Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2014

H ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία σύμφωνα με το νόμο 4305/2014

Εικόνα
Ψηφίστηκε ο Nόμος 4305/2014 - "Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις". (ΦΕΚ Β' 237/31-10-2014), στο άρθρο 54 του οποίου προβλέπεται η δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία. Η διάταξη έχει ως εξής: Άρθρο 54- Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας − Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης