ανακοπής κατά της εκτέλεσης τη δημοσίευση σε εφημερίδα και όχι την ατομική ειδοποίηση του καθ' ου (ΔΕΕ)

Εικόνα
Σημαντική απόφαση στην υπόθεση C-8/14 BBVA S.A. κατά Pedro Peñalva López κλπ. εξέδωσε το Δικαστήριο της ΕΕ. Ειδικότερα κρίθηκε ότι στις περιπτώσεις των εκτελέσεων ενυπόθηκων απαιτήσεων οι διατάξεις εθνικού δικαίου (εν προκειμένω του ισπανικού) που τάσσουν στους ενδιαφερομένους για την άσκηση ανακοπής κατά της εκτέλεσης αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα που αρχίζει να τρέχει από τη δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ισπανίας του νέου τροποποιητικού νόμου που θεσπίστηκε, αντίκειται στο κοινοτικό δίκαιο στο σημείο που ορίζεται εκκίνηση της προθεσμίας ανακοπής η δημοσίευση του νόμου στην εφημερίδα και όχι η ατομική ειδοποίηση του κάθε ενδιαφερόμενου.

Kατάργηση χρεώσεων περιαγωγής στις τηλεπικοινωνίες

Εικόνα
Τέλος θα τεθεί στις χρεώσεις περιαγωγής εντός της ΕΕ από τον Ιούνιο του 2017 και θα τεθούν σε εφαρμογή σαφείς κανόνες σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης στο διαδίκτυο, μετά την υπερψήφιση του νέου νομοθετικού πακέτου για τις τηλεπικοινωνίες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. "Το τέλος των χρεώσεων περιαγωγής ήταν κάτι που περίμεναν όλοι εδώ και πολύ καιρό: οι απλοί άνθρωποι, οι νέες επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίες και όλοι οι οργανισμοί", δήλωσε η εισηγήτρια, Pilar del Castillo (ΕΛΚ, Ισπανία), στη συζήτηση πριν από την ψηφοφορία. "Χάρη στην παρούσα συμφωνία η Ευρώπη θα καταστεί η μόνη περιοχή στον κόσμο που θα διασφαλίζει νομικά την ανοιχτή πρόσβαση στο διαδίκτυο και την ουδετερότητα του δικτύου.

Κοινός λογαριασμός. Για την εγγραφή τρίτου προσώπου ως συνδικαιούχου, απαιτείται η συναίνεση των λοιπών συνδικαιούχων

Εικόνα
Στον κοινό τραπεζικό λογαριασμό για την εγγραφή τρίτου προσώπου ως συνδικαιούχου, απαιτείται η συναίνεση όλων των άλλων συνδικαιούχων, που παρέχεται κατά την διαδικασία που προβλέπει η τράπεζα. Σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου 1096/2014 «κατά την έννοια των άρθρων 1,2 και 3 του Ν. 5638/1932 "περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόν" όπως το άρθρο 1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του Ν.Δ 851/1981, χρηματική κατάθεση σε ανοικτό λογαριασμό στο όνομα δύο ή περισσοτέρων μαζί είναι, σύμφωνα με την έννοια του νόμου αυτού, εκείνη που περιέχει τον όρο ότι από το λογαριασμό της καταθέσεως αυτής μπορεί να κάνει χρήση εν όλω ή εν μέρει, χωρίς τη σύμπραξη των άλλων, είτε ένας είτε μερικοί είτε και όλοι οι δικαιούχοι.