Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2016

Νόμος 4445/2016 με εφαρμοστικές διατάξεις του Ν.4387/2016

Εικόνα
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α' 236/19.12.2016) ο Νόμος 4445/2016 "Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α' 85) και άλλες διατάξεις". Στο κεφάλαιο γ΄ του νόμου

ΕΝΦΙΑ: Αναστολή πράξης προσδιορισμού - Παράλειψη αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων

Εικόνα
Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσαλλονίκης - Απόφαση 175/2016 :  Αίτηση αναστολής – Πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. – Το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τις 4003/2014 και 4646/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, με τις οποίες διαπιστώθηκε και ακυρώθηκε η παράλειψη της Διοίκησης να προβεί στην επιβαλλόμενη

Καταργείται η άδεια μουσικής/μουσικών οργάνων στα καταστήματα υγ. ενδιαφέροντος σύμφωνα με το ν.4442/2016

Εικόνα
Αλλάζει με το νόμο 4442/2016 η μέχρι σήμερα διαδικασία αδειοδότησης για τη χρήση μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και πλέον απαιτείται μόνο γνωστοποίηση του άρθρου 28 του νόμου. Σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου

Νόμος 4443/2016 για την ίση μεταχείριση, την κατάχρηση της αγοράς και την προστασία των νομισμάτων

Εικόνα
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4443/2016 (ΦΕΚ Α 232/9-12-2016) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την

Εκπίπτουν οι δαπάνες καθαριότητας, δαπάνες συντήρησης αυτοκινήτου και δαπάνες για καφέδες κλπ για το προσωπικό και τους πελάτες της επιχείρισης (ΣτΕ)

Εικόνα
ΣτΕ 3325/2015 : Εκπιπτόμενες δαπάνες. Εκπίπτουν οι δαπάνες καθαριότητας, καθώς και δαπάνες για αναψυκτικά, καφέδες, κ.λπ. για το προσωπικό και για πελάτες εταιρίας. Δαπάνες για αγορά ειδών  καθαριότητας, καθώς και για αναψυκτικά και καφέδες κλπ για το προσωπικό και τους πελάτες εταιρίας. Τα είδη καθαρισμού  χρειάζονται για τη λειτουργία ενός χώρου επαγγελματικού ή

Παράνομη μετοίκηση συζύγου με τα ανήλικα τέκνα σε άλλο κράτος-μέλος.Παραβίαση δικαστικής απόφασης

Εικόνα
Μονομελές Εφετείο Πατρών 264/2016 (α΄δημοσίευση: legalnews 24. gr ):  Γαμικές διαφορές. Διεθνής δικαιοδοσία. Παράνομη μετοίκηση του ενός συζύγου με τα ανήλικα τέκνα σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ. Παραβίαση δικαστικής απόφασης. «Από τις διατάξεις των άρθρων 321, 322, 324 και 330 ΚΠολΔ

Νόμος 4440/2016 για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και άλλες διατάξεις

Εικόνα
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος4440/2016 (ΦΕΚ Α 224) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016,

Αποζημίωση ιδιοκτητών για περιορισμούς της ιδιοκτησίας τους λόγω προστασίας του περιβάλλοντος

Εικόνα
ΣτΕ 1603/2016 (ε’): Αποζημίωση ιδιοκτητών για περιορισμούς της ιδιοκτησίας τους λόγω προστασίας του περιβάλλοντος.  Κατά την έννοια του άρθρου 22 ν. 1650/1986, παρέχεται στον θιγόμενο ιδιοκτήτη η δυνατότητα να επιδιώξει με αίτησή του προς τη Διοίκηση

Νέος Νόμος 4438/2016 με ρυθμίσεις για τα στεγαστικά δάνεια

Εικόνα
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α 220/28-11-2016) ο νόμος 4438/2016 «Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για

