Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Αύγουστος, 2022

Το δικαίωμα του δικηγόρου να αρνηθεί την υπεράσπιση κατηγορούμενου για λόγους ηθικής στην ελληνική και κυπριακή έννομη τάξη

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου Ο δικηγόρος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την ανάληψη υπόθεσης όταν κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση με τις ηθικές αρχές του , την αξιοπρέπειά του και τη συνείδησή του. Τόσο ο Κώδικας Δικηγόρων στην Ελλάδα, όσο και οι Κανονισμοί Δεοντολογίας των Δικηγόρων στην Κύπρο παρέχουν το νομικό πλαίσιο στήριξης της επιλογής αυτής. Τι ισχύει στην Ελλάδα To δικαίωμα του δικηγόρου να αρνηθεί την υπεράσπιση συγκεκριμένου κατηγορούμενου σε ποινική δίκη προκύπτει σαφώς από τη διατύπωση του άρθρου 37 του Κώδικα Δικηγόρων (ν.4194/2013). Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου, ο δικηγόρος έχει υποχρέωση να αναλαμβάνει κάθε υπόθεση, εκτός εάν αυτή είναι προδήλως αβάσιμη, δεν είναι δεκτική υπεράσπισης, έρχεται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα άλλων εντολέων του ή αντιβαίνει στις αρχές του. Σύμφωνα με την παράγραφο 2, ο δικηγόρος οφείλει να αναλαμβάνει την υπεράσπιση οποιουδήποτε κατηγορουμένου, εφόσον αυτό ζητηθεί από τις δικαστικές αρχές, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1. Τους λόγους

Η πρόωρη εξόφληση δανείου στην Κύπρο: Δικαίωμα δανειολήπτη μείωσης του συνολικού κόστους της πίστωσης και η αποζημίωση της τράπεζας

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου Το δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής του δανείου από τον δανειολήπτη κατοχυρώνεται νομοθετικά στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο. Η άσκηση του έχει ουσιαστικά δύο κύριες συνέπειες: Αφενός ο δανειολήπτης καταναλωτής δικαιούται μείωση του συνολικού κόστους της πίστωσης που αποτελείται από τους τόκους και τις χρεώσεις για το εναπομένον διάστημα της σύμβασης. Αφετέρου η τράπεζα δικαιούται εύλογης και αντικειμενικώς αιτιολογημένης αποζημίωσης για ενδεχόμενα έξοδα που έχουν άμεση σχέση με την πρόωρη εξόφληση της πίστωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η πρόωρη εξόφληση πραγματοποιείται εντός χρονικού διαστήματος για το οποίο έχει καθορισθεί το χρεωστικό επιτόκιο. (άρθρο 16 παρ.1 Οδηγίας 2008/48 και άρθρο 16 του περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμου του 2010). Σε κάθε περίπτωση η αποζημίωση που μπορεί να ζητήσει η τράπεζα, δεν δύναται να υπερβαίνει το 1% του τμήματος της πίστωσης που εξοφλήθηκε πρόωρα, εφόσον το χρονικό διάστημα μεταξύ της πρόωρης εξόφλησης και της συμ