Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2018

Νεα διαταξη στον Περι Ποινικης Δικονομιας Νομο για την Παραγραφη κατηγοριων για ποινικα αδικηματα

Εικόνα
Διευρύνονται οι περιπτώσεις παραγραφής ποινικών κατηγοριών   με την τελευταία τροποποίηση του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου (κεφ.155). Ειδικότερα, ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 129 (Ι) του 2018 τροποποιεί το άρθρο 88 του βασικού νόμου που αφορά την Παραγραφή κατηγοριών σε συνοπτικές δίκες σε ορισμένες περιπτώσεις. Η νέα διάταξη έχει ως εξής: «88. Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου με τις οποίες καθορίζεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εντός του οποίου δύναται να προσαφθεί κατηγορία για ποινικό αδίκημα, καμιά κατηγορία δε δύναται να προσαφθεί εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για ποινικό αδίκημα για το οποίο δύναται να επιβληθεί – (α) Ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ (€854) ή/και οι δύο αυτές ποινές μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ημέρα της διάπραξης του ποινικού αδικήματος, (β) ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες

Τροποποιηση στον περι Δικηγορων Νομο: Ελευθερες οι αμοιβες των δικηγορων στις εξωδικαστηριακες υποθεσεις

Εικόνα
Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος 107 (Ι) του 2018 τροποποιεί τον περί Δικηγόρων Νόμο (βασικός νόμος) και ειδικότερα το άρθρο 24 (Εξoυσίες τoυ Συμβoυλίoυ τoυ Παγκύπριoυ Δικηγoρικoύ Συλλόγoυ), καταργώντας την εξουσία του Π.Δ.Σ. να καθορίζει τις αμοιβές των δικηγόρων στις εξωδικαστηριακές υποθέσεις. Συγκεκριμένα, το εδάφιο (1) του άρθρου 24 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (ια) αυτού, με την ακόλουθη παράγραφο: «(ια) τηρουμένων των αρχών του ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού, να ρυθμίζει τον τρόπο και τη διαδικασία επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν αναφορικά με τις αμοιβές των δικηγόρων για εξωδικαστηριακές υποθέσεις·». Η παράγραφος (ια) πριν την τροποποίηση είχε ως εξής: «(ια) vα καθoρίζει τις αμoιβές τωv δικηγόρωv για εξωδικαστηριακές υπoθέσεις·»

Η υποχρεωση των Τραπεζων αξιολογησης της πιστοληπτικης ικανοτητας των δανειοληπτων στο Κυπριακο Δικαιο και στη Νομολογια του ΔΕΕ

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου Α.Εισαγωγή Πιστοληπτική ικανότητα είναι η αξιοπιστία, η φερεγγυότητα και εν τέλει η πραγματική δυνατότητα ενός ατόμου, μιας επιχείρησης ή ενός κράτους στην αποπληρωμή των οφειλών του που προκύπτουν όταν μιλάμε για δανειολήπτη από τη δανειακή σύμβαση που έχει συναφθεί με Πιστωτικό Ίδρυμα. Η πιστοληπτική ικανότητα, που αποτελεί πολυπαραγοντικό αποτέλεσμα, καταδεικνύει στον δανειστή, εν προκειμένω στην τράπεζα, κατά πόσο είναι πιθανό ο δανειολήπτης να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις χωρίς τον κίνδυνο πτώχευσης. Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν καθιερωθεί πλέον ως υποχρεωτικό εργαλείο για την διαμόρφωση των επιτοκίων αποπληρωμής, των εγγυήσεων αλλά και για την ίδια την έγκριση ή μη ενός τραπεζικού δανείου. Όπως αναφέρεται, μια χαμηλή αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας δείχνει υψηλό κίνδυνο αθέτησης ενός δανείου, και, συνεπώς, οδηγεί σε υψηλά επιτόκια ή ακόμα και την άρνηση χορήγησης δανείου από το Πιστωτικό Ίδρυμα