Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2016

Υποχρέωση των τραπεζών να ενημερώνουν τον οφειλέτη για την εισπρακτική εταιρία με την οποία συνεργάζονται

Εικόνα
ΜΠρΑθ 3428/2016: Προστασία προσωπικών δεδομένων - Tράπεζες - Eταιρίες ενημέρωσης οφειλετών. Aπαραίτητη πριν την οποιαδήποτε διαβίβαση δεδομένων η προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων. Για την ορθή και νόμιμη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2472/1997 που

Επιστροφή κατασχεθέντος ποσού τραπεζικού λογαριασμού μετά το θάνατο του υπόχρεου

Εικόνα
Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε επί του ερωτήματος, αν η Διοίκηση υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν κατάσχεσης, που επιβλήθηκε σε πιστωτικό ίδρυμα μετά το θάνατο του υπόχρεου και αποδόθηκε για την εξόφληση πολεοδομικού προστίμου, το οποίο τελεί υπό αναστολή, ενόψει της διάταξης της παρ.8, του

Απόρριψη δικογράφου Ασφ.Μέτρων λόγω μη αναγραφής του ΑΦΜ του αιτούντος

Εικόνα
Η παράλειψη αναγραφής του ΑΦΜ του αιτούντος ασφαλιστικό μέτρο οδήγησε στην απόρριψη της αίτησης ως απαράδεκτης, μετά την  καθιέρωση της υποχρεωτικής αναγραφής  στο άρθρο 118 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με το νόμο 4335/2015. Η πρόσφατη αυτή απόφαση του Μον.Πρωτοδικείου Αθηνών (4209/2016), σε αντίθεση με την  17/2016 του Μον.Πρωτοδικείου Λαμίας (Ασφ.)  που είχε κρίνει ότι η παράλειψη αναγραφής του ΑΦΜ και της Δ.Ο.Υ. του αιτούντος καθώς

Κατάσχεση κατά τον ΚΕΔΕ εις χείρας τρίτου. Δεν επιστρέφεται το κατασχεθέν ποσό στην τράπεζα σε περίπτωση που αυτή προβεί σε εκπρόθεσμη αρνητική δήλωση κατ' επίκληση πλάνης

Εικόνα
Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε επί του ερωτήματος εάν, για την περίπτωση κατά την οποία διενεργήθηκε - σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ - κατάσχεση στα χέρια πιστωτικού ιδρύματος, ως τρίτου και επακολούθησε θετική δήλωση, όπως και απόδοση του κατασχεθέντος ποσού, «νομιμοποιείται» η κατασχούσα ΔΟΥ να επιστρέψει το κατατεθέν ποσό στο τρίτο πιστωτικό ίδρυμα, όταν τούτο, μετά την παρέλευση της σχετικής νόμιμης προθεσμίας προβεί σε αρνητική δήλωση και επικαλείται ότι η προηγούμενη θετική δήλωση οφείλεται σε πλάνη