Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2016

Παρουσία γονέων/κηδεμόνων κατά τη διενέργεια ιατρικών πράξεων στα ανήλικα παιδιά τους

Εικόνα
Σε συνέχεια μεγάλου αριθμού αναφορών και ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από γονείς, ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) του υπουργείου Υγείας να δοθούν κατευθύνσεις στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, ώστε να μπορεί ο γονέας/κηδεμόνας που συνοδεύει ανήλικο να παραμένει κοντά στο παιδί κατά τη διενέργεια ιατρικών πράξεων. Ο Συνήγορος τόνισε ότι, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία που

Αποζημίωση καταναλώτριας ύψους 1.100 ευρώ από ταξιδιωτικό πρακτορείο

Εικόνα
Καταναλώτρια απευθύνθηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή”, καταγγέλλοντας ότι, φθάνοντας στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», προκειμένου να λάβει μέρος σε οργανωμένο ταξίδι στη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη, δεν της επετράπη η αναχώρηση, επειδή το διαβατήριό της έληγε σε λιγότερο από 6 μήνες, ενώ η ελάχιστη εναπομένουσα χρονική περίοδος έως τη λήξη του διαβατηρίου για τις χώρες αυτές πρέπει να είναι 6 μήνες. Συγκεκριμένα, η καταναλώτρια κατήγγειλε ότι δεν της ζητήθηκε ποτέ από το τουριστικό πρακτορείο αντίγραφο του διαβατηρίου της, ούτε ο αρμόδιος υπάλληλος της

Οικογενειακή επανένωση: Προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος

Εικόνα
Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-558/14 Mimoun Khachab κατά Subdelegación del Gobierno en Álava: Τα κράτη μέλη μπορούν να απορρίψουν αίτηση οικογενειακής επανένωσης εάν βάσει εκτιμήσεως με προβολή στο μέλλον προκύπτει ότι ο συντηρών δεν θα διαθέτει σταθερούς, τακτικούς και επαρκείς πόρους κατά το έτος που έπεται της ημερομηνίας υποβολής της αιτήσεως. Η εκτίμηση αυτή μπορεί να στηρίζεται στην εξέλιξη των εισοδημάτων του συντηρούντος κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αιτήσεως. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

Οφειλή από αχρεωστήτως καταβληθείσες επικουρικές συντάξεις - Αναστολή εκτέλεσης

Εικόνα
Με την 285/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 13ο Τριμελές) το Δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση της αιτούσας και ανέστειλε την εκτέλεση πράξεως του Προϊσταμένου της Α΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), με την οποία γνωστοποιήθηκε σε αυτήν οφειλή της, ύψους 79.114,49 ευρώ, προερχόμενη από διαφορές επικουρικών συντάξεων που της χορηγήθηκαν, αχρεωστήτως, κατά το χρονικό διάστημα από 29-05-2008 έως 30-11-2015, κατά το μέρος που η πράξη αυτή συνεπάγεται τη λήψη σε βάρος της αιτούσας,

Υπάλληλοι δημ.τομέα ιδιωτικού δικαίου: Προσμέτρηση χρόνου απασχόλησης σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων

Εικόνα
Στο ερώτημα εάν στο όριο των 24 μηνών, που τίθεται με τις διατάξεις των άρθρων 5,6 και 7 του π.δ. 165/2004 για τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου, συνυπολογίζονται και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησης στο φορέα σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κηρυχθεισών προσωρινά εκτελεστών και προσωρινών διαταγών που εκδόθηκαν με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η διάρκεια των οποίων προσδιορίζεται από την έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης επι αιτήσεως αναίρεσης ή αναστολής εκτέλεσης που έχει ασκήσει ο φορέας κατά των αποφάσεων αυτών γνωμοδότησε το Ε'

Υπερχρεωμένα: Διαγραφή οφειλής μέχρι 20.000 ευρώ υπό προϋποθέσεις

Εικόνα
Απόφαση Ειρηνοδικείου Αγρινίου 11/2016 : Περίληψη: Υπερχρεωμένα νοικοκυριά- Αίτηση του άρθρου 5α του ν.3869/2010- Διαγραφή οφειλής μέχρι 20.000 ευρώ υπό προϋποθέσεις – Απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής δόσεων για 18 μήνες – Οριστική διαγραφή οφειλής μετά από το 18μηνο αν πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις. «Με το άρθρο 5α του ν.3869/2010 που προστέθηκε με το ν. 4336/14-8-2015, «1.Εφόσον ο οφειλέτης αποδεικνύει σωρευτικώς ότι: α)κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης και της επικύρωσης δεν διαθέτει οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία και δεν έχει προβεί σε πράξη διάθεσης ακίνητης περιουσίας κατά την τελευταία τριετία πριν από την κατάθεση της αίτησης… Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

Καταβολή αναδρομικών ποσών σύνταξης. Μη νόμιμη η προβολή της 5ετούς παραγραφής από το ΙΚΑ

Εικόνα
Συνταξιούχος του ΙΚΑ με χρόνο ασφάλισης και στον ΟΑΕΕ-ΤΣΑ ζήτησε τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη ζητώντας να της καταβληθούν αναδρομικά ποσά σύνταξης από την ημέρα που θεμελίωσε το σχετικό δικαίωμα. Το αίτημα αφορούσε τμηματική σύνταξη του ΤΣΑ που λανθασμένα δεν καταβλήθηκε κατά το χρόνο θεμελίωσης. Η ενδιαφερόμενη είχε ζητήσει το 1998 τη συνταξιοδότησή της ως μητέρα με ανήλικο τέκνο με συνυπολογισμό του χρόνου ασφάλισής της και στον ΟΑΕΕ-ΤΣΑ. Στο έγγραφο με το οποίο ο ΟΑΕΕ-ΤΣΑ γνωστοποίησε στο ΙΚΑ το χρόνο ασφάλισής της, ανέφερε λανθασμένα ότι η τμηματική σύνταξη του ΤΣΑ θα δινόταν μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας της. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

Εταιρίες τηλεφωνίας δεν εφαρμόζουν το νόμο για το Μητρώο Συνδρομητών σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Εικόνα
Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κλήθηκε να γνωµοδοτήσει, σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 1 στοιχ. α΄ και γ΄ του ν. 2472/1997 σε συνδυασµό µε το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 3471/2006, ως προς τους όρους νόµιµης εγγραφής των συνδροµητών στο Μητρώο του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 3471/2006, που τηρούν οι πάροχοι υπηρεσιών τηλεφωνίας (σταθερής και κινητής). Στον κατάλογο αυτό καταχωρίζονται οι δηλώσεις των συνδροµητών που δεν επιθυµούν γενικώς να λαµβάνουν κλήσεις, µε ανθρώπινη παρέµβαση,

Πρόσβαση σε έγγραφα με την απόδειξη ειδικού έννομου συμφέροντος

Εικόνα
Πολίτης ζήτησε τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, µετά από άρνηση του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης να του χορηγήσει αντίγραφα των εγγράφων που συνόδευαν την έκδοση άδειας λειτουργίας καταστήµατος παρασκευής ξηρών καρπών. Ο Συνήγορος ζήτησε ενηµέρωση από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, αλλά και αντίγραφα των σχετικών γνωµοδοτήσεων του νοµικού συµβούλου του ∆ήµου, µε στόχο τη διευκόλυνση διερεύνησης της υπόθεσης. ∆ιαπιστώθηκε ότι, αναφορικά µε γνωµοδότηση της ∆ιεύθυνσης Υγείας της οικείας Περιφέρειας, ο νοµικός

Η νέα απόφαση του ΣτΕ για τη φορολόγηση εμβασμάτων στο εξωτερικό

Εικόνα
Σημαντική απόφαση, κατόπιν προδικαστικών ερωτημάτων που υπεβλήθησαν με την απόφαση του ΔΕφΑθ 5/2016, εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με το χαρακτηρισμό εισοδήματος από ελευθέρια επαγγέλματα, ποσού εμβασμάτων προς το εξωτερικό, καθώς και για τον κρίσιμο χρόνο φορολόγησής τους. Ειδικότερα το Β' τμήμα του δικαστηρίου με την υπ αρ.884/2016 απόφαση σχετικά με την ερμηνεία του αρθ. 48 παρ.3 εδ. α΄και β΄ ΚΦΕ (ν.2238/94) αποφάνθηκε τα εξής: (Α) Κατά την αρκούντως σαφή και προβλέψιμη έννοια της διάταξης (του εδαφίου α΄) της παραγράφου 3 του

Παραβάσεις πνευματικής ιδιοκτησίας από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Γνωμοδότηση)

Εικόνα
Στο ερώτημα εάν παραβάσεις των διατάξεων περί προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του ν.2121/1993, κατά τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ειδικά δε εκτέλεση μουσικής δημιουργών, που αντιπροσωπεύονται από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, χωρίς άδεια ή κατά παράβαση αδείας και οι οποίες δύνανται να επιφέρουν την ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας μουσικής ή/και της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας του καταστήματος ή την επιβολή διοικητικής κύρωσης ή μέτρου, μπορούν κατά νόμο να διαπιστώνονται από

Ηλεκτρονικό Παράβολο: Επέκταση εφαρμογής. Ποιές υπηρεσίες προσφέρονται

Εικόνα
Tη βελτίωση και επέκταση της εφαρμογής του “e-παράβολο”, με σκοπό την απλούστερη και ταχύτερη έκδοση ηλεκτρονικών παραβόλων, ανακοίνωσε με δελτίο τύπου το Υπουργείο Οικονομικών. Όπως αναφέρεται σχετικά, από τα τέλη Μαρτίου 2016, οι πολίτες μπορούν με τη χρήση «τετραψήφιου κωδικού» να αναζητούν τον τύπο παραβόλου που επιθυμούν να εκδώσουν. Οι κωδικοί βρίσκονται στην εφαρμογή του “e-παράβολο” στην ιστοσελίδα www.gsis.gr. Μέχρι σήμερα, 50 φορείς του Δημοσίου προσφέρουν τη δυνατότητα στους πολίτες να εκδίδουν ηλεκτρονικά παράβολα και να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πληρωμές. Δείτε τις υπηρεσίες που προσφέρεται το e-παράβολο  εδώ

Oι αλλαγές στα Ασφαλιστικά Μέτρα στο Νέο Κώδικα Πολ. Δικονομίας (άρθρα 691-696)

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου Στο β’μέρος της παρουσίασης των αλλαγών στα Ασφαλιστικά Μέτρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά το ν.4335/2015 εξετάζονται τα άρθρα 691-696. Σημαντι-κότερη τροποποίηση είναι η κατάργηση της υποχρεωτικής άσκησης αγωγής μετά την απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων, η οποία (άσκηση) επαφίεται πλέον στην κρίση του δικαστή (άρθρο 693 παρ.1). Ειδικότερα: Άρθρο 691: Από τη νέα διατύπωση του άρθρου 691 ΚΠολΔ έχει αφαιρεθεί η ρύθμιση για την προσωρινή διαταγή,

Τα Ασφαλιστικά Μέτρα στο νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 682-690)

Εικόνα
Του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου Σημαντικές αλλαγές επέφερε ο νόμος 4335/2015 (τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) στη ρύθμιση των Ασφαλιστικών Μέτρων. Ειδικότερα: Άρθρο 682: Η εξασφάλιση ή διατήρηση του δικαιώματος που ζητείται με τα ασφαλιστικά μέτρα μπορεί πλέον να αφορά και μέλλουσα απαίτηση. Ενδεικτική περίπτωση μελλοντικής απαίτησης είναι η συμμετοχή στα αποκτήματα μετά την έγερση αγωγής διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή της έναρξης διάστασης των συζύγων, αλλά πριν από την αμετάκλητη λύση ή ακύρωση του γάμου ή τη συμπλήρωση διετούς διάστασης. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου 4335, οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να τελούν υπό τον αυτονόητο

Αλλαγή επωνύμου τέκνου (Αποφάσεις του ΣτΕ)

Εικόνα
Δύο αποφάσεις σχετικές με την αλλαγή επωνύμου τέκνου εξέδωσε το δ’ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας: -ΣτΕ 3797/2015 (Δ): Στην περίπτωση που με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ακυρωθεί η δικαστική αναγνώριση της πατρότητος τέκνου γεννηθέντος εκτός γάμου των γονέων του, η μεταβολή αυτή συνεπαγόμενη την απώλεια του επωνύμου του πατρός, το οποίο έφερε μέχρι τούδε το εν λόγω τέκνο και την πρόσληψη πλέον από αυτό του επωνύμου της μητρός του, εγγράφεται από τον αρμόδιο ληξίαρχο στο περιθώριο της οικείας

Συμμόρφωση της Διοίκησης σε ακυρωτική δικαστική απόφαση

Εικόνα
Στο ερώτημα αν υφίσταται υποχρέωση καταβολής αναδρομικών αποδοχών διοικητικά αποκατασταθέντος λιμενικού, συνεπεία συμμόρφωσης της Διοίκησης προς ακυρωτική απόφαση, για ποιο χρονικό διάστημα και ποιες αξιώσεις έχουν παραγραφεί, κατόπιν απόφασης του Συμβ.Συμμόρφωσης του Διοικ.Εφετείου, γνωμοδότησε η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μετά από παραπομπή από το Δ’ Τμήμα λόγω μείζονος σπουδαιότητας. Το ΝΣΚ με την υπ αρ. 22/2016 Γνωμοδότηση αποφάνθηκε ότι όταν το Συμβούλιο Συμμόρφωσης δικαστηρίου, επιτάσσει στη Διοίκηση να καταβάλει αναδρομικές αποδοχές σε υπαλλήλους, στο πλαίσιο πλήρους συμμόρφωσης προς ακυρωτική δικαστική απόφαση,

Παράνομες χρεώσεις για νοσηλεία ασφαλισμένου σε ιδιωτικό θεραπευτήριο

Εικόνα
Ασφαλισμένος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ζήτησε τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη διαμαρτυρόμενος για τις υψηλές χρεώσεις που του επιβλήθηκαν από ιδιωτικό θεραπευτήριο. Συγκεκριμένα ο εν λόγω ασφαλισμένος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση σε ιδιωτικό θεραπευτήριο και ακολούθως οδηγήθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του ιδίου θεραπευτηρίου. Έπειτα από πέντε ημέρες νοσηλείας ο ασθενής διακομίστηκε στη ΜΕΘ δημοσίου νοσοκομείου. Για την κοινωνικοασφαλιστική κάλυψη της

Συνθήκη του Σένγκεν: Ένα ευρωπαϊκό κεκτημένο κλυδωνίζεται

Εικόνα
άρθρο της  Έφης Θωμά, δικηγόρου LL.M, MES (α' δημοσίευση legalnews24.gr ) Οι πέντε χώρες της Ευρώπης που αρχικά υπέγραψαν τη Συνθήκη του Σένγκεν τον Ιούλιο του 1985 στην μικρή κωμόπολη Schengen του Λουξεμβούργου, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Γερμανία και τη Γαλλία, ήταν η Γερμανία, το Λουξεμβούργο, η Γαλλία και η Ολλανδία. Στόχος της Συνθήκης του Σένγκεν ήταν η σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, ως προς την κυκλοφορία των προσώπων και τη διευκόλυνση της μεταφοράς και της

Τα Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν

Εικόνα
Τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν εξασφαλίζονται από τον  Κανονισμό 181/2011  που τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Μαρτίου 2013. Ο κανονισμός εφαρμόζεται πλήρως στα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων (άνω των 250 χλμ.), ενώ ορισμένες από τις διατάξεις του εφαρμόζονται σε όλα τα δρομολόγια, περιλαμβανομένων των δρομολογίων μικρών αποστάσεων. Τα νέα δικαιώματα

Παράνομο το πρόστιμο που επιβάλει η Επιθεώρηση Εργασίας για μη αναγραφή εργαζόμενου στον πίνακα προσωπικού

Εικόνα
Με την σημαντική απόφαση 153/2016 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας (Γ' τμήμα – Μονομελές) κρίθηκε ότι το πρόστιμο των 10.549,94 ευρώ που επιβάλλεται για κάθε εργαζόμενο που δεν έχει αναγραφεί στον πίνακα προσωπικού από τους ελεγκτές του Σ.ΕΠ.Ε. επιβάλλεται παρανόμως στην εργοδότρια επιχείρηση. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης δεν υπήρχε εξουσιοδοτική διάταξη στον νόμο 3996/2011 για την έκδοση της απόφασης 27397/122/19.8.2013 του υπουργού Εργασίας, οπότε το πρόστιμο των

Νέος Κανονισμός για τη διέλευση προσώπων από τα σύνορα (Κώδικας συνόρων του Σένγκεν)

Εικόνα
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της ΕΕ ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν), ο οποίος αποτελεί κωδικοποίηση του Κανονισμού 562/2006. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου έχει επανειλημμένως τροποποιηθεί ουσιωδώς. Κρίθηκε, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση του εν λόγω κανονισμού.

Νέα Οδηγία για το τεκμήριο αθωότητας και το δικαίωμα παράστασης του κατηγορούμενου στην ποινική δίκη

Εικόνα
Μια νέα Οδηγία (ΕΕ 2016/343) για την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας εξέδωσαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ (9ης Μαρτίου 2016). Σκοπός της νέας οδηγίας είναι να ενισχυθεί το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, με τη θέσπιση κοινών ελάχιστων κανόνων για ορισμένες πτυχές του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Πρόστιμα για το Νόμο Κατσέλη, τις εισπρακτικές και καταχρηστικούς όρους συναλλαγών από τη Γ.Γ.Εμπορίου

Εικόνα
H Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με σχετική ανακοίνωσή της, γνωστοποίησε ότι κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή, μετά από καταγγελίες καταναλωτών αλλά και κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνάς της, επέβαλε κατά το έτος 2015 χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 2.231.400 ευρώ. Για παραβάσεις του Ν. 2251/94, όπως ισχύει, για συναλλαγές κατά την αγορά αγαθών, επεβλήθησαν πρόστιμα συνολικού ύψους 463.000 € σε οκτώ εταιρείες

Επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε για αγορά παραβόλων ΤΑΧΔΙΚ που δεν χρησιμοποιήθηκαν

Εικόνα
Στο ερώτημα αν υφίσταται δυνατότητα επιστροφής του ποσού που καταβλήθηκε για αγορά παραβόλων ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν, γνωμοδότησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ’αρ. 317/2015 Γνωμοδότησή του. Η υπόθεση αφορά αφενός τις αιτήσεις τεσσάρων ιδιωτών και μιας εταιρίας προς το ΤΑΧΔΙΚ, με συνημμένα σε αυτές πρωτότυπα έντυπα παραβόλων ΤΑΧΔΙΚ χρηματικής αξίας 60 ευρώ έκαστο, με τις οποίες αιτήθηκαν την επιστροφή της αξίας του λόγω του ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν για τους λόγους που αρχικά εξεδόθηκαν… Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ακύρωση κατάσχεσης ακινήτου λόγω μη κοινοποίησης ατομικής ειδοποίησης χρεών

Εικόνα
Ανακοπή –Έκθεση Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακινήτων.  Με την 12807/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, το Δικαστήριο έκανε δεκτή την υπό κρίση ανακοπή και ακύρωσε τη με αριθμό 5802/18-11-2010 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, με την οποία κατασχέθηκαν τα αναφερόμενα στην έκθεση ακίνητα του ανακόπτοντος, ως υπευθύνου διαχειριστή, για τα αναφερόμενα, στο συνημμένο στην ίδια έκθεση πίνακα, χρέη της εταιρείας στην οποία συμμετείχε, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. Κρίθηκε, μεταξύ άλλων, ότι, εφόσον δεν προέκυπτε από

Νέα Εγκύκλιος για το Νόμο των Υπερχρεωμένων με Υπόδειγμα Κατάστασης Οφειλών και Κωδικοποίηση του ν.3869/2010

Εικόνα
Εγκύκλιο (ΠΟΛ.1036/18-3-2016) με θέμα «Παροχή οδηγιών σχετικά με το χειρισμό υποθέσεων υπαγωγής οφειλετών στις διατάξεις του ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει» εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Στην αναλυτική εγκύκλιο γίνεται μεταξύ άλλων συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας διευθέτησης οφειλών κατά τον ν. 3869/2010, περιγραφή των ενεργειών της φορολογικής διοίκησης κατά το στάδιο πριν από την υποβολή της αίτησης στο Ειρηνοδικείο, ενώ αναφέρεται επίσης η διαδικασία για την επίδοση της αίτησης στο Δημόσιο, τις ενέργειες της φορολογικής διοίκησης από την επίδοση στο