Έγκυρα τα συμβόλαια που εκδόθηκαν από αναρμόδιο κατά τόπο συμβολαιογράφο

Εικόνα
Στο ερώτημα αν είναι άκυρο και χωρίς καμία αποδεικτική ισχύ συμβολαιογραφικό έγγραφο εκδοθέν από αναρμόδιο κατά τόπον συμβολαιογράφο γνωμοδότησε ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου (αρ.Γνωμοδότησης 3/2016). Σύμφωνα με την γνωμοδότηση,

Υποχρέωση των τραπεζών να ενημερώνουν τον οφειλέτη για την εισπρακτική εταιρία με την οποία συνεργάζονται

Εικόνα
ΜΠρΑθ 3428/2016: Προστασία προσωπικών δεδομένων - Tράπεζες - Eταιρίες ενημέρωσης οφειλετών. Aπαραίτητη πριν την οποιαδήποτε διαβίβαση δεδομένων η προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων. Για την ορθή και νόμιμη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2472/1997 που

Επιστροφή κατασχεθέντος ποσού τραπεζικού λογαριασμού μετά το θάνατο του υπόχρεου

Εικόνα
Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε επί του ερωτήματος, αν η Διοίκηση υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν κατάσχεσης, που επιβλήθηκε σε πιστωτικό ίδρυμα μετά το θάνατο του υπόχρεου και αποδόθηκε για την εξόφληση πολεοδομικού προστίμου, το οποίο τελεί υπό αναστολή, ενόψει της διάταξης της παρ.8, του

Απόρριψη δικογράφου Ασφ.Μέτρων λόγω μη αναγραφής του ΑΦΜ του αιτούντος

Εικόνα
Η παράλειψη αναγραφής του ΑΦΜ του αιτούντος ασφαλιστικό μέτρο οδήγησε στην απόρριψη της αίτησης ως απαράδεκτης, μετά την  καθιέρωση της υποχρεωτικής αναγραφής  στο άρθρο 118 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με το νόμο 4335/2015. Η πρόσφατη αυτή απόφαση του Μον.Πρωτοδικείου Αθηνών (4209/2016), σε αντίθεση με την  17/2016 του Μον.Πρωτοδικείου Λαμίας (Ασφ.)  που είχε κρίνει ότι η παράλειψη αναγραφής του ΑΦΜ και της Δ.Ο.Υ. του αιτούντος καθώς

Κατάσχεση κατά τον ΚΕΔΕ εις χείρας τρίτου. Δεν επιστρέφεται το κατασχεθέν ποσό στην τράπεζα σε περίπτωση που αυτή προβεί σε εκπρόθεσμη αρνητική δήλωση κατ' επίκληση πλάνης

Εικόνα
Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε επί του ερωτήματος εάν, για την περίπτωση κατά την οποία διενεργήθηκε - σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ - κατάσχεση στα χέρια πιστωτικού ιδρύματος, ως τρίτου και επακολούθησε θετική δήλωση, όπως και απόδοση του κατασχεθέντος ποσού, «νομιμοποιείται» η κατασχούσα ΔΟΥ να επιστρέψει το κατατεθέν ποσό στο τρίτο πιστωτικό ίδρυμα, όταν τούτο, μετά την παρέλευση της σχετικής νόμιμης προθεσμίας προβεί σε αρνητική δήλωση και επικαλείται ότι η προηγούμενη θετική δήλωση οφείλεται σε πλάνη

Παραγραφή απαιτήσεων του Δημοσίου: Εγκύκλιος με καταγραφή και παρουσίαση των διατάξεων

Εικόνα
Εγκύκλιο με την οποία επιχειρείται η συγκεντρωτική καταγραφή και συστηματική παρουσίαση των διατάξεων που διέπουν την παραγραφή απαιτήσεων του Δημοσίου, εστιάζοντας κυρίως στις διατάξεις που θεσπίζουν λόγους αναστολής και διακοπής της παραγραφής των ανωτέρω απαιτήσεων, εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Επίσης στην εγκύκλιο ΠΟΛ 1154/2016, παρατίθενται ενδεικτικά βασικές διατάξεις αναφορικά με τον χρόνο παραγραφής των απαιτήσεων του Δημοσίου και καταγράφονται οι διατάξεις με τις οποίες παρατάθηκε ο χρόνος παραγραφής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών εντός του χρονικού διαστήματος των ετών 1992 έως και 2013. Στο τέλος της 31σέλιδης εγκυκλίου περιλαμβάνεται παράρτημα με τις βασικές διατάξεις περί παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου.  Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Μυστική διαθήκη γραμμένη σε υπολογιστή. Απαιτείται υπογραφή του διαθέτη σε κάθε ημίφυλλο. Αρκεί και η μονογραφή

Εικόνα
Πολ.Πρωτ.Αθηνών 3429/2015: Υπογραφή του διαθέτη στο κείμενο της μυστικής διαθήκης. Αν αυτή είναι γραμμένη με μηχανικό μέσο (πχ υπολογιστή) απαιτείται υπογραφή του διαθέτη σε κάθε ημίφυλλο. Αρκεί και η μονογραφή του . «Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1740 παρ.1 εδ.α’ ΑΚ επί μυστικής διαθήκης, το έγγραφο  που εγχειρίζεται στο συμβολαιογράφο, πρέπει σε κάθε περίπτωση να φέρει την υπογραφή του διαθέτη, ενώ σύμφωνα με το εδ.β’ του ιδίου άρθρου, αν είναι γραμμένο ολικά ή μερικά από άλλον,  πρέπει να φέρει την υπογραφή του διαθέτη και σε κάθε ημίφυλλο. Σύμφωνα με

Μη νόμιμη η ταμειακή βεβαίωση σε βάρος κληρονόμου που έχει αποποιηθεί. Αναστολή πράξης του ΚΕΑΟ

Εικόνα
Προσωρινή δικαστική προστασία – Μη νόμιμη η ταμειακή βεβαίωση σε βάρος κληρονόμου που έχει αποποιηθεί.  Με την με αρ. 156/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 30ο Μονομελές), το Δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση του αιτούντος και ανέστειλε την προσβαλλόμενη πράξη ταμειακής βεβαίωσης του Διευθυντή του Β΄ Περιφερειακού Κ.Ε.Α.Ο. Αθηνών, με την οποία βεβαιώθηκε σε βάρος του, ως νομίμου κληρονόμου, χρηματικό ποσό ύψους 16.996,49 ευρώ από ληξιπρόθεσμες οφειλές και πρόσθετα τέλη και το οποίο κλήθηκε να καταβάλει δυνάμει ατομικής

Μαστροπεία: Στοιχεία του εγκλήματος του άρθρου 349 παρ.3 ΠΚ

Εικόνα
ΑΠ 33/2016 (ποιν.) Μαστροπεία: Στοιχεία του εγκλήματος του άρθρου 349 παρ.3 ΠΚ. Προαγωγεία στην πορνεία νοείται η καθοιονδήποτε τρόπο (με παροτρύνσεις, πιέσεις, συστάσεις κλπ) και με οποιαδήποτε μέσα (με παροχή καταλύματος, ανεύρεση ερωτικών συντρόφων, άσκηση ψυχολογικής βίας κλπ), παρακίνηση της γυναίκας, που δεν είναι ακόμη πόρνη, να τραπεί στην πορνεία ή και η ενίσχυση της τυχόν ειλημμένης και μη πραγματοποιηθείσας ακόμη αποφάσεως αυτής να πράξει τούτο. Δράστης μπορεί να είναι είτε άνδρας είτε γυναίκα, θύμα όμως μόνο γυναίκα,

Αναγνώριση δικαιώματος σύνταξης σε αλλοδαπή λόγω θανάτου του Έλληνα συζύγου της

Εικόνα
Με την υπ’αρ. 2556/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 17ο Τριμελές) έγινε δεκτή προσφυγή της προσφεύγουσας, ακυρώθηκε απόφαση της Τ.Δ.Ε. του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. Δάφνης, με την οποία απορρίφθηκε ένσταση της κατά αποφάσεως του Διευθυντή του ως άνω καταστήματος.  Με την τελευταία είχε, μεταξύ άλλων, αναγνωρισθεί ότι η προσφεύγουσα δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου από 18-06-2007 και όχι από την πρώτη του επομένου του θανάτου του συζύγου της μήνα (1-04-2006). Αφού έλαβε υπόψη ότι: α) η προσφεύγουσα λαμβάνει την

Τριάντα χρόνια δίκη

Εικόνα
Γράφει ο Γιώργος Καζολέας, Δικηγόρος Ανακάλυψα μια φετινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) [1] που καταδεικνύει πλήρως την διαχρονικά τραγική κατάσταση της ελληνικής δικαιοσύνης. Πρόκειται για υπόθεση που ξεκίνησε το έτος 1983, οπότε και εκδόθηκε μια διαταγή πληρωμής από το μονομελές πρωτοδικείο κατά του Γ.Φ. από την τότε Ιωνική και Λαϊκή Τράπεζα Ελλάδας. Αφού ασκήθηκε ανακοπή, η αρχική δικάσιμος ορίστηκε για το Φεβρουάριο του 1984 και μετά από αναβολές, ματαιώσεις, ανακοπές ερημοδικίας, επαναλήψεις συζήτησης κλπ. φτάσαμε στις 29 Ιουλίου 1997,

Εγκύκλιος για τα Εγκλήματα Φοροδιαφυγής-Ποινικές Κυρώσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Εικόνα
Με την ΠΟΛ 1142/2016 το Υπουργείο Οικονομικών κοινοποιεί για ενημέρωση και ομοιόμορφη εφαρμογή, διατάξεις των άρθρων 66 (Εγκλήματα Φοροδιαφυγής), 67 (Αυτουργοί και συνεργοί), 68 και 71 του Κ.Φ.Δ., όπως προστέθηκαν ως νέα άρθρα στον Κ.Φ.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.4337/2015. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 71 του Κ.Φ.Δ., ορίζεται ότι τα άρθρα  17, 18, 19, 20 και 21 του ν.2523/1997, καταργούνται. Επισημαίνεται ότι, με τις παραπάνω καταργηθείσες διατάξεις ορίζονταν τα αδικήματα της

Συνέντευξη Γιώργου Καζολέα στο zougla.gr για τις καθυστερήσεις των πτήσεων και τα δικαιώματα των επιβατών

Εικόνα
Με αφορμή ένα ακόμα περιστατικό πολύωρης καθυστέρησης πτήσης από γνωστή εταιρία αερομεταφορών παραχώρησα συνέντευξη στην ενημερωτική ιστοσελίδα zougla.gr. Όπως ανέφερα στις δηλώσεις μου στον δημοσιογράφο Δημήτρη Μπελδέκο, σε περιπτώσεις πολύωρης καθυστέρησης εφαρμόζεται ο κανονισμός 261/2004 που αφορά τη θέσπιση κανόνων αποζημίωσης των επιβατών. Η καθυστέρηση άνω των πέντε ωρών γεννά το δικαίωμα στον καταναλωτή να ζητήσει επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου καθώς και ότι  σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, εάν αποδειχτεί ότι η καθυστέρηση οφειλόταν στον αερομεταφορέα και όχι σε κάποια εξαιρετική περίσταση, τότε ο αερομεταφορέας έχει την υποχρέωση αποζημίωσης. Δείτε το ρεπορτάζ και ακούστε τις δηλώσεις μου εδώ

Δωρεάν Wi-Fi: H επιχείρηση που το προσφέρει δεν έχει ευθύνη για προσβολή δικαιώματος του δημιουργού στην οποία προέβησαν οι χρήστες του δικτύου

Εικόνα
Απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-484/14 Tobias Mc Fadden κατά Sony Music Entertainment Germany GmbH:  Ο επιτηδευματίας που προσφέρει στο κοινό δωρεάν πρόσβαση σε δίκτυο Wi-Fi δεν υπέχει ευθύνη για προσβολή δικαιώματος του δημιουργού στην οποία προέβησαν οι χρήστες του δικτύου. Ωστόσο, ο ως άνω επιτηδευματίας μπορεί να υποχρεωθεί να προστατεύσει το δίκτυό του με χρήση κωδικού ώστε να θέσει τέρμα στην προσβολή ή προς πρόληψή της. Ο Tobias Mc Fadden είναι διαχειριστής ενός καταστήματος τεχνικού εξοπλισμού εικόνας και ήχου, εντός του οποίου παρέχεται στο κοινό δωρεάν πρόσβαση σε δίκτυο Wi-Fi, προκειμένου να ελκύεται η προσοχή των δυνητικών πελατών στα προϊόντα και τις υπηρεσίες του.

Σημαντική απόφαση για την επιμέλεια των παιδιών: To δικαστήριο αποφάσισε επιμερισμό της άσκησης ανάμεσα στους δύο γονείς

Εικόνα
Mία σημαντική απόφαση για το δίκαιο της επιμέλειας και της διατροφής εξέδωσε το Μονομελές Εφετείο Αθηνών, λύνοντας τη χρόνια δικαστική διαμάχη δύο πρώην συζύγων για την επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών τους. Με την απόφαση 4948/2015 (ΧρΙΔ 2016,29) προβλέπεται η λειτουργική κατανομή της άσκησης της επιμέλειας ανηλίκων μεταξύ των γονέων και η ανάθεση ορισμένων επιμέρους τομέων της επιμέλειας στον πατέρα των ανηλίκων, με ταυτόχρονη ανάληψη από αυτόν της υποχρεώσεως απευθείας καλύψεως των σχετιζόμενων με τους εν λόγω τομείς εξόδων.

Παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης εγκλημάτων και παραγραφή ποινών υπό όρο με το νόμο 4411/2016

Εικόνα
O Νόμος 4411/2016 (ΦΕΚ Α 142/3-8-2016) με τίτλο Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της κλπ. προβλέπει στο άρθρο 8 την παραγραφή και παύση της ποινικής δίωξης ορισμένων αξιόποινων πράξεων που έχουν τελεσθεί μέχρι και 31 Μαρτίου 2016 καθώς επίσης στο άρθρο 9 την παραγραφή και μη εκτέλεση ορισμένων ποινών υπό όρο που έχουν επιβληθεί με αποφάσεις μέχρι

Η δαπάνη επισκευής ανελκυστήρα βαρύνει τον εκμισθωτή. Παρακράτηση από το μίσθωμα σε περίπτωση που καταβληθεί η δαπάνη από τον μισθωτή

Εικόνα
Στο ερώτημα ποιος επιβαρύνεται με τον καταλογισμό δαπάνης επισκευής ανελκυστήρα και αντικατάστασης θύρας θαλάμου σε μισθωμένο από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Υποκατάστημα Ρόδου, ο εκμισθωτής ή ο μισθωτής και εάν η δαπάνη καταλογιστεί στον εκμισθωτή μπορεί να παρακρατηθεί από τα καταβαλλόμενα μισθώματα έδωσε απάντηση η υπ’αρ. 201/2016 Ατομική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Όπως αναφέρεται στη γνωμοδότηση, ο μισθωτής δεν υποχρεούται σε αποζημίωση του εκμισθωτή για βλάβες ή ζημίες στο μίσθιο, οι οποίες οφείλονται στη συνήθη χρήση αυτού ή την κακή κατασκευή του κτιρίου και σε τυχαίο γεγονός. Συνεπώς, η δαπάνη

Αποζημίωση επιβατών για ματαίωση πτήσης και απώλεια αποσκευής

Εικόνα
Ματαίωση πτήσης: Ζευγάρι Ελλήνων τουριστών που βρισκόταν σε ταξίδι αναψυχής στην Πράγα αντιμετώπισε μια δυσάρεστη εμπειρία, όταν κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο για το ταξίδι της επιστροφής προς την Ελλάδα, διαπίστωσαν ότι η πτήση τους προς Αθήνα είχε ακυρωθεί. Η αεροπορική εταιρεία δεν είχε ενημερώσει, ως όφειλε, το ταξιδιωτικό πρακτορείο, μέσω του οποίου οι Έλληνες καταναλωτές είχαν πραγματοποιήσει την κράτηση. Εξ αυτού του λόγου, η αεροπορική εταιρεία προσέφερε στους καταναλωτές γεύματα, δωρεάν διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο καθώς και μεταφορά τους στον τελικό

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος Νόμος 4403/2016. Τί προβλέπει για τη ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών

Εικόνα
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  ο Νόμος 4403/2016  (ΦΕΚ Α 125/7-7-2016) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK

Χωριστή κατοικία συζύγων. Έννοια και κριτήρια φορολογικής κατοικίας. Υποβολή ατομικής φορολογικής δήλωσης

Εικόνα
ΣτΕ 1445/2016 (β’): Έννοια κατοικίας φυσικού προσώπου στην Ελλάδα - Σύζυγοι με χωριστή κατοικία -Έννοια και κριτήρια φορολογικής κατοικίας (άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 4172/2013). «Ενόψει του ότι, βάσει των γενικότερων κοινωνικών και ηθικών αντιλήψεων της εποχής αλλά και ανάλογα με τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα των συζύγων, είναι νοητή η χωριστή κατοικία αυτών, σε περίπτωση που έγγαμο φυσικό πρόσωπο δεν είναι υπόχρεο σε υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα, βάσει του ν. 4172/2013, για τον λόγο ότι το ίδιο εργάζεται και ζει κατά βάση στην αλλοδαπή, χωρίς να έχει στην Ελλάδα, όπου ζει o/η σύζυγος και το τέκνο του, το κέντρο των εν γένει βιοτικών

Μη νόμιμη η βεβαίωση παραβάσεων από την ΑΕΠΙ σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Εικόνα
Με Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (12/24-6-2016) προβλέπεται ότι  για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε Καταστήµατα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος λόγω καταστρατήγησης των διατάξεων του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α’ 25), απαιτείται βεβαίωση παράβασης από δηµόσια Αρχή και όχι από ιδιώτη  (Ολοµ. ΣτΕ 1934/1998, 1972/2012, 15/2015), µε την οποία βεβαιώνονται όλα τα στοιχεία του ελέγχου (τόπος, χρόνος, διενεργήσας τον έλεγχο κλπ), καθώς και έστω και ενδεικτική παράθεση των τίτλων των µουσικών συνθέσεων και των επωνυµιών των

Καταχρηστικές τραπεζικές προμήθειες: Χρέωση προμήθειας ανάληψης ξένων τραπεζογραμματίων από λογαριασμό συναλλάγματος

Εικόνα
Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε την αναφορά καταναλώτριας κατά της τράπεζας Alpha Bank στην οποία διαμαρτύρεται για τη χρέωση προμήθειας ανάληψης ξένων τραπεζογραμματίων από λογαριασμό συναλλάγματος που διατηρούσε στην ανωτέρω τράπεζα κατά τη διάρκεια ισχύος των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). H καταναλώτρια είχε προβεί στην εν λόγω τράπεζα

Απόρρητο επικοινωνίας δικηγόρου με πελάτη. Άρση λόγω τέλεσης αξιόποινης πράξης από το δικηγόρο (ΕΔΔΑ)

Εικόνα
επιμέλεια/μτφ: Έφη Θωμά, Δικηγόρος Το ΕΔΔΑ έκρινε ότι δεν παραβιάστηκε το δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής ζωής δικηγόρου, όταν στην υποκλαπείσα τηλεφωνική συνομιλία με πελάτη του, αποκαλύφθηκε τέλεση αξιόποινης πράξης από το δικηγόρο.  Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έκρινε ομόφωνα (απόφαση της 16ης Ιουνίου, αρ. 49176/11) ότι δεν υπήρξε καμία παραβίαση του Άρθρου 8 (δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) σε καταγραφή τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ Δικηγόρου και

Εκούσια Δικαιοδοσία - Γενικές Διατάξεις: Οι αλλαγές στο νέο Κώδικα Πολ. Δικονομίας

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου Ο νόμος 4335/2015 επέφερε αλλαγές και στη διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας (άρθρα 739-866) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ακολουθούν οι αλλαγές στις Γενικές Διατάξεις της Εκουσίας (άρθρα 739-781): Άρθρο 740: Στη νέα ρύθμιση του άρθρου 740 του ΚΠολΔ αλλάζει και πάλι η αρμοδιότητα για τις υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ως δικαστήριο γενικής αρμοδιότητας ορίζεται το Μονομελές Πρωτοδικείο και κατ΄εξαίρεση το Πολυμελές για την υιοθεσία και την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και το Ειρηνοδικείο για απλούστερες

Παραβίαση του δικαιώματος επικοινωνίας πατέρα με τα παιδιά του. Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Εικόνα
Ακόμα ένα πλήγμα για τον τρόπο λειτουργίας της ελληνικής δικαιοσύνης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ), που καταδίκασε και πάλι την Ελλάδα για παραβίαση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ (Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) στην υπόθεση F. v. Greece (Aπόφαση της 16ης Ιουνίου, αρ. 74758/11). Η υπόθεση αφορούσε την δυσχέρεια που έφτασε ως και την πλήρη αδυναμία για τον προσφεύγοντα, πατέρα δύο παιδιών, που είναι Έλληνας υπήκοος και διαμένει στον Πειραιά, να έχει επικοινωνία με τα παιδιά του, παρά τη δικαστική απόφαση

Brexit: Mια νέα ιστορική πρόκληση

Εικόνα
της Έφης Θωμά, Δικηγόρου LL.M. Με ένα ιστορικό δημοψήφισμα το Ηνωμένο Βασίλειο αποχαιρετά την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, χαράσσοντας τη δική του πορεία. Η τολμηρή περιφρόνηση στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και το ευρωπαϊκό ιδεώδες μετά από 43 χρόνια παραμονής στην Ένωση, ταρακουνά συθέμελα το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, αναδεικνύοντας περίτρανα όλες τις παθογένειες, τα λάθη και την ανάγκη για αλλαγή πορείας της Ευρώπης των 27, πλέον, κρατών μελών. Το να παρθεί μια τέτοιας εμβέλειας πρωτοφανής απόφαση για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ισχυρότερη ένωση κρατών μέχρι σήμερα στην παγκόσμια ιστορία,

Προσβολή προσωπικότητας και αποζημίωση σε έγκυος γυναίκα που ο υποψήφιος σύζυγός της ματαίωσε το γάμο λίγες ώρες πριν γίνει

Εικόνα
Το Εφετείο Πειραιά με την πρόσφατη απόφασή του (259/2016) έκρινε ότι υπάρχει προσβολή προσωπικότητας και επιδίκασε χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη 10.000 ευρώ σε βάρος εκείνου ο οποίος, γνωστοποίησε τηλεφωνικά στην υποψήφια σύζυγό του το πρωί της ημέρας τέλεσης του γάμου την άρνησή του για το γάμο και η οποία ευρισκόταν ήδη σε κατάσταση προχωρημένης εγκυμοσύνης, διέκοψε τη συμβίωσή του μαζί της και την εγκατέλειψε, χωρίς να ενδιαφερθεί για την πορεία της εγκυμοσύνης της και για τον τοκετό.

Αστική Ευθύνη του Δημοσίου για πράξεις ή παραλείψεις των Δικαστών

Εικόνα
Στο άρθρο 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα (ΠΔ 456/1984, Α΄164) ορίζεται ότι: «Για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του δημοσίου κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, το δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση, εκτός αν η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης που υπάρχει