Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2015

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4356/2015 για το Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις

Εικόνα
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α' 181/24-12-2015) ο Nόμος 4356/2015 με τίτλο «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις». Ο νέος νόμος περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το σύμφωνο συμβίωσης και σχετικές με αυτό τροποποιήσεις σε άρθρα του Αστικού Κώδικα (1354, 1462, 1463 και 1576). Επίσης ο νόμος προβλέπει τη σύσταση εθνικού συμβουλίου κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, τροποποιήσεις και κατάργηση άρθρων στον Ποινικό Κώδικα (άρθρα 56, 81Α, 100, 110Α, 124, 126, 127, 292, 298, 347 361Β) στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (59, 113, 177, 279, 340, 478, 497, 578), τροποποιήσεις στον Νόμο περί Αστικής Ευθύνης του Τύπου (ν.1178/1981), ρυθμίσεις σχετικά με το σωφρονιστικό σύστημα και τα καταστήματα κράτησης και διατάξεις σχετικά με τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Η ισχύς του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν στις επιμέρους διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.  Δείτε το νέο νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ εδώ

Νέα εγκύκλιος για το νόμο Κατσέλη σχετικά με την κατάθεση των δικαιολογητικών στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία

Εικόνα
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή εξέδωσε την υπ’ αρ.πρωτ.: 133969/οικ/22-12-2015 Ερμηνευτική Εγκύκλιο του Ν.3869/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία: "Σύμφωνα με τον Ν. 4336/2015 ο οποίος με την υποπαράγραφο Α.4: Τροποποιήσεις του Ν. 3869/2010, Κεφάλαιο Α΄ Τροποποιήσεις του Ν. 3869/2010 9 (Α΄ 130) «Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων και άλλες διατάξεις» τροποποίησε μεταξύ άλλων το άρθρο 4 του Ν. 3869/2010,

Διαδικασία και κριτήρια προσδιορισμού ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη σύμφωνα με το άρ.9 παρ.2 του ν.3869/2010

Εικόνα
Mε την υπ’ αριθμ. πράξη 54/15.12.2015 (ΦΕΚ Β 2740/16-12-2015) της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζεται η διαδικασία και τα κριτήρια προσδιορισμού της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη και του ποσού που θα ελάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010. Αναφορικά με τη μέγιστη ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, ο προσδιορισμός αυτής βασίζεται στην τρέχουσα και στη μελλοντική ικανότητα αυτού για αποπληρωμή του συνόλου της οφειλής με βάση αξιόπιστες και ρεαλιστικές παραδοχές που λαμβάνουν υπόψη και τις αναφερόμενες στο άρθρο 5 παρ. 3 ν. 3869/2010 «εύλογες δαπάνες διαβίωσης» του οφειλέτη και των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.  Διαβάστε την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ   εδώ

Νόμος Υπερχρεωμένων: Απόφαση καθορισμού προϋποθέσεων και δικαιολογητικών για την εφαρμογή του άρθρου 9 παρ.2

Εικόνα
Με την υπ' αριθ. 130377 (ΦΕΚ Β 2723/16.12.2015) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ Α΄130) όπως ισχύει», καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος υποβολής τους, οι φορείς, οι υπηρεσίες και οι διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων, η σύμπραξη με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010 ΦΕΚ Α΄ 130, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 4346/2015 ΦΕΚ Α΄ 152, και ισχύει.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Απόφαση για τη διαδικασία δέσμευσης και κατάσχεσης τραπεζικών καταθέσεων για οφειλές στο Δημόσιο

Εικόνα
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 2745/17-12-2015) η υπ’ αριθμ. Δ.ΕΙΣΠΡ. Β 1156479 ΕΞ 2015 Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με την οποία προβλέπεται η διαδικασία δέσμευσης χρηματικών απαιτήσεων και επιβολής κατάσχεσης στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 30 Β του Ν.δ. 356/1974. Σύμφωνα με την απόφαση, τα μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 30 Β του Ν.δ. 356/1974, που προστέθηκε με την παράγραφο 7,

Είναι τα γραπτά μηνύματα (sms) παράνομα αποδεικτικά μέσα;

Εικόνα
του Γιώργου Δ. Καζολέα, Δικηγόρου Όπως είναι γνωστό, στην έννοια των ιδιωτικών εγγράφων κατ’αρθρο 444 ΚΠολΔ υπάγονται και τα ηλεκτρονικά έγγραφα, ως τέτοια δε νοούνται τόσο τα μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) όσο και τα μηνύματα των κινητών τηλεφώνων (sms). Ως ηλεκτρονικό έγγραφο θεωρείται το σύνολο των εγγραφών δεδομένων στο μαγνητικό δίσκο ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, τα οποία, αφού γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας από την κεντρική μονάδα επεξεργασίας, αποτυπώνονται με βάση τις εντολές του προγράμματος, κατά τρόπο αναγνώσιμο από τον άνθρωπο, είτε στην οθόνη του μηχανήματος,

Κληρονομική διαδοχή στα κράτη-μέλη της ΕΕ

Εικόνα
Οι εθνικές διατάξεις περί κληρονομικής διαδοχής διαφέρουν σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο (π.χ. ως προς την ιδιότητα κληρονόμου, τις κληρονομικές μερίδες, τη νόμιμη μοίρα, την έκταση της ελευθερίας σύνταξης διαθήκης, τον τρόπο διαχείρισης της κληρονομιάς, την έκταση της ευθύνης των κληρονόμων για χρέη του κληρονομηθέντος, κλπ.). Στις διασυνοριακές υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής, είναι αναγκαίο να προσδιοριστεί το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να επιληφθεί της υπόθεσης, καθώς και το εφαρμοστέο δίκαιο. Σημαντικό βήμα για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών κληρονομικών διαδοχών υπήρξε η θέσπιση, στις 4 Ιουλίου 2012, νέων ενωσιακών κανόνων οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για να απλουστεύσουν την αντιμετώπιση των νομικών πτυχών μιας διεθνούς κληρονομικής

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4354/2015 για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

Εικόνα
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α' 176/16-12-2015) ο Νόμος 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». Στο νέο νόμο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων διατάξεις για τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (Ε.Δ.Α.Μ.Ε.Δ.) και Εταιρείες Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (Ε.Μ.Α.Μ.Ε.Δ.) (κεφάλαιο Α), Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

Κατάσχεση σε Κοινό Λογαριασμό

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου LL.M. Όπως είναι γνωστό σε περίπτωση κατάθεσης χρημάτων σε κοινό λογαριασμό, παράγεται μεταξύ αφενός του καταθέτη και των τρίτων και αφετέρου του δέκτη της κατάθεσης (τράπεζα) ενεργητική εις ολόκληρον ενοχή. Είναι επίσης γνωστό ότι αν αναληφθεί ολόκληρο το ποσό από ένα δικαιούχο, επέρχεται απόσβεση της απαίτησης και ο συνδικαιούχος αποκτά αναγωγικά απαίτηση κατά εκείνου που ανέλαβε ολόκληρο το ποσό για την καταβολή της αναλογίας του. Το μερίδιο που αναλογεί στον καθένα προκύπτει από τον αριθμό των συνδικαιούχων, εκτός αν από τη μεταξύ τους εσωτερική σχέση προκύπτει άλλη αναλογία ή δικαίωμα στο σύνολο της κατάθεσης ή, αντίθετα, έλλειψη δικαιώματος αναγωγής.

Νομική βοήθεια επί διασυνοριακών διαφορών. Η Οδηγία 2002/8/ΕΚ

Εικόνα
Η Οδηγία 2002/8/EΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών μέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα πενίας στις διαφορές αυτές αποσκοπεί στην προώθηση της εφαρμογής της αρχής της παροχής ευεργετήματος πενίας σε διασυνοριακές διαφορές, σε όσους δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους, εφόσον το ευεργέτημα αυτό είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Η οδηγία εφαρμόζεται μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εξαίρεση της Δανίας. Μεταξύ της Δανίας και ορισμένων κρατών μελών ισχύει η ευρωπαϊκή συμφωνία για τη διαβίβαση των αιτήσεων δικαστικής αρωγής από το 1977.

Μετατροπή καταψηφιστικής αγωγής σε αναγνωριστική. Πότε οφείλεται δικαστικό ένσημο

Εικόνα
Πολ.Πρωτ.Αθηνών 3110/2015 : Οι αγωγές που ασκήθηκαν ως καταψηφιστικές πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3994/2011 (πριν από τις 25.7.2011) αλλά στη συνέχεια τράπηκαν σε αναγνωριστικές υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου. Κρίσιμος χρόνος δεν είναι ο χρόνος άσκησής τους, αλλά ο χρόνος τροπής του αιτήματός τους από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό. Πλασματική ερημοδικία. Σε περίπτωση μη προκαταβολής τέλους δικαστικού ενσήμου, ο ενάγων θεωρείται ότι δεν εμφανίστηκε κατά τη συζήτηση και το δικαστήριο, εφόσον η συζήτηση γίνεται με δική του επιμέλεια. Απορρίπτει την αγωγή, για ουσιαστικούς λόγους, με αποτέλεσμα, αν δεν θεραπευτεί με την καταβολή του δικαστικού ενσήμου κατά τη συζήτηση εφέσεως,

Yποχρέωση των τραπεζών να χορηγούν στους δανειολήπτες τα δικαιολογητικά για το νόμο Κατσέλη

Εικόνα
του Γιώργου Δ. Καζολέα, Δικηγόρου Όπως ρητά προβλέπεται στο νόμο των υπερχρεωμένων (3869/2010) οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να παραδώσουν εντός προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών την κατάσταση οφειλών του δανειολήπτη πελάτη τους προκειμένου αυτός να την συνυποβάλλει μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα έγγραφα για την υπαγωγή του στον παραπάνω νόμο. Όπως προβλέπεται, τρία από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ένταξη στο Νόμο Κατσέλη, ήτοι α) αναλυτικές βεβαιώσεις οφειλών, β) αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων και γ)(τυχόν) καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων εκδίδονται κατόπιν αίτησης των καταναλωτών από τα πιστωτικά ιδρύματα. Παρατηρείται ωστόσο το φαινόμενο και ιδίως τον τελευταίο καιρό,

Διαφορές από κοινόχρηστα μέχρι 20.000 ευρώ: Στα Ειρηνοδικεία πλέον η εκδίκαση τους

Εικόνα
Στο νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που θα ισχύσει από 1-1-2016, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4335/2015, προβλέπεται η μεταφορά των υποθέσεων των κοινόχρηστων δαπανών έως το ποσό των 20.000 ευρώ από το Μονομελές Πρωτοδικείο στο Ειρηνοδικείο. Συγκεκριμένα στο άρθρο 14 παρ.1 του Κώδικα προστίθεται περίπτωση γ’: «Στην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων υπάγονται: …γ) οι διαφορές ανάμεσα στους ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων από τη σχέση της οροφοκτησίας και οι διαφορές ανάμεσα στους διαχειριστές ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους και στους ιδιοκτήτες ορόφων

Αλλαγή κύριου ονόματος - Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης

Εικόνα
Ειρ.Αθ.1290/2015 (εκουσία δικαιοδοσία):  Διόρθωση είτε λόγω σφάλματος στην καταχώριση από προφανή παραδρομή, είτε βάσει του άρθρου 5 παρ. 1 του ισχύοντος Συντάγματος, για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών και ακριβή προσδιορισμό της ταυτότητας ενός προσώπου. Η αλλαγή κύριου ονόματος δεν προσκρούει σε απαγορευτική διάταξη νόμου, ούτε στο μυστήριο του βαπτίσματος, του οποίου συστατικό στοιχείο που ανάγεται στην ουσία του δόγματος δεν είναι η ονοματοδοσία. Προσθήκη εν τοις πράγμασι κυρίου ονόματος λόγω «τάματος» στην Παναγία και καθιέρωση του ονόματος αυτού στις συναλλαγές.

Δεδικασμένο απόφασης που εκδόθηκε σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ

Εικόνα
Δεδικασμένο απόφασης που εκδόθηκε σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ : «Στον με αριθμό 44/2001 Κανονισμό του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (EE Αριθμός L 012 της 16-01-2001 σελ. 0001- 0023), που αντικατέστησε τόσο τη σύμβαση των Βρυξελλών (άρθρο 68 παρ. 1 αυτού), όσο και τις διμερείς συμβάσεις μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, συμβιβασμών και δημοσίων εγγράφων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, που εφαρμόζεται σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ανεξάρτητα από το είδος του δικαστηρίου

Δικαστικό ένσημο: Επιστροφή του όταν η αγωγή απορρίπτεται ως τυπικά απαράδεκτη

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου Με μια αρχαία σχεδόν διάταξη του 1912 (ΓΠΟΗ/12) προβλέφθηκε η καταβολή του δικαστικού ενσήμου, ενός τέλους που υπολογίζεται επί του αντικειμένου της αγωγής. Τα δικαστικό ένσημο (αγωγόσημο) υπολογίζεται τόσο στις αστικές αγωγές, διαταγές πληρωμής κλπ όσο και στις διοικητικές αγωγές. Το 2011 με το νόμο 3994 εξαιρέθηκαν από το δικαστικό ένσημο οι αγωγές εξάλειψης υποθήκης και προσημείωσης και ακύρωσης πλειστηριασμού. Το 2012 με το νόμο 4055 εξαιρέθηκαν του ενσήμου οι αναγνωριστικές αγωγές των άρθρων 663,677,681Α και 681Β ΚΠολΔ. Δεδομένου του

To αδίκημα της ακάλυπτης επιταγής

Εικόνα
Σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.1 του ν.5960/1933 "περί επιταγής", όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1325/1972, εκείνος που εκδίδει επιταγή που δεν πληρώθηκε από τον πληρωτή, γιατί δεν είχε σ` αυτόν αντίστοιχα διαθέσιμα κεφάλαια κατά το χρόνο της έκδοσης της επιταγής ή της πληρωμής της, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 10.000 δραχμών. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για το έγκλημα της εκδοσης ακάλυπτης επιταγής απαιτείται, αντικειμενικά μεν 1) έκδοση τυπικά έγκυρης επιταγής, δηλαδή συμπλήρωση επί του εντύπου της επιταγής των στοιχείων που προβλέπονται στο νόμο,

Διαταγή πληρωμής κατά του Δημοσίου: Αντισυνταγματική η απαγόρευση εκτέλεσης

Εικόνα
Σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου με αρ.369/2014 η απαγόρευση εκτέλεσης κατά του Δημοσίου των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων πριν αυτές γίνουν αμετάκλητες κατ’ άρθ. 19 παρ.1-2 ν. 1715/1951 δεν εμποδίζει την έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση τελεσίδικη και όχι αμετάκλητη αναγνωριστική απόφαση διοικητικού δικαστηρίου. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, «κατά μεν τη διάταξη του άρθρου 94 παρ.4 εδάφ. γ' του Συντάγματος, όπως ισχύει μετά την αναθεώρησή του με το από 6.4.2001 Ψήφισμα της Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής "οι δικαστικές αποφάσεις εκτελούνται αναγκαστικά και κατά του Δημοσίου και των νομικών προσώπων

Οι νέες ρυθμίσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας και την υπαγωγή στο Νόμο Κατσέλη

Εικόνα
Στο Νόμο 4346/2015 με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 14 προβλέπονται οι νέες ρυθμίσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας και την υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη (ν.3869/2010). Οι νέες διατάξεις που θα ισχύσουν από 1.1.2016 έχουν ως εξής:  1. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης και σχέδιο διευθέτησης οφειλών ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, εφόσον,

Νέα διάταξη για τα ανείσπρακτα ενοίκια: Φορολόγηση μόνο των ποσών που εισπράττονται εφόσον έχει ξεκινήσει δικαστική διεκδίκηση

Εικόνα
Στο σχέδιο νόμου «επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» που κατατέθηκε στη Βουλή στις 17/11/2015 προβλέπεται διάταξη για το θέμα της φορολογικής αντιμετώπισης των ανείσπρακτων ενοικίων μετά την κατάργηση της δυνατότητας εκχώρησης τους στο Δημόσιο. Σύμφωνα με τη διάταξη τα εισοδήματα από ενοίκια που  αποκτώνται από την 1.1.2015 και εξής θα φορολογούνται ανά έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράττονται, με την προϋπόθεση ότι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας φορολογικής δήλωσης, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής

Σύμβαση χρησιδανείου επί διαμερίσματος. Απόδοση του διαμερίσματος σε περίπτωση μη καταβολής των δαπανών συντήρησης

Εικόνα
Του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου Σε περίπτωση που κάποιος παραχωρεί τη χρήση ενός ακινήτου, πχ. διαμερίσματος, χωρίς αντάλλαγμα, σε κάποιον άλλο, έχουμε εφαρμογή των διατάξεων περί χρησιδανείου (άρθρα 810 επ ΑΚ).(Με  τη σύμβαση του χρησιδανείου ο ένας από τους συμβαλλομένους  (χρήστης) παραχωρεί στον άλλο τη χρήση πράγματος χωρίς αντάλλαγμα και αυτός (χρησάμενος) έχει υποχρέωση να αποδώσει το πράγμα μετά τη λήξη  της σύμβασης.[αρ.810 ΑΚ]). Στη σχετική σύμβαση θα πρέπει να συμπεριληφθεί όρος που υποχρεώνει τον χρησάμενο να πληρώνει τις συνήθεις δαπάνες για τη συντήρηση του διαμερίσματος, δηλαδή λογαριασμούς ηλεκτρικού

Η άρνηση του εργαζόμενου να δεχθεί μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας συνιστά απόλυση (απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου)

Εικόνα
Με την απόφαση της 11/11/2015 στην υπόθεση C-422/14 Cristian Pujante Rivera κατά Gestora Clubs Dir, SL και Fondo de Garantía Salarial το Δικαστήριο της ΕΕ αποφάνθηκε ότι η λήξη σύμβασης εργασίας μετά την άρνηση του εργαζομένου να αποδεχθεί μονομερή και ουσιώδη μεταβολή εις βάρος του των ουσιωδών στοιχείων της σύμβασης συνιστά απόλυση κατά την έννοια της οδηγίας για τις ομαδικές απολύσεις. Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι εργαζόμενοι με σύμβαση συναφθείσα για ορισμένο χρόνο ή για ορισμένη εργασία πρέπει να θεωρούνται ως εργαζόμενοι που απασχολούνται «συνήθως», κατά την έννοια της

Αλλάζει ο νόμος για την αστική ευθύνη του Τύπου: Eυνοϊκότερες οι διατάξεις για τα ΜΜΕ

Εικόνα
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Σύμφωνο Συμβίωσης και άλλες διατάξεις» που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση προβλέπονται μεταξύ άλλων τροποποιήσεις στο νόμο περί αστικής ευθύνης του Τύπου (ν.1178/81). Στο άρθρο 38 του νομοσχεδίου προβλέπεται  η κατάργηση της υποχρεωτικής ελάχιστης προβλεπόμενης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης και η επιμέτρηση του ποσού θα γίνεται από τον δικαστή με ενδεικτικά κριτήρια ενώ  διαμορφώνεται και θεσμός αποκατάστασης του αδικηθέντος από τον Τύπο με σχετικό επανορθωτικό δημοσίευμα.

Διακοπή της έγγαμης συμβίωσης: Ρύθμιση της οικογενειακής στέγης. Μετοίκηση του ενός συζύγου

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου Όταν η έγγαμη συμβίωση διακόπτεται, ανακύπτει το ζήτημα ποιος σύζυγος θα μείνει στο σπίτι και ποιος θα πρέπει να φύγει. Είναι η συχνότερη περίπτωση όπου οι σύζυγοι αδυνατούν να συμβιώσουν ειρηνικά στο σπίτι και η έκρυθμη αυτή κατάσταση θα πρέπει να εκτονώνεται με την αποχώρηση του ενός, προς όφελος και των τέκνων, όταν υπάρχουν. Σύμφωνα με το άρθρο 1393 του Αστικού Κώδικα, "σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης των συζύγων, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το επιβάλλουν λόγοι επιείκειας ενόψει των ειδικών συνθηκών του καθενός από τους συζύγους και του συμφέροντος των τέκνων, να παραχωρήσει στον ένα σύζυγο την αποκλειστική

Αντισυνταγματική η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών από το ΣΔΟΕ

Εικόνα
Με την απόφαση 1260/2015 του δ’ τμήματος του ΣτΕ κρίθηκε ότι η κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 30 παρ.5 περ.ε του ν. 3296/2004 δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων που διατάσσεται με πράξη των αρμοδίων οργάνων του Σ.Δ.Ο.Ε. αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1, 17 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος και του άρθρου 1 Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. Ειδικότερα κρίθηκε ότι «η κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 30 παρ.5 περ.ε του ν. 3296/2004 δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων που διατάσσεται με πράξη των αρμοδίων οργάνων του Σ.Δ.Ο.Ε.

Μισθώσεις: Ζημία εκμισθωτή όταν μετά την έξωση του μισθωτή, αυτός αρνείται να απομακρύνει τα πράγματά του από το μίσθιο

Εικόνα
Tου Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της έξωσης ο εκμισθωτής έρχεται συχνά αντιμέτωπος με το πρόβλημα της εγκατάλειψης κινητών πραγμάτων (που δεν αποτέλεσαν αντικείμενο εκτέλεσης) στο ακίνητό του από τον αποβληθέντα μισθωτή. Αυτό συμβαίνει κυρίως στις εμπορικές μισθώσεις, όπου εγκαταλείπεται εξοπλισμός του καταστήματος, αλλά και στις μισθώσεις κατοικίας, όπου ο προηγούμενος μισθωτής αδιαφορεί για την τύχη αντικειμένων που υπήρχαν στην μισθωμένη κατοικία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο εκμισθωτής υφίσταται ζημία καθώς δεν μπορεί να εκμισθώσει το ακίνητο του σε νέο μισθωτή και έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το δικαστήριο αποζημίωση τόσο για τη θετική ζημία όσο και για το διαφυγόν κέρδος.

Καταχρηστική η διάταξη που ορίζει ως σημείο εκκίνησης της προθεσμίας ανακοπής κατά της εκτέλεσης τη δημοσίευση σε εφημερίδα και όχι την ατομική ειδοποίηση του καθ' ου (ΔΕΕ)

Εικόνα
Σημαντική απόφαση στην υπόθεση C-8/14 BBVA S.A. κατά Pedro Peñalva López κλπ. εξέδωσε το Δικαστήριο της ΕΕ. Ειδικότερα κρίθηκε ότι στις περιπτώσεις των εκτελέσεων ενυπόθηκων απαιτήσεων οι διατάξεις εθνικού δικαίου (εν προκειμένω του ισπανικού) που τάσσουν στους ενδιαφερομένους για την άσκηση ανακοπής κατά της εκτέλεσης αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα που αρχίζει να τρέχει από τη δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ισπανίας του νέου τροποποιητικού νόμου που θεσπίστηκε, αντίκειται στο κοινοτικό δίκαιο στο σημείο που ορίζεται εκκίνηση της προθεσμίας ανακοπής η δημοσίευση του νόμου στην εφημερίδα και όχι η ατομική ειδοποίηση του κάθε ενδιαφερόμενου.

Kατάργηση χρεώσεων περιαγωγής στις τηλεπικοινωνίες

Εικόνα
Τέλος θα τεθεί στις χρεώσεις περιαγωγής εντός της ΕΕ από τον Ιούνιο του 2017 και θα τεθούν σε εφαρμογή σαφείς κανόνες σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης στο διαδίκτυο, μετά την υπερψήφιση του νέου νομοθετικού πακέτου για τις τηλεπικοινωνίες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. "Το τέλος των χρεώσεων περιαγωγής ήταν κάτι που περίμεναν όλοι εδώ και πολύ καιρό: οι απλοί άνθρωποι, οι νέες επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίες και όλοι οι οργανισμοί", δήλωσε η εισηγήτρια, Pilar del Castillo (ΕΛΚ, Ισπανία), στη συζήτηση πριν από την ψηφοφορία. "Χάρη στην παρούσα συμφωνία η Ευρώπη θα καταστεί η μόνη περιοχή στον κόσμο που θα διασφαλίζει νομικά την ανοιχτή πρόσβαση στο διαδίκτυο και την ουδετερότητα του δικτύου.

Κοινός λογαριασμός. Για την εγγραφή τρίτου προσώπου ως συνδικαιούχου, απαιτείται η συναίνεση των λοιπών συνδικαιούχων

Εικόνα
Στον κοινό τραπεζικό λογαριασμό για την εγγραφή τρίτου προσώπου ως συνδικαιούχου, απαιτείται η συναίνεση όλων των άλλων συνδικαιούχων, που παρέχεται κατά την διαδικασία που προβλέπει η τράπεζα. Σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου 1096/2014 «κατά την έννοια των άρθρων 1,2 και 3 του Ν. 5638/1932 "περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόν" όπως το άρθρο 1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του Ν.Δ 851/1981, χρηματική κατάθεση σε ανοικτό λογαριασμό στο όνομα δύο ή περισσοτέρων μαζί είναι, σύμφωνα με την έννοια του νόμου αυτού, εκείνη που περιέχει τον όρο ότι από το λογαριασμό της καταθέσεως αυτής μπορεί να κάνει χρήση εν όλω ή εν μέρει, χωρίς τη σύμπραξη των άλλων, είτε ένας είτε μερικοί είτε και όλοι οι δικαιούχοι.

Κατάσχεση στα χέρια τράπεζας. Ακυρότητα εκτέλεσης μετά την πάροδο ενός έτους από την επίδοση επιταγής. Aνάληψη του κατασχεμένου ποσού

Εικόνα
Κατάσχεση στα χέρια τράπεζας. Ακυρότητα πράξης εκτέλεσης μετά την πάροδο ενός έτους από την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την επομένη της επίδοσης της επιταγής και αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 31 Αυγούστου. «Η κατάσχεση στα χέρια τράπεζας ως τρίτης έχει ρυθμιστεί με τα άρθρα 87-94 ΝΔ της 17ης Ιουλίου/13ης Αυγούστου 1923 "περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών" του οποίου η ισχύς διατηρήθηκε με το άρθρο 52 αρ. 3 Εισ. Ν. ΚΠολΔ. Συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι γενικές ρυθμίσεις του άρθρου 982 επ.

Eυθύνη μελών ΔΣ έναντι Ανώνυμης Εταιρίας - Αγωγή αποζημίωσης

Εικόνα
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μιας Ανώνυμης Εταιρίας ευθύνονται έναντι της εταιρίας για κάθε ζημία που προξενείται σε αυτή από πράξη ή παράλειψή τους εκ δόλου ή εξ’ αμελείας κατά παράβαση των υποχρεώσεών τους πίστης. Σχετική είναι η απόφαση 320/2015 του Αρείου Πάγου αναφορικά με την ευθύνη των μελών ΔΣ έναντι της ΑΕ όπου αναφέρονται οι προϋποθέσεις άσκησης αγωγής αποζημίωσης εκ μέρους της εταιρίας: «Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 18, 22α και 22β του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιρειών", 31 και 32 του Εμπορικού Νόμου, 68, 714, 297, 298 ΑΚ προκύπτει ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας ευθύνονται έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας,

"Kόκκινα" δάνεια: Τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών

Εικόνα
Με την υπ’ αριθμ. απόφαση 148/10/5.10.2015 της Τράπεζας της Ελλάδας προβλέπεται τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 (για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών). H τροποποίηση προβλέπει ότι η πρώτη υποχρεωτική ειδοποίηση προς τους δανειολήπτες μπορεί να αποσταλεί μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2015 για τις περιπτώσεις δανείων που συμπληρώνουν (οποτεδήποτε μέχρι και την 15η Δεκεμβρίου 2015) καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 ημερολογιακών ημερών. Η εν λόγω ειδοποίηση παρέχει προθεσμία 15 εργασίμων ημερών στον δανειολήπτη να ενταχθεί στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επίλυσης καθυστερήσεων.

Kατάσχεση σε εισπράξεις της εφορίας για απαίτηση κατά του Δημοσίου

Εικόνα
Με την απόφαση 819/2015 του Συμβουλίου της Επικρατείας (στ'/7μ) κρίθηκε αφενός ότι οι διαφορές περί την αναγκαστική εκτέλεση, όταν η εκτέλεση επισπεύδεται από ιδιώτη σε βάρος του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, με βάση τις κατ’ άρθρο 199 παρ 1 ΚΔΔ καταψηφιστικές αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων που αποτελούν τίτλο εκτελεστό, εμπίπτουν, ως διοικητικές διαφορές ουσίας, στην δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, τα οποία εφαρμόζουν αναλόγως τις διατάξεις του ΚΠολΔ για την αναγκαστική εκτέλεση των καταψηφιστικών αποφάσεων των πολιτικών δικαστηρίων. Αφετέρου κρίθηκε ότι οι εισπράξεις των ΔΟΥ παρά τον προορισμό

Συνταξιοδοτικό δικαίωμα και παραγραφή

Εικόνα
Ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά από εξέταση αναφορών πολιτών, επεσήμανε την ανάγκη τροποποίησης του άρθρου 3 του νόμου 3075/2002, έτσι ώστε οι δικαιούχοι σύνταξης από το δημόσιο να μην κινδυνεύουν να απολέσουν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω παραγραφής του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόταση της Ανεξάρτητης Αρχής, η συγκεκριμένη διάταξη της παραγραφής θα πρέπει να καταργηθεί άμεσα, και ο δικαιούχος σύνταξης από το Δημόσιο πρέπει να μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα του οποτεδήποτε χρονικά, με τον περιορισμό της έναρξης καταβολής της σύνταξης από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αιτήσεως και όχι από την ημερομηνία της θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Yπερχρεωμένα: Πώς θα γίνει η κατηγοριοποίηση των αιτήσεων πριν και μετά το νόμο 4336/2015

Εικόνα
Μετά τη δημοσίευση του νόμου 4336/2015 που επέφερε σημαντικές αλλαγές στο νόμο «Κατσέλη» προέκυψε το ζήτημα διαχωρισμού μεταξύ των εκκρεμών αιτήσεων για υπαγωγή στο νόμο των υπερχρεωμένων που είχαν κατατεθεί πριν το νόμο 4336/2015 και των νέων αιτήσεων που ασκούνται μετά την έκδοση του νόμου αυτού. Με την υπ' αρ.70888 (ΦΕΚ Β' 2225/15-10-2015) απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης (κατηγοριοποίηση ήδη εκκρεμών αιτήσεων και αιτήσεων που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του N. 4336/2015 που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 13 του N. 3869/2010») καθορίζονται τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνει υπόψη ο Γραμματέας του Ειρηνοδικείου για τον, κατά χρονική προτεραιότητα, καθορισμό ημερομηνίας

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4337/2015 με τις νέες ρυθμίσεις σε συντάξεις, ασφαλιστικό και φορολογία

Εικόνα
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α' 129/17-10-2015) ο Νόμος 4337/2015 με τα Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Ο νόμος περιέχει μεταξύ άλλων συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, νέες ρυθμίσεις για τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων, τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, τροποποίηση διατάξεων του Κ.Ε.Δ.Ε., τροποποίηση διατάξεων του ν. 4321/2015, του ν.4308/2014, μεταβατικές διατάξεις για τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και νέες ρυθμίσεις για τις ποινικές κυρώσεις στα εγκλήματα φοροδιαφυγής.  Δείτε ολόκληρο το νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ 

Καταχρηστικοί όροι τραπεζικών δανείων. Προστασία του εγγυητή ως καταναλωτή.

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου κρίθηκε ότι σε σύμβαση καταναλωτικού δανείου την ιδιότητα του καταναλωτή με την έννοια του νόμου 2251/2014 έχει και ο εγγυητής που συμβάλλεται ως τρίτος υπέρ του δανειολήπτη. Επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι στην ίδια απόφαση κρίνεται ότι η καταχρηστικότητα ενός Γενικού Όρου Συναλλαγών (ΓΟΣ) στη σύμβαση του καταναλωτικού δανείου λαμβάνεται υπόψη όχι κατά το χρόνο που υπογράφηκε η σύμβαση από τον δανειολήπτη καταναλωτή αλλά κατά το χρόνο που

Tα νέα δικαιολογητικά για την υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη

Εικόνα
Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 8986/2015 (ΦΕΚ Β 2208/14-10-2015) των Υπουργείων Οικονομίας, Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Εργασίας καθορίζονται τα δικαιολογητικά που θα καταθέτει ο αιτών στη Γραμματεία του Δικαστηρίου για την επικαιροποίηση των στοιχείων της εκκρεμούς κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4336/2015 αιτήσεως του, όπως αυτή η υποχρέωση προβλέπεται από το άρθρο 2 παρ. 1 της Υποπαραγράφου Α4 «Τροποποιήσεις του Ν. 3869/2010» του ως ακολούθως:

Μείωση της αμοιβής των συμβολαιογράφων από 1% σε 0,80% για συμβόλαια έως 120.000 ευρώ

Εικόνα
Με την υπ’αριθμ. 72386/8.10.2015 απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης προβλέπεται η μείωση του ποσοστού της αναλογικής αμοιβής των συμβολαιογράφων ανάλογα με το ύψος της αξίας του αντικειμένου της συναλλαγής, με την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 111376/ 31.12.2011(Β΄ 13/2012) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα «Καθορισμός δικαιωμάτων Συμβολαιογράφων» ως εξής: Στην παράγραφο 1α) του άρθρου 1 η φράση «Για ποσό έως 120.000,00 ευρώ, σε ποσοστό 1%» αντικαθίσταται με τη φράση «Για ποσό έως 120.000,00 ευρώ, σε ποσοστό 0,80%».Κατά τα λοιπά, η υπ’ αριθμ. 111376/31.12.2011 κοινή υπουργική απόφαση ισχύει ως έχει. 

Κατασχέσεις μισθών, συντάξεων και καταθέσεων: Ποιά είναι τα νέα όρια (εγκύκλιος)

Εικόνα
Με την εγκύκλιο 1222/2015 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (Κοινοποίηση των διατάξεων των περιπτώσεων 8α και 8β της υποπαραγράφου Δ.1 (τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 356/1974-Κ.Ε.Δ.Ε.) της παραγράφου Δ (ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών) του Μέρους Β' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ. 94Α'/14-08-2015)) παρέχονται διευκρινίσεις για την κατάσχεση μισθών, συντάξεων και τραπεζικών καταθέσεων. Η εγκύκλιος έχει ως εξής:

Yποχρέωση ενημέρωσης των πολιτών για τη διαβίβαση και επεξεργασία προσωπικών τους δεδομένων μεταξύ κρατών μελών (ΔΕΕ)

Εικόνα
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση C-201/14 Smaranda Bara κλπ. κατά Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate κλπ.  Για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ δύο διοικητικών αρχών κράτους μέλους και την επεξεργασία τους από αυτές απαιτείται η προηγούμενη ενημέρωση των προσώπων τα οποία αφορά η εν λόγω επεξεργασία. Η οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων διέπει την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης.

Επιβάρυνση πολιτών με τέλη κυκλοφορίας για αυτοκίνητα που πλέον δεν κατέχουν

Εικόνα
Πολίτες διαµαρτυρήθηκαν στο Συνήγορο του Πολίτη για οφειλές τελών κυκλοφορίας που αφορούν αυτοκίνητα την τύχη των οποίων αγνοούν. Αυτό συνέβη είτε διότι τα πώλησαν αλλά δεν εκδόθηκε άδεια κυκλοφορίας στο όνοµα του αγοραστή, είτε διότι καταστράφηκαν στο παρελθόν και οι ίδιοι παρέλειψαν να δηλώσουν την οριστική διαγραφή τους. Ο Συνήγορος απηύθυνε  πόρισµα  (Ιούνιος 2014) προς τα συναρµόδια υπουργεία µε το οποίο διατύπωσε σειρά προτάσεων για την επίλυση του προβλήµατος. Πρόσφατα επανήλθε στο ζήτηµα µε  ειδική έκθεση  µε θέµα «Τέλη Κυκλοφορίας – Ακινησίες οχηµάτων» (Μάιος 2015).

Στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Πρόταση για συμβιβαστική επίλυση των διαφορών με τις τράπεζες

Εικόνα
Πρόταση με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση των εκκρεμών διαφορών μεταξύ δανειοληπτών και Τραπεζών με αντικείμενο τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό καταθέτει ο Συνήγορος του Καταναλωτή. Συγκεκριμένα προτείνει: Για το παρελθόν, υπολογίζεται η πιθανή ζημία του καταναλωτή συγκρίνοντας τις καταβολές που έχει κάνει έναντι του δανείου σε ελβετικό φράγκο με αυτές που θα είχε κάνει αν είχε λάβει δάνειο σε Ευρώ με το αντίστοιχο επιτόκιο που είχαν τα δάνεια σε Ευρώ κατά τη σύναψη της σύμβασης.

Απαλλαγή των μαθητών από το μάθημα των θρησκευτικών (απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων)

Εικόνα
Θέση στο ζήτημα που προέκυψε μεταξύ της εκκλησίας και του υπουργείου Παιδείας για τη δυνατότητα απαλλαγής των μαθητών από το μάθημα των θρησκευτικών έχει ήδη πάρει η Αρχή Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων με την υπ’ αρ. 94/2015 απόφασή της. Η Αρχή επιλήφθηκε μετά από καταγγελία μητέρας ότι ο ∆/ντής του Γενικού Λυκείου (εφεξής ΓΕΛ) [περιοχής] Χ αρνείται παράνοµα και αυθαίρετα να χορηγήσει στον υιό της, µαθητή του Λυκείου, απαλλαγή από το µάθηµα των θρησκευτικών, επικαλούµενος ένα ευαίσθητο προσωπικό δεδοµένο όπως το θρήσκευµα, το οποίο δεν δικαιούται να γνωρίζει και να επικαλείται στη συγκεκριµένη περίπτωση.

Νέο Υπόδειγμα Αίτησης για την ένταξη στο νόμο των υπερχρεωμένων (3869/2010)

Εικόνα
Με την υπ’ αριθμ. 7534/2015 (ΦΕΚ Β 1794/20-8-2015) Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Δικαιοσύνης και Εργασίας αποφασίστηκε η τροποποίηση της υπ’ αριθμό Ζ11398 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών που προβλέπονται από την παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010» (ΦΕΚ 1/3−1−2011). Με την απόφαση τροποποιείται το υπόδειγμα της τυποποιημένης Αίτησης για την ένταξη στο Νόμο των Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων (ν.3869/2010) όπως αυτός τελευταία τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 (βλ.περισσότερα  εδώ ).  Δείτε το νέο έντυπο της αίτησης (Παράρτημα Ι)  εδώ  

Ποιοί δεν ψηφίζουν στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου. Εξαιρέσεις στην υποχρεωτική ψήφο

Εικόνα
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 37/4-9-2015 του Υπουργείου Εσωτερικών, η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις γενικές βουλευτικές εκλογές είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 51 του Συντάγματος και της παρ. 2 του άρθρου 6 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012 ΦΕΚ 57Α΄), υποχρεωτική. Συνεπώς, όλοι οι εκλογείς υποχρεούνται την 20η Σεπτεμβρίου 2015 να προσέλθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν για την ανάδειξη των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Ευθανασία: Δικαίωμα ή όχι;

Εικόνα
Της Έφης Θωμά, δικηγόρου LL.M. Σημαντικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχουν εκδοθεί πάνω στο ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας. Η ευθανασία είναι ελληνική, σύνθετη λέξη και σημαίνει καλό θάνατο, δηλαδή ανώδυνο (ψυχικά και σωματικά) θάνατο. Αναγνωρίζεται το δικαίωμα αυτό στην έννομη τάξη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Μέσα από την παράθεση τεσσάρων χαρακτηριστικών σχετικών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου βλέπουμε πως ερμηνεύεται το δικαίωμα στον αξιοπρεπή θάνατο σε συνδυασμό με την τυχόν παραβίαση ή μη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Yπερχρεωμένα: Όλες οι αλλαγές στο νόμο 3869/10 (με το ν.4336/2015)

Εικόνα
Το τρίτο Μνημόνιο που ψηφίστηκε με το νόμο 4336/2015 (Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης) περιλαμβάνει εκτεταμένες αλλαγές στο νόμο 3869/2010, για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, γνωστό και ως νόμο Κατσέλη. Οι τροποποιήσεις αφορούν ειδικότερα τα άρθρα 1,2,4,5,6,8,9,10 και 13 του νόμου αυτού ενώ προστέθηκε και νέο άρθρο 5Α. Ακολουθούν οι τροποποιήσεις με το ν.4336/2015 στα άρθρα του νόμου 3869/2010:

Kατάσχεση τραπεζικών καταθέσεων για οφειλές στο Δημόσιο: Τί αλλάζει με το Νέο Μνημόνιο

Εικόνα
O νόμος 4336/2015 “Συναταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης” περιλαμβάνει νέες ρυθμίσεις σχετικά με την κατάσχεση τραπεζικών καταθέσεων οφειλετών του Δημοσίου. Ειδικότερα:  «7. Στο άρθρο 30Β του ν.δ. 356/1974 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων δύναται να αποστέλλει ηλεκτρονικά στα πιστωτικά ιδρύµατα της χώρας τα στοιχεία των οφειλετών του Δηµοσίου, µε συνολική ληξιπρόθεσµη

Τα δικαιώματα των καταναλωτών στα ξενοδοχεία

Εικόνα
Του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου Απέναντι στην αισχροκέρδεια που αποτελεί μια μόνιμη κατάσταση στην Ελλάδα, αλώβητος μπορεί να βγει μόνο ο ενημερωμένος καταναλωτής. Είναι χρήσιμο λοιπόν να γνωρίζει τα νόμιμα δικαιώματα του και στην πολύ συχνή περίπτωση που κλείνει ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, είτε πρόκειται για τουριστικούς είτε για επαγγελματικούς λόγους.