Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2016

Εκούσια Δικαιοδοσία - Γενικές Διατάξεις: Οι αλλαγές στο νέο Κώδικα Πολ. Δικονομίας

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου Ο νόμος 4335/2015 επέφερε αλλαγές και στη διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας (άρθρα 739-866) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ακολουθούν οι αλλαγές στις Γενικές Διατάξεις της Εκουσίας (άρθρα 739-781): Άρθρο 740: Στη νέα ρύθμιση του άρθρου 740 του ΚΠολΔ αλλάζει και πάλι η αρμοδιότητα για τις υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ως δικαστήριο γενικής αρμοδιότητας ορίζεται το Μονομελές Πρωτοδικείο και κατ΄εξαίρεση το Πολυμελές για την υιοθεσία και την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και το Ειρηνοδικείο για απλούστερες

Παραβίαση του δικαιώματος επικοινωνίας πατέρα με τα παιδιά του. Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Εικόνα
Ακόμα ένα πλήγμα για τον τρόπο λειτουργίας της ελληνικής δικαιοσύνης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ), που καταδίκασε και πάλι την Ελλάδα για παραβίαση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ (Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) στην υπόθεση F. v. Greece (Aπόφαση της 16ης Ιουνίου, αρ. 74758/11). Η υπόθεση αφορούσε την δυσχέρεια που έφτασε ως και την πλήρη αδυναμία για τον προσφεύγοντα, πατέρα δύο παιδιών, που είναι Έλληνας υπήκοος και διαμένει στον Πειραιά, να έχει επικοινωνία με τα παιδιά του, παρά τη δικαστική απόφαση

Brexit: Mια νέα ιστορική πρόκληση

Εικόνα
της Έφης Θωμά, Δικηγόρου LL.M. Με ένα ιστορικό δημοψήφισμα το Ηνωμένο Βασίλειο αποχαιρετά την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, χαράσσοντας τη δική του πορεία. Η τολμηρή περιφρόνηση στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και το ευρωπαϊκό ιδεώδες μετά από 43 χρόνια παραμονής στην Ένωση, ταρακουνά συθέμελα το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, αναδεικνύοντας περίτρανα όλες τις παθογένειες, τα λάθη και την ανάγκη για αλλαγή πορείας της Ευρώπης των 27, πλέον, κρατών μελών. Το να παρθεί μια τέτοιας εμβέλειας πρωτοφανής απόφαση για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ισχυρότερη ένωση κρατών μέχρι σήμερα στην παγκόσμια ιστορία,

Προσβολή προσωπικότητας και αποζημίωση σε έγκυος γυναίκα που ο υποψήφιος σύζυγός της ματαίωσε το γάμο λίγες ώρες πριν γίνει

Εικόνα
Το Εφετείο Πειραιά με την πρόσφατη απόφασή του (259/2016) έκρινε ότι υπάρχει προσβολή προσωπικότητας και επιδίκασε χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη 10.000 ευρώ σε βάρος εκείνου ο οποίος, γνωστοποίησε τηλεφωνικά στην υποψήφια σύζυγό του το πρωί της ημέρας τέλεσης του γάμου την άρνησή του για το γάμο και η οποία ευρισκόταν ήδη σε κατάσταση προχωρημένης εγκυμοσύνης, διέκοψε τη συμβίωσή του μαζί της και την εγκατέλειψε, χωρίς να ενδιαφερθεί για την πορεία της εγκυμοσύνης της και για τον τοκετό.

Αστική Ευθύνη του Δημοσίου για πράξεις ή παραλείψεις των Δικαστών

Εικόνα
Στο άρθρο 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα (ΠΔ 456/1984, Α΄164) ορίζεται ότι: «Για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του δημοσίου κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, το δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση, εκτός αν η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης που υπάρχει για χάρη του γενικού συμφέροντος. Μαζί με το δημόσιο ευθύνεται εις ολόκληρον και το υπαίτιο πρόσωπο, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για την ευθύνη των υπουργών». Όπως έχει ήδη κριθεί, η πρώτη από τις διατάξεις αυτές, ορίζοντας ως προϋπόθεση για την ευθύνη του Δημοσίου προς

Απαγόρευση επιβολής ποινικής και διοικητικής κύρωσης για το ίδιο αδίκημα (ne bis in idem)

Εικόνα
To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) με την απόφασή του της 9ης Ιουνίου 2015 (αρ. προσφυγών 66602/09 & 71879/12) δέχτηκε ομόφωνα ότι υπήρξε παραβίαση από την Ελλάδα του άρθρου 4 του Πρωτοκόλλου αρ.7 (δικαίωμα κάθε προσώπου να μη δικάζεται ή να τιμωρείται δύο φορές για το ίδιο αδίκημα- αρχή Ne bis in idem) για τον πρώτο προσφεύγοντα και του άρθρου 6 παρ.1 και 2 (δικαίωμα στην χρήση και απονομή Δικαιοσύνης και ειδικότερα δικαίωμα ακρόασης εντός ευλόγου χρόνου και τεκμήριο αθωότητας) για τον δεύτερο προσφεύγοντα. Η υπόθεση αφορούσε την  κίνηση διοικητικών διαδικασιών εναντίον καθένα από τους προσφεύγοντες

Αυθαίρετες κατασκευές: Πρωτόκολλο κατεδάφισης κτισμάτων σε αιγιαλό ή παραλία

Εικόνα
Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου 2971/01 (ΦΕΚ Α 285/2001- Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις), τα πάσης φύσεως κτίσματα και εν γένει κατασκευάσματα, τα οποία έχουν ανεγερθεί ή θα ανεγερθούν χωρίς άδεια στον αιγιαλό ή την παραλία, μετά τον καθορισμό και τη συντέλεση των απαλλοτριώσεων των άρθρων 7 και 10 κατεδαφίζονται, ανεξάρτητα από το χρόνο ανέγερσής τους ή αν κατοικούνται ή άλλως πως χρησιμοποιούνται…Προς τούτο ο προϊστάμενος της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας εκδίδει πρωτόκολλο κατεδάφισης,

Ένορκη βεβαίωση: Η έλλειψη αποδεικτικού επίδοσης κλήσης προς τον αντίδικο καθιστά ανύπαρκτο το αποδεικτικό μέσο

Εικόνα
Απόφαση 638/2015 Αρείου Πάγου. Περίληψη: Πολιτική δικονομία. Διαδικασία εργατικών διαφορών. Αποδεικτικά μέσα και οι ένορκες βεβαιώσεις. Έννοια σαφούς και ορισμένης επικλήσεώς τους. Η κλήτευση του αντιδίκου για τη λήψη ένορκης βεβαίωσης ελέγχεται από το Δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως και σε περίπτωση που λείπει δε λαμβάνεται καθόλου υπόψη, διότι είναι ανύπαρκτο αποδεικτικό μέσο. Πότε δεν απαιτείται επίκληση και προσκομιδή του αποδεικτικού επιδόσεως της σχετικής κλήσης του αντιδίκου. «Σύμφωνα με το άρθρο 671 παρ. 1 του ΚΠολΔ, το οποίο εφαρμόζεται στις εργατικές διαφορές, το δικαστήριο της ουσίας λαμβάνει υπόψη του κατά τη

Καταργείται η υποχρέωση επικύρωσης και μετάφρασης δημοσίων εγγράφων εντός της ΕΕ

Εικόνα
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε κανονισμό που είχε προτείνει η Επιτροπή για τη μείωση του κόστους και των διατυπώσεων για τους πολίτες που χρειάζεται να υποβάλουν ένα δημόσιο έγγραφο σε άλλη χώρα της ΕΕ. Προς το παρόν, οι πολίτες που μετακινούνται ή ζουν σε άλλη χώρα της ΕΕ πρέπει να επικυρώνουν τα δημόσια έγγραφα που προσκομίζουν (όπως ληξιαρχική πράξη γέννησης, γάμου ή θανάτου) για να αποδείξουν τη γνησιότητά τους. Με τον νέο κανονισμό, η σφραγίδα της επικύρωσης και οι σχετικές γραφειοκρατικές διαδικασίες δεν θα απαιτούνται πλέον κατά την υποβολή στις αρχές μιας χώρας της ΕΕ δημόσιων εγγράφων

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αντικαταστάθηκε με το νόμο 4335/2015, και θα ισχύει από 1.1.2016, εισάγει μια εντελώς καινούρια τακτική διαδικασία, όπου κανόνα αποτελεί η έγγραφη διαδικασία και η προφορική εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο θα γίνεται μόνο κατ΄εξαίρεση. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, η τακτική διαδικασία έχει ως εξής: Κατάθεση προτάσεων και αντίκρουσης: Μέσα σε εκατό (100) (130 αν ο εναγόμενος διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής οι διάδικοι φέρουν το δικονομικό βάρος να καταθέσουν στον αρμόδιο υπάλληλο

Κατάργηση πόρων υπέρ Ταμείου Νομικών: Φθηνότερο το Δικαστικό Ένσημο και τα Συμβόλαια

Εικόνα
Με το νόμο 4393/2016 (ΦΕΚ Α 106/6.6.2016) «Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.Α-1424 [MIOSJ μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργού Άμυνας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Αυστρίας κλπ» προβλέπεται η κατάργηση των κοινωνικών πόρων υπέρ του Ταμείου Νομικών, του Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και των Ταμείων Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά. Με την κατάργηση των πόρων αυτών μειώνονται τα ποσά που καταβάλλονται για συμβολαιογραφικές πράξεις,  για δικαστικό ένσημο, για μεταγραφές συμβολαίων, για δημοσιεύσεις καταστατικών εταιριών και για μετατροπές ποινών. Ειδικότερα το άρθρο 6α του νόμου 4393/2016 προβλέπει:

Το ΠΔ 59/2016 για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας των ακινήτων που κατάσχονται

Εικόνα
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το Προεδρικό Διάταγμα 59/2016 για τον τρόπο προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τον καθορισμό του αρμοδίου οργάνου προσδιορισμού της αξίας. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 του ΠΔ, αρμόδιος για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται είναι ο δικαστικός επιμελητής, ο οποίος, για το σκοπό αυτό, υποχρεούται να προσλάβει, κατά την κρίση του, πιστοποιημένο εκτιμητή.

Μη νόμιμη η απαλλαγή από το φόρο κληρονομίας για την πρώτη κατοικία που ισχύει μόνο για τους πολίτες της ΕΕ που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα

Εικόνα
Το Δικαστήριο της ΕΕ με την από 26ης Μαΐου 2016 απόφασή του (υπόθεση C-244/15) αποφάνθηκε ότι η Ελλάδα, θεσπίζοντας και διατηρώντας σε ισχύ νομοθεσία προβλέπουσα απαλλαγή από τον φόρο κληρονομίας για την πρώτη κατοικία, η οποία εφαρμόζεται μόνον στους υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 63 ΣΛΕΕ και από το άρθρο 40 της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, της 2ας Μαΐου 1992. Με την προσφυγή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από το Δικαστήριο να διαπιστώσει ότι η εν λόγω εθνική νομοθεσία που προβλέπει απαλλαγή από τον

Αναστολή εκτέλεσης κατάσχεσης για χρέη στο Δημόσιο (νομολογία)

Εικόνα
Σε δύο περιπτώσεις αναστολής κατάσχεσης ακινήτου για χρέη προς το Δήμο Αθηναίων στην πρώτη και στα χέρια Τραπεζών για οφειλές ασφαλιστικών εισφορών στη δεύτερη, αποφάνθηκε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών. Ειδικότερα: ΔΠρΑθ 379/2016:  Το Δικαστήριο έκανε δεκτή την υπό κρίση αίτηση και ανέστειλε έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία κατασχέθηκε ακίνητο του αιτούντος, για χρέη του προς το Δήμο Αθηναίων, ύψους 8.340,00 ευρώ. Αφού συνεκτιμήθηκε αφενός ότι, η οφειλή του αιτούντος προς τον καθού η αίτηση Δήμο δεν ελέγχεται ως ιδιαιτέρως υψηλή και αφετέρου η οικονομική κατάσταση του αιτούντος,

Παράνομη η ανακοίνωση σε τρίτο-μη οφειλέτη στοιχείων που αφορούν τον οφειλέτη από τις εισπρακτικές εταιρίες

Εικόνα
Του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου Πολύ σημαντική η πρόσφατη απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τη δράση και λειτουργία των εισπρακτικών εταιριών. Οι υπάλληλοι των εταιριών αυτών συνηθίζουν, όταν τηλεφωνούν, πολύ συχνά σε ακατάλληλες ώρες και μιλώντας με αγένεια, να ενημερώνουν για στοιχεία του οφειλέτη τρίτους που μπορεί μεν με κάποιο τρόπο να συνδέονται με τον οφειλέτη, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με την οφειλή. Αυτή η ενημέρωση είναι απολύτως παράνομη και αυτό κρίθηκε και με την υπ’ αρ.26/2016 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με την οποία «η ανακοίνωση σε τρίτο

Προσωρινή επιδίκαση απαίτησης - Θάνατος ασθενούς - Ευθύνη Δημόσιου Νοσοκομείου

Εικόνα
Προσωρινή επιδίκαση απαίτησης - Θάνατος ασθενούς: Με την 3172/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 13ο Τριμελές) το Δικαστήριο έκανε εν μέρει δεκτή την υπό κρίση αίτηση κατά το μέρος αυτής που στρέφεται κατά του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Γ.Ν.Α. Λαϊκό» και επιδίκασε προσωρινά μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της ήδη ασκηθείσης αγωγής της αιτούσας εναντίον του ως άνω ν.π.δ.δ.: 1) ποσό πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000), καταβαλλόμενο εφάπαξ εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στο καθ' ού Νοσοκομείο