Ένορκη βεβαίωση: Η έλλειψη αποδεικτικού επίδοσης κλήσης προς τον αντίδικο καθιστά ανύπαρκτο το αποδεικτικό μέσο

Απόφαση 638/2015 Αρείου Πάγου. Περίληψη: Πολιτική δικονομία. Διαδικασία εργατικών διαφορών. Αποδεικτικά μέσα και οι ένορκες βεβαιώσεις. Έννοια σαφούς και ορισμένης επικλήσεώς τους. Η κλήτευση του αντιδίκου για τη λήψη ένορκης βεβαίωσης ελέγχεται από το Δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως και σε περίπτωση που λείπει δε λαμβάνεται καθόλου υπόψη, διότι είναι ανύπαρκτο αποδεικτικό μέσο. Πότε δεν απαιτείται επίκληση και προσκομιδή του αποδεικτικού επιδόσεως της σχετικής κλήσης του αντιδίκου.
«Σύμφωνα με το άρθρο 671 παρ. 1 του ΚΠολΔ, το οποίο εφαρμόζεται στις εργατικές διαφορές, το δικαστήριο της ουσίας λαμβάνει υπόψη του κατά τη
συζήτηση της υπόθεσης και ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου, μόνο αν έγιναν ύστερα από προηγούμενη κλήτευση του αντιδίκου πριν από είκοσι τέσσερις τουλάχιστον ώρες. Την τήρηση της αναγκαίας αυτής προϋπόθεσης έχει υποχρέωση το δικαστήριο να ερευνήσει, και αυτεπαγγέλτως, διότι η έλλειψή της έχει ως συνέπεια ότι η ένορκη βεβαίωση δεν είναι απλώς άκυρη, αλλά ανύπαρκτη ως αποδεικτικό μέσο, με βάση το προσκομιζόμενο από το διάδικο αποδεικτικό επιδόσεως της κλήσης προς τον αντίδικο, το οποίο το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη και χωρίς επίκληση, η οποία δεν είναι αναγκαία αφού, όπως προαναφέρθηκε, η έρευνα της τήρησης της ως άνω προϋπόθεσης γίνεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο (ΑΠ 1413/2011). Η επίκληση και προσκομιδή του αποδεικτικού επιδόσεως δεν είναι αναγκαία, όταν ο αντίδικος του επικαλουμένου την ένορκη βεβαίωση, ομολογεί με τις προτάσεις του τη νομότυπη και εμπρόθεσμη κλήτευσή του για να παραστεί κατά τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την επισκόπηση των εγγράφων προτάσεων του αναιρεσείοντος ενώπιον του Εφετείου κατά τη συζήτηση, μετά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, αυτός, προς απόδειξη των λόγων της εφέσεώς του για κακή εκτίμηση των αποδείξεων από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, που είχε απορρίψει την αγωγή του και των αγωγικών του ακολούθως ισχυρισμών, επικαλέσθηκε και προσκόμισε, μεταξύ άλλων και αντίγραφο της υπ' αριθ. ...2011 ένορκης βεβαίωσης του Σ. Κ. Ψ., που δόθηκε ενώπιον του Ειρηνοδίκη Νέας Ιωνίας. Το Εφετείο με την προσβαλλομένη απόφασή του δεν έλαβε υπόψη για το σχηματισμό της κρίσεώς του περί απορρίψεως κατ' ουσίαν της εφέσεως την εν λόγω ένορκη βεβαίωση με την αιτιολογία, ότι ο εκκαλών "δεν επικαλείται ούτε προσκομίζει αποδεικτικό επίδοσης της κλήσης της αντιδίκου του για να παραστεί, ώστε να κριθεί η κατ' άρθρο 671 παρ. 1 του ΚΠολΔ νομότυπη και εμπρόθεσμη κλήτευση της αφού δεν παρέστη εκείνη κατά τη σύνταξη αυτής". 
Από την επισκόπηση όμως των προτάσεων της αναιρεσίβλητης ενώπιον του Εφετείου κατά την ίδια συζήτηση, μετά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλομένη απόφαση, προκύπτει πως αυτή ομολογεί ότι κλητεύθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα για να παραστεί κατά τη σύνταξη της εν λόγω ένορκης βεβαίωσης και συνεπώς δεν απαιτείτο η επίκληση και προσκομιδή της εκθέσεως επιδόσεως της κλήσεώς της για να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδίκη κατά τη σύνταξη της ένορκης αυτής βεβαίωσης. Επομένως το Εφετείο που δεν έλαβε υπόψη του την ένορκη αυτή βεβαίωση, υπέπεσε στην από τον αριθμό 11 γ' του άρθρου 559 του ΚΠολΔ πλημμέλεια και ο σχετικός τρίτος λόγος αναίρεσης είναι βάσιμος. Κατ` ακολουθίαν, πρέπει, παρελκούσης της εξετάσεως των λοιπών λόγων, κατά παραδοχή του λόγου αυτού, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση στο σύνολο της και να παραπεμφθεί η υπόθεση προς περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο Εφετείο, με σύνθεση άλλη από εκείνη που δίκασε προηγουμένως (άρθρο 580 παρ.3 ΚΠολΔ), να καταδικασθεί δε η αναιρεσίβλητη, ως ηττηθείσα, στα δικαστικά έξοδα του αναιρεσείοντος (άρθρα 176, 183 Κ.Πολ.Δ.)». (areiospagos.gr)

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου