Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάιος, 2016

Συνυπαιτιότητα σε τροχαίο ατύχημα. Αναίρεση απόφασης Εφετείου

Εικόνα
Άρειος Πάγος 50/2016: "Από τις διατάξεις των άρθρων 914, 330, 297 και 298 ΑΚ προκύπτει ότι προϋποθέσεις της ευθύνης προς αποζημίωση είναι η υπαιτιότητα του υπόχρεου, το παράνομο της πράξης ή της παράλειψης αυτού και η ύπαρξη μεταξύ της πράξης ή της παράλειψης και της ζημίας που επήλθε αιτιώδους συνάφειας, η οποία υπάρχει όταν η πράξη ή η παράλειψη του ευθυνόμενου προσώπου, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, ήταν ικανή και μπορούσε, αντικειμενικό να επιφέρει κατά τη συνηθισμένη και κανονική πορεία

Απόφαση-σταθμός για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αρχική ισοτιμία

Εικόνα
Ιδιαίτερα σημαντική απόφαση εξέδωσε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο επί συλλογικής αγωγής δανειοληπτών. Το δικαστήριο με την υπ' αρ. 334/2016 απόφασή του υποχρέωσε την εναγομένη τράπεζα να παραλείπει να επιδιώκει την τμηματική, ή την μερική ή την ολική εξόφληση των χορηγήσεων αυτών επί τη βάσει της τρέχουσας τιμής πώλησης του χορηγηθέντος νομίσματος κατά την ημέρα της καταβολής, αλλά μόνο επί της ισοτιμίας €/CHF κατά τον χρόνο εκταμίευσης του δανείου. Ακόμα υποχρέωσε την εναγομένη τράπεζα να προβεί στο συνυπολογισμό όλων των χρεώσεων,

Αστική Ευθύνη του Δημοσίου για σφάλμα Συμβολαιογράφου στο πλαίσιο αναγκαστικής εκτέλεσης

Εικόνα
ΣτΕ 1047/2016 : Αστική Ευθύνη του Δημοσίου για σφάλμα Συμβολαιογράφου στο πλαίσιο αναγκαστικής εκτέλεσης: Η ισότητα ενώπιον των δημοσίων βαρών (άρ. 4 παρ. 5 Σ.) επιτάσσει και την αποκατάσταση της ζημίας που κάποιος υφίσταται από την δράση, χάριν του δημοσίου συμφέροντος, των οργάνων του Κράτους, όταν η δράση αυτή δεν είναι σύννομη ή όταν είναι μεν νόμιμη αλλά προκαλεί βλάβη ιδιαίτερη και σπουδαία, σε βαθμό ώστε να υπερβαίνει τα όρια που είναι κατά το Σύνταγμα ανεκτά προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο σκοπός δημοσίου συμφέροντος στον οποίο αποβλέπει η δράση αυτή, σύμφωνα με την

Ανάκληση διορισμού υπαλλήλου στο Δημόσιο λόγω υποβολής αναληθούς πιστοποιητικού σπουδών

Εικόνα
Στο ερώτημα αν η διοίκηση έχει υποχρέωση να προβεί σε ανάκληση αρχικά της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που συνάφθηκε μεταξύ του ΕΟΤ και ιδιώτη, της απόφασης διορισμού του στον ΕΟΤ σε οργανική θέση μονίμου υπαλλήλου και εν συνεχεία της απόφασης μεταφοράς του στο Δημόσιο, για το λόγο ότι υπέβαλλε αναληθές κατά περιεχόμενο πιστοποιητικό σπουδών, παρότι τον χρόνο διορισμού του είχε αποκτήσει το απαιτούμενο τυπικό προσόν για τον διορισμό του στην οργανική θέση που διορίστηκε στον ΕΟΤ και σε αυτή που υπηρετεί στο Δημόσιο, κλήθηκε να γνωμοδοτήσει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Αναγνώριση πατρότητας τέκνου. Τεκμήριο πατρότητας

Εικόνα
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρο 1479) η µητέρα έχει δικαίωµα να ζητήσει µε αγωγή την αναγνώριση της πατρότητας του τέκνου που γεννήθηκε χωρίς γάµο της µε τον πατέρα του. Το ίδιο δικαίωµα έχει και το τέκνο. Κατά το άρθρο 1480 εδ. β` ΑΚ, η αγωγή του τέκνου ασκείται κατά του γονέα, που δεν έχει προβεί στην αναγκαία για την εκουσία αναγνώριση δήλωση ή κατά των κληρονόµων του, ενώ το δικαίωμα της μητέρας  να ζητήσει την αναγνώριση της πατρότητας του τέκνου της αποσβήνεται όταν περάσουν πέντε χρόνια από τον τοκετό.

Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο - Εφαρμογή επιεικέστερου νόμου - Αθώωση του οφειλέτη

Εικόνα
Απόφαση Αρείου Πάγου 70/2016 (ποιν.):  Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Εφαρμογή ηπιότερου νόμου. Αν η αίτηση αναίρεσης κριθεί παραδεκτή, ο Άρειος Πάγος εφαρμόζει αυτεπάγγελτα τον επιεικέστερο νόμο που ισχύει μετά τη δημοσίευση της προσβαλλομένης απόφασης. Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο, καθώς μετά τη δημοσίευσή της τροποποιήθηκαν τα ποσά του ορίου του αξιοποίνου της αξιόποινης πράξης. Αθώωση της αναιρεσείουσας, καθόσον η πράξη για την οποία καταδικάστηκε κατέστη ανέγκλητη. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ο νέος Νόμος 4387/2016 για το Ασφαλιστικό (pdf)

Εικόνα
Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4387/2016 (Α’85/2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού- συνταξιοδοτικού συστήματος- Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». Σκοπός του νόμου, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, είναι η πλήρης αναμόρφωση του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης. Δείτε το Νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  εδώ

Οι καταβολές μέσω PayPal θεωρούνται ως τραπεζικό μέσο πληρωμής (εγκύκλιος)

Εικόνα
Με την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1068191 ΕΞ 2016/ 26.4.2016 Εγκύκλιο με θέμα «Έκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών μέσω του πιστωτικού ιδρύματος «PayPal (Europe) S.ar.l. et Cie, S.C.A.», το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι ως τραπεζικό μέσο πληρωμής για την εφαρμογή του ΚΦΕ νοείται και η καταβολή μέσω του PayPal. Ειδικότερα σύμφωνα με την εγκύκλιο: «Από τα στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση της υπηρεσίας μας με το αριθμ. πρωτ. 403/11.03.2016 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος, το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «PayPal (Europe)

Προσωπικά Δεδομένα: Νέες Οδηγίες και Κανονισμός

Εικόνα
Δύο νέες Οδηγίες και έναν Κανονισμό εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα πρόκειται για: α) τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ

Ανυπόστατο αποδεικτικό μέσο η κατάθεση ως μάρτυρα του ίδιου του διαδίκου ή του νομίμου εκπροσώπου νομικού προσώπου ή μέλους της διοικήσεώς του

Εικόνα
Απόφαση Αρείου Πάγου 1080/2015 (πολ.) : Ανυπόστατο αποδεικτικό μέσο η ένορκη κατάθεση μάρτυρα του ίδιου του διαδίκου ή του νομίμου εκπροσώπου νομικού προσώπου ή μέλους της διοικήσεώς του. Το Εφετείο έλαβε υπόψη του μαρτυρική κατάθεση προσώπου που κατά τον χρόνο της κατάθεσής του ήταν μέλος του Δ.Σ. της αναιρεσίβλητης Α.Ε. Βάσιμος λόγος αναίρεσης του αριθ. 11 του άρθρου 559 ΚΠολΔ. «Από τις διατάξεις των άρθρων 62, 64§2, 339, 409§§1 και 2, 410 και 415 έως 420 Κ.Πολ.Δ. και 61, 65, 67 και 70 Α.Κ. συνάγεται, ότι δεν μπορεί να είναι μάρτυρας, αφού δεν είναι τρίτος και δεν

Οι αλλαγές στα Ασφαλιστικά Μέτρα με το νόμο 4335/2015 (άρθρα 697-736)

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της παρουσίασης των αλλαγών στα Ασφαλιστικά Μέτρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με το νόμο 4335/2015, επισημαίνονται οι τροποποιήσεις στα άρθρα 697-736: Αρθρο 697: Προστίθεται η δυνατότητα του δικαστηρίου της κύριας υπόθεσης να μεταρρυθμίσει ή ανακαλέσει όχι μόνο την απόφαση που διατάζει ασφαλιστικά μέτρα αλλά και εκείνη που απορρίπτει την αίτηση. Όπως τονίζεται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου 4335/2015, το δικαστήριο της κυρίας δίκης έχει την δυνατότητα και ευχέρεια, εκτιμώντας το ενώπιον του εισφερθέν αποδεικτικό υλικό να καταστήσει ανενεργό, εν όλω ή εν

Παράταση της προθεσμίας για κατάθεση των δικαιολογητικών του Νόμου Κατσέλη μέχρι 30 Ιουνίου (Νόμος 4384/2016)

Εικόνα
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις». Σύμφωνα με το άρθρο 55 του νόμου, οι οφειλέτες, των οποίων η κύρια αίτηση (υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη) εκκρεμούσε στις 19 Αυγούστου 2015, υποχρεούνται έως τις 30 Ιουνίου 2016, και εφόσον μέχρι τότε δεν έχει λάβει χώρα συζήτηση της αιτήσεώς τους, να υποβάλουν στη γραμματεία του

Αμοιβή μελών ΔΣ Ανώνυμης Εταιρείας

Εικόνα
Στο ερώτημα εάν οι αμοιβές που χορηγούνται σε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας λόγω της ιδιότητάς του αυτής, οι οποίες αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ, Ν.4174/2014, άρθρο 12 παρ.2 περ ε’) ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, εμπίπτουν στην έννοια του μισθού του άρθρου 14 παρ.2 περ.ε’ του ίδιου Κώδικα για την απαλλαγή τους από το φόρο εισοδήματος που χορηγείται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, κλήθηκε να γνωμοδοτήσει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 82/2016 γνωμοδότηση, το ΝΣΚ αποφάνθηκε ότι οι αμοιβές των μελών των Διοικητικών