Καταχρηστικοί όροι τραπεζικών δανείων. Προστασία του εγγυητή ως καταναλωτή.

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου
Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου κρίθηκε ότι σε σύμβαση καταναλωτικού δανείου την ιδιότητα του καταναλωτή με την έννοια του νόμου 2251/2014 έχει και ο εγγυητής που συμβάλλεται ως τρίτος υπέρ του δανειολήπτη. Επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι στην ίδια απόφαση κρίνεται ότι η καταχρηστικότητα ενός Γενικού Όρου Συναλλαγών (ΓΟΣ) στη σύμβαση του καταναλωτικού δανείου λαμβάνεται υπόψη όχι κατά το χρόνο που υπογράφηκε η σύμβαση από τον δανειολήπτη καταναλωτή αλλά κατά το χρόνο που
κατά τη διάρκεια της σύμβασης ανακύπτει το πρόβλημα το οποίο οδηγεί στην επίκληση του καταχρηστικού όρου από τον πελάτη της τράπεζας. Αυτό είναι σημαντικό καθώς κατά το χρόνο σύναψης των δανείων, που μπορεί να είναι πολλά χρόνια πριν, μπορεί να μην ίσχυαν οι προστατευτικές των καταναλωτών διατάξεις και δεν είχε διαμορφωθεί η σχετική νομολογία των δικαστηρίων.
Ειδικότερα, ο Άρειος Πάγος με την υπ αρ. 13/2015 απόφαση της ολομέλειας επικύρωσε απόφαση του Εφετείου, το οποίο δέχτηκε ότι η αναιρεσίβλητη μητέρα εγγυήθηκε, όχι στο πλαίσιο άσκησης κάποιας επαγγελματικής της δραστηριότητας, αλλά υπό την ιδιότητά της ως οικοκυράς, υπέρ του δανειολήπτη υιού της, που συμβλήθηκε με την αναιρεσείουσα τράπεζα για παροχή πίστωσης με σκοπό την εξυπηρέτηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ο οποίος ως τελικός αποδέκτης της άνω τραπεζικής υπηρεσίας της παροχής πίστωσης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή, υπαγόμενος στην προστατευτική λειτουργία του ν. 2251/1994 και ότι συνακόλουθα τούτων στην προστασία αυτού υπάγεται και η αναιρεσίβλητη, ως εκ του, συναγόμενου σαφώς από τις παραδοχές του, παρεπόμενου χαρακτήρα της εγγυητικής σύμβασης έναντι της κύριας δανειακής σύμβασης του πρωτοφειλέτη. Επισης, η καταχρηστικότητα ενός ΓΟΣ, επί ατομικών διαφορών, κρίνεται σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, όχι κατά το χρόνο της αρχικής διατύπωσης του ή της κατάρτισης της συγκεκριμένης σύμβασης, αλλά κατά το χρόνο που, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ανακύπτει το πρόβλημα, το οποίο οδηγεί στη χρήση (επίκληση) αυτού από τον προμηθευτή.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία