Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2016

Κράτηση αιτούντος άσυλο και θεμελιώδη δικαιώματα (Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου)

Εικόνα
της Έφης Θωμά, Δικηγόρου LL.M. MES Με μια σημαντική απόφαση της μείζονος σύνθεσης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), το Δικαστήριο επιβεβαίωσε τη συμβατότητα της παρ. 3 του άρθρου 8 («Κράτηση») της Οδηγίας 2013/33/EE«Απαιτήσεις για υποδοχή αιτούντων διεθνή προστασία», με θεμελιώδες αρχές και δικαιώματα της ευρωπαϊκής έννομης τάξης. Δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 8 της Οδηγίας 2013/33/EE: «Ο αιτών μπορεί να υποβληθεί σε κράτηση μόνο: α) προκειμένου να διαπιστωθεί ή να επαληθευτεί

Ανείσπρακτα μισθώματα: Πώς τα έσοδα από τα ενοίκια δεν θα συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημα (εγκύκλιος)

Εικόνα
Με την Εγκύκλιο ΠΟΛ 1024/12-2-2016 της Γεν.Γραμματείας Δημ.Εσόδων με θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α΄152) σχετικά με τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας» δίνονται οδηγίες σχετικά με το εν λόγω ζήτημα:  «1. Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α΄ 152) προστέθηκε στο άρθρο 39 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) νέα παράγραφος 4, η οποία ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2015 και μετά και σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι, τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του,  εφόσον έως την προθεσμία υποβολής

Eπιστροφή φόρου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος μετά από νέο καθορισμό αξίας οικοπέδου (Γνωμοδότηση ΝΣΚ)

Εικόνα
To Nομικό Συμβούλιο του Κράτους κλήθηκε να γνωμοδοτήσει επί του ερωτήματος: Με δεδομένο ότι, καθόσον αφορά στα οικόπεδα της περιφέρειας του Δήμου Νέας Μάκρης Αττικής, στην οποία δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας, οι τιμές καθορίσθηκαν, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επιβολής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (φ.α.π.) στα φυσικά πρόσωπα, για το έτη 2011, 2012 και 2013, με τη μεν υπ' αριθμ. ΠΟΛ.1131/5.6.2013 (Β' 1499/20-6-2013) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών σε 620 ευρώ ανά τ.μ, με τη δε υπ' αριθμ. ΠΟΛ.1239/23.10.2015 απόφαση του

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Εικόνα
του δικηγόρου Γιώργου Καζολέα Η προσβλητική και βάναυση συμπεριφορά του εργοδότη προς τον εργαζόμενο που μειώνει και θίγει την προσωπικότητα του τελευταίου συνιστά μονομερή βλαπτική για τον εργαζόμενο μεταβολή των εργασιακών όρων και μπορεί να θεωρηθεί ως καταγγελία της εργασιακής σύμβασης με δικαίωμα νόμιμης αποζημίωσης. Η ζημία επομένως που μπορεί να προκαλεί ο εργοδότης στον εργαζόμενο στα πλαίσια της εργασίας του, μπορεί εκτός από υλική, να είναι και ηθική συνιστάμενη σε προσβολή προσωπικότητας του εργαζόμενου, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν είναι υποχρεωμένος να την υφίσταται, αντιθέτως μπορεί είτε να καταγγείλει την εργασιακή σύμβαση αξιώνοντας τη νόμιμη αποζημίωση, είτε να εμμείνει στη σύμβαση, απαιτώντας από τον εργοδότη να αποδεχτεί την προσφερόμενη εργασία υπό τους όρους πριν την μεταβολή των εργασιακών όρων, δηλαδή εν προκειμένω να παραλείψει την προσβλητική του συμπεριφορά που συνιστά ηθική βλάβη του εργαζομένου. Η νομολογία των δικαστηρίων έχει κατ΄επανάληψη δεχθεί τ

Παράταση για την υποβολή των δικαιολογητικών του Νόμου Κατσέλη μέχρι 4 Μαϊου 2016 (Νόμος 4366/2016)

Εικόνα
Στο Άρθρο Τρίτο του Nόμου 4366/2016 (ΦΕΚ Α’18/15-2-2016) προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας μέχρι τις 4 Μαΐου 2016 για την υποβολή των δικαιολογητικών της υπαγωγής στο Νόμο Κατσέλη (3869/2010) για όσες αιτήσεις ήταν εκκρεμείς μέχρι και τις 19/8/2015. Η διάταξη έχει ως εξής: «1.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 της υποπαραγράφου Α.4 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 4346/2015 (Α΄ 152), αντικαθίσταται ως εξής: « Οι οφειλέτες των οποίων η κύρια αίτηση εκκρεμούσε στις 19 Αυγούστου 2015, υποχρεούνται έως τις 4 Μαΐου 2016 και εφόσον μέχρι τότε δεν έχει λάβει χώρα

Χορήγηση αντιγράφων και πιστοποιητικών από τα ληξιαρχικά βιβλία σε οποιονδήποτε αιτούντα χωρίς την δικαιολόγηση εννόμου συμφέροντος

Εικόνα
Σύμφωνα με Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (13/2016), τα ληξιαρχεία υποχρεούνται σε χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων ή πιστοποιητικών από τα ληξιαρχικά βιβλία σε οποιονδήποτε αιτούντα και χωρίς την δικαιολόγηση εννόμου συμφέροντος. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, οι αρμόδιοι ληξίαρχοι υποχρεούνται να χορηγούν αντίγραφα, ή αποσπάσματα ή πιστοποιητικά ληξιαρχικών πράξεων, προς οποιονδήποτε αιτούντα: α) Χωρίς την δικαιολόγηση εννόμου συμφέροντος,

Καταβολή επιδομάτων τέκνων με έλεγχο προϋποθέσεων και στο πρόσωπο της μητέρας (ΣτΠ)

Εικόνα
Ο Συνήγορος του Πολίτη δέχεται και διερευνά συνεχώς αναφορές σχετικά µε το ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδοµα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες που απονέµει ο ΟΓΑ. Από την έρευνα των αναφορών αυτών έχουν αναδειχθεί προβλήµατα και δυσλειτουργίες που µε συνεχή προσπάθεια των υπηρεσιών του ΟΓΑ εξοµαλύνονται όλο και περισσότερο. Ωστόσο εκκρεµεί ακόµη το καίριο ζήτηµα εξέτασης των προϋποθέσεων και των δύο γονέων προκειµένου να αποφασισθεί εάν τα παιδιά τελικά θα είναι δικαιούχοι ή όχι των εν λόγω επιδοµάτων. 

Εγκύκλιος για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

Εικόνα
Εγκύκλιο (αρ. 3/5.2.2016) με θέμα «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» εξέδωσε ο Ο.Α.Ε.Ε.: «Με τις διατάξεις του Ν.4336/2015 (Μέρος Β' Άρθρο 2 Παρ. Α'Υποπ.Α4 Κεφ. Α' άρθρα 1-4) τροποποιείται και διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Ν.3869/2010 σχετικά με τη "Ρύθμιση οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων" και παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης, εκτός των άλλων, των βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο,την Φορολογική Διοίκηση, τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης. Με τη παρούσα παρέχονται διευκρινήσεις επί των αλλαγών που

Παράταση ως τις 30 Απριλίου για τα δικαιολογητικά του Νόμου Κατσέλη προβλέπει τροπολογία

Εικόνα
Παράταση μέχρι τις 30 Απριλίου 2016 για την υποβολή των δικαιολογητικών στις εκκρεμείς αιτήσεις του νόμου Κατσέλη, προβλέπει σχετική τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση «η απρόβλεπτη και αιφνίδια αύξηση των αιτημάτων προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για έκδοση αναλυτικών βεβαιώσεων οφειλών και η συνακόλουθη αδυναμία των τελευταίων να ανταποκριθούν στο φόρτο εργασίας, έχει προκαλέσει δυσχέρειες στην εκπλήρωση της υποχρέωσης των δανειοληπτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία που συνοδεύουν τις αιτήσεις υπαγωγής

Τί αλλάζει στην υποχρεωτική παράσταση με δικηγόρο στο νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Εικόνα
Στο νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που ισχύει από 1-1-2016, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4335/2015, προβλέπεται η κατάργηση της υποχρεωτικής παράστασης των διαδίκων με δικηγόρο στην κατάρτιση της έγγραφης συμφωνίας του συναινετικού διαζυγίου. Ωστόσο είναι υποχρεωτική πλέον η παράσταση με δικηγόρο στο ειρηνοδικείο και στα ασφαλιστικά μέτρα και μόνο στις μικροδιαφορές υπάρχει εξαίρεση από το κανόνα. Η νέα διατύπωση του άρθρου 94 ΚΠολΔ έχει ως εξής:

Κληρονομικό δικαίωμα του κυοφορούμενου

Εικόνα
Σύµφωνα µε το άρθρο 1711 του Αστικού Κώδικα (ΑΚ) ο κυοφορούµενος µπορεί να κληρονοµήσει τόσο εκ διαθήκης όσο και εξ αδιαθέτου. Όπως αναφέρει η διάταξη, κληρονόμος μπορεί να γίνει εκείνος που κατά το χρόνο της επαγωγής βρίσκεται στη ζωή ή έχει τουλάχιστον συλληφθεί. Κληρονόμος μπορεί να γίνει και το τέκνο που γεννήθηκε ύστερα από μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση. Χρόνος της επαγωγής είναι ο χρόνος θανάτου του κληρονομουμένου. Συνεπώς, ο κυοφορούµενος έχει πλήρη ικανότητα να κληρονοµήσει, υπό την αναβλητική νοµική αίρεση (condition iuris) ότι θα γεννηθεί ζωντανός. Αν η αίρεση πληρωθεί, ο κυοφορούµενος θεωρείται ότι ήταν ήδη κατά το θάνατο του κληρονοµούµενου

Οι Ένορκες Βεβαιώσεις στο Νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Εικόνα
Του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου Οι ένορκες βεβαιώσεις αποτελούν πλέον βασικό αποδεικτικό μέσο στην τακτική διαδικασία των νέων άρθρων 237 και 238 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθιστώντας την προφορική εξέταση μαρτύρων, η οποία πλέον είναι προαιρετική για τον δικαστή. Όταν οι ένορκες βεβαιώσεις υποβάλλονται με τις προτάσεις, το δικαστήριο αν διατάξει προφορική εξέταση, οφείλει να εξετάσει έναν μάρτυρα από κάθε πλευρά, σε κάθε περίπτωση όμως κάποιον από εκείνους που έδωσαν ένορκη βεβαίωση (άρθρο 237 παρ.6 ΚΠολΔ).

Διόρθωση λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ύψους 7.746 ευρώ λόγω μη ορθής μέτρησης

Εικόνα
Καταναλωτής απευθύνθηκε στον Συνήγορο του Καταναλωτή, ζητώντας τη βοήθεια και την παρέμβασή του με ειδικότερο αίτημα τον έλεγχο λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τον οποίο κλήθηκε να πληρώσει 7.746 ευρώ για κατανάλωση 40.590 kwh (αντί 4.500 kwh της προηγούμενης μέτρησης) σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών. Συγκεκριμένα, ο καταναλωτής διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός ότι η υπό κρίση κατανάλωση ήταν σχεδόν 10πλάσια σε σχέση με τη συνήθη κατανάλωση της παροχής, με αποτέλεσμα να καλείται να πληρώσει το υπέρογκο ποσό των

H νομοθεσία περί συντάξεων που αποθαρρύνει τους εργαζόμενους να αποχωρήσουν από κράτος μέλος για να εργασθούν σε άλλο κράτος μέλος αντίκειται στο Κοινοτικό Δίκαιο (ΔΕΕ)

Εικόνα
Απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-515/14 - Επιτροπή κατά Κύπρου : Η κυπριακή νομοθεσία περί συντάξεων, η οποία θέτει σε δυσμενή θέση τους διακινούμενους εργαζομένους σε σχέση με αυτούς οι οποίοι δεν αποχωρούν από την Κύπρο, αντιτίθεται στο δίκαιο της Ένωσης. Η νομοθεσία αυτή αποθαρρύνει τους εργαζόμενους να αποχωρήσουν από την Κύπρο για να εργασθούν σε άλλο κράτος μέλος. Το Δικαστήριο με την απόφασή του κάνει δεκτή την ασκηθείσα από την Επιτροπή προσφυγή λόγω παραβάσεως. Το Δικαστήριο διαπιστώνει κατ’ αρχάς, παραπέμποντας στη Συνθήκη, ότι οι διακινούμενοι εργαζόμενοι δεν πρέπει να υφίστανται ούτε απώλεια των δικαιωμάτων τους για παροχές κοινωνικής