Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2015

Κατάσχεση στα χέρια τράπεζας. Ακυρότητα εκτέλεσης μετά την πάροδο ενός έτους από την επίδοση επιταγής. Aνάληψη του κατασχεμένου ποσού

Εικόνα
Κατάσχεση στα χέρια τράπεζας. Ακυρότητα πράξης εκτέλεσης μετά την πάροδο ενός έτους από την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την επομένη της επίδοσης της επιταγής και αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 31 Αυγούστου. «Η κατάσχεση στα χέρια τράπεζας ως τρίτης έχει ρυθμιστεί με τα άρθρα 87-94 ΝΔ της 17ης Ιουλίου/13ης Αυγούστου 1923 "περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών" του οποίου η ισχύς διατηρήθηκε με το άρθρο 52 αρ. 3 Εισ. Ν. ΚΠολΔ. Συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι γενικές ρυθμίσεις του άρθρου 982 επ.

Eυθύνη μελών ΔΣ έναντι Ανώνυμης Εταιρίας - Αγωγή αποζημίωσης

Εικόνα
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μιας Ανώνυμης Εταιρίας ευθύνονται έναντι της εταιρίας για κάθε ζημία που προξενείται σε αυτή από πράξη ή παράλειψή τους εκ δόλου ή εξ’ αμελείας κατά παράβαση των υποχρεώσεών τους πίστης. Σχετική είναι η απόφαση 320/2015 του Αρείου Πάγου αναφορικά με την ευθύνη των μελών ΔΣ έναντι της ΑΕ όπου αναφέρονται οι προϋποθέσεις άσκησης αγωγής αποζημίωσης εκ μέρους της εταιρίας: «Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 18, 22α και 22β του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιρειών", 31 και 32 του Εμπορικού Νόμου, 68, 714, 297, 298 ΑΚ προκύπτει ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας ευθύνονται έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας,

"Kόκκινα" δάνεια: Τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών

Εικόνα
Με την υπ’ αριθμ. απόφαση 148/10/5.10.2015 της Τράπεζας της Ελλάδας προβλέπεται τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 (για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών). H τροποποίηση προβλέπει ότι η πρώτη υποχρεωτική ειδοποίηση προς τους δανειολήπτες μπορεί να αποσταλεί μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2015 για τις περιπτώσεις δανείων που συμπληρώνουν (οποτεδήποτε μέχρι και την 15η Δεκεμβρίου 2015) καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 ημερολογιακών ημερών. Η εν λόγω ειδοποίηση παρέχει προθεσμία 15 εργασίμων ημερών στον δανειολήπτη να ενταχθεί στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επίλυσης καθυστερήσεων.

Kατάσχεση σε εισπράξεις της εφορίας για απαίτηση κατά του Δημοσίου

Εικόνα
Με την απόφαση 819/2015 του Συμβουλίου της Επικρατείας (στ'/7μ) κρίθηκε αφενός ότι οι διαφορές περί την αναγκαστική εκτέλεση, όταν η εκτέλεση επισπεύδεται από ιδιώτη σε βάρος του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, με βάση τις κατ’ άρθρο 199 παρ 1 ΚΔΔ καταψηφιστικές αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων που αποτελούν τίτλο εκτελεστό, εμπίπτουν, ως διοικητικές διαφορές ουσίας, στην δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, τα οποία εφαρμόζουν αναλόγως τις διατάξεις του ΚΠολΔ για την αναγκαστική εκτέλεση των καταψηφιστικών αποφάσεων των πολιτικών δικαστηρίων. Αφετέρου κρίθηκε ότι οι εισπράξεις των ΔΟΥ παρά τον προορισμό

Συνταξιοδοτικό δικαίωμα και παραγραφή

Εικόνα
Ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά από εξέταση αναφορών πολιτών, επεσήμανε την ανάγκη τροποποίησης του άρθρου 3 του νόμου 3075/2002, έτσι ώστε οι δικαιούχοι σύνταξης από το δημόσιο να μην κινδυνεύουν να απολέσουν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω παραγραφής του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόταση της Ανεξάρτητης Αρχής, η συγκεκριμένη διάταξη της παραγραφής θα πρέπει να καταργηθεί άμεσα, και ο δικαιούχος σύνταξης από το Δημόσιο πρέπει να μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα του οποτεδήποτε χρονικά, με τον περιορισμό της έναρξης καταβολής της σύνταξης από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αιτήσεως και όχι από την ημερομηνία της θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Yπερχρεωμένα: Πώς θα γίνει η κατηγοριοποίηση των αιτήσεων πριν και μετά το νόμο 4336/2015

Εικόνα
Μετά τη δημοσίευση του νόμου 4336/2015 που επέφερε σημαντικές αλλαγές στο νόμο «Κατσέλη» προέκυψε το ζήτημα διαχωρισμού μεταξύ των εκκρεμών αιτήσεων για υπαγωγή στο νόμο των υπερχρεωμένων που είχαν κατατεθεί πριν το νόμο 4336/2015 και των νέων αιτήσεων που ασκούνται μετά την έκδοση του νόμου αυτού. Με την υπ' αρ.70888 (ΦΕΚ Β' 2225/15-10-2015) απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης (κατηγοριοποίηση ήδη εκκρεμών αιτήσεων και αιτήσεων που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του N. 4336/2015 που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 13 του N. 3869/2010») καθορίζονται τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνει υπόψη ο Γραμματέας του Ειρηνοδικείου για τον, κατά χρονική προτεραιότητα, καθορισμό ημερομηνίας

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4337/2015 με τις νέες ρυθμίσεις σε συντάξεις, ασφαλιστικό και φορολογία

Εικόνα
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α' 129/17-10-2015) ο Νόμος 4337/2015 με τα Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Ο νόμος περιέχει μεταξύ άλλων συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, νέες ρυθμίσεις για τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων, τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, τροποποίηση διατάξεων του Κ.Ε.Δ.Ε., τροποποίηση διατάξεων του ν. 4321/2015, του ν.4308/2014, μεταβατικές διατάξεις για τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και νέες ρυθμίσεις για τις ποινικές κυρώσεις στα εγκλήματα φοροδιαφυγής.  Δείτε ολόκληρο το νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ 

Καταχρηστικοί όροι τραπεζικών δανείων. Προστασία του εγγυητή ως καταναλωτή.

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου κρίθηκε ότι σε σύμβαση καταναλωτικού δανείου την ιδιότητα του καταναλωτή με την έννοια του νόμου 2251/2014 έχει και ο εγγυητής που συμβάλλεται ως τρίτος υπέρ του δανειολήπτη. Επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι στην ίδια απόφαση κρίνεται ότι η καταχρηστικότητα ενός Γενικού Όρου Συναλλαγών (ΓΟΣ) στη σύμβαση του καταναλωτικού δανείου λαμβάνεται υπόψη όχι κατά το χρόνο που υπογράφηκε η σύμβαση από τον δανειολήπτη καταναλωτή αλλά κατά το χρόνο που

Tα νέα δικαιολογητικά για την υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη

Εικόνα
Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 8986/2015 (ΦΕΚ Β 2208/14-10-2015) των Υπουργείων Οικονομίας, Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Εργασίας καθορίζονται τα δικαιολογητικά που θα καταθέτει ο αιτών στη Γραμματεία του Δικαστηρίου για την επικαιροποίηση των στοιχείων της εκκρεμούς κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4336/2015 αιτήσεως του, όπως αυτή η υποχρέωση προβλέπεται από το άρθρο 2 παρ. 1 της Υποπαραγράφου Α4 «Τροποποιήσεις του Ν. 3869/2010» του ως ακολούθως:

Μείωση της αμοιβής των συμβολαιογράφων από 1% σε 0,80% για συμβόλαια έως 120.000 ευρώ

Εικόνα
Με την υπ’αριθμ. 72386/8.10.2015 απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης προβλέπεται η μείωση του ποσοστού της αναλογικής αμοιβής των συμβολαιογράφων ανάλογα με το ύψος της αξίας του αντικειμένου της συναλλαγής, με την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 111376/ 31.12.2011(Β΄ 13/2012) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα «Καθορισμός δικαιωμάτων Συμβολαιογράφων» ως εξής: Στην παράγραφο 1α) του άρθρου 1 η φράση «Για ποσό έως 120.000,00 ευρώ, σε ποσοστό 1%» αντικαθίσταται με τη φράση «Για ποσό έως 120.000,00 ευρώ, σε ποσοστό 0,80%».Κατά τα λοιπά, η υπ’ αριθμ. 111376/31.12.2011 κοινή υπουργική απόφαση ισχύει ως έχει. 

Κατασχέσεις μισθών, συντάξεων και καταθέσεων: Ποιά είναι τα νέα όρια (εγκύκλιος)

Εικόνα
Με την εγκύκλιο 1222/2015 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (Κοινοποίηση των διατάξεων των περιπτώσεων 8α και 8β της υποπαραγράφου Δ.1 (τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 356/1974-Κ.Ε.Δ.Ε.) της παραγράφου Δ (ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών) του Μέρους Β' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ. 94Α'/14-08-2015)) παρέχονται διευκρινίσεις για την κατάσχεση μισθών, συντάξεων και τραπεζικών καταθέσεων. Η εγκύκλιος έχει ως εξής:

Yποχρέωση ενημέρωσης των πολιτών για τη διαβίβαση και επεξεργασία προσωπικών τους δεδομένων μεταξύ κρατών μελών (ΔΕΕ)

Εικόνα
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση C-201/14 Smaranda Bara κλπ. κατά Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate κλπ.  Για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ δύο διοικητικών αρχών κράτους μέλους και την επεξεργασία τους από αυτές απαιτείται η προηγούμενη ενημέρωση των προσώπων τα οποία αφορά η εν λόγω επεξεργασία. Η οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων διέπει την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης.

Επιβάρυνση πολιτών με τέλη κυκλοφορίας για αυτοκίνητα που πλέον δεν κατέχουν

Εικόνα
Πολίτες διαµαρτυρήθηκαν στο Συνήγορο του Πολίτη για οφειλές τελών κυκλοφορίας που αφορούν αυτοκίνητα την τύχη των οποίων αγνοούν. Αυτό συνέβη είτε διότι τα πώλησαν αλλά δεν εκδόθηκε άδεια κυκλοφορίας στο όνοµα του αγοραστή, είτε διότι καταστράφηκαν στο παρελθόν και οι ίδιοι παρέλειψαν να δηλώσουν την οριστική διαγραφή τους. Ο Συνήγορος απηύθυνε  πόρισµα  (Ιούνιος 2014) προς τα συναρµόδια υπουργεία µε το οποίο διατύπωσε σειρά προτάσεων για την επίλυση του προβλήµατος. Πρόσφατα επανήλθε στο ζήτηµα µε  ειδική έκθεση  µε θέµα «Τέλη Κυκλοφορίας – Ακινησίες οχηµάτων» (Μάιος 2015).

Στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Πρόταση για συμβιβαστική επίλυση των διαφορών με τις τράπεζες

Εικόνα
Πρόταση με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση των εκκρεμών διαφορών μεταξύ δανειοληπτών και Τραπεζών με αντικείμενο τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό καταθέτει ο Συνήγορος του Καταναλωτή. Συγκεκριμένα προτείνει: Για το παρελθόν, υπολογίζεται η πιθανή ζημία του καταναλωτή συγκρίνοντας τις καταβολές που έχει κάνει έναντι του δανείου σε ελβετικό φράγκο με αυτές που θα είχε κάνει αν είχε λάβει δάνειο σε Ευρώ με το αντίστοιχο επιτόκιο που είχαν τα δάνεια σε Ευρώ κατά τη σύναψη της σύμβασης.

Απαλλαγή των μαθητών από το μάθημα των θρησκευτικών (απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων)

Εικόνα
Θέση στο ζήτημα που προέκυψε μεταξύ της εκκλησίας και του υπουργείου Παιδείας για τη δυνατότητα απαλλαγής των μαθητών από το μάθημα των θρησκευτικών έχει ήδη πάρει η Αρχή Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων με την υπ’ αρ. 94/2015 απόφασή της. Η Αρχή επιλήφθηκε μετά από καταγγελία μητέρας ότι ο ∆/ντής του Γενικού Λυκείου (εφεξής ΓΕΛ) [περιοχής] Χ αρνείται παράνοµα και αυθαίρετα να χορηγήσει στον υιό της, µαθητή του Λυκείου, απαλλαγή από το µάθηµα των θρησκευτικών, επικαλούµενος ένα ευαίσθητο προσωπικό δεδοµένο όπως το θρήσκευµα, το οποίο δεν δικαιούται να γνωρίζει και να επικαλείται στη συγκεκριµένη περίπτωση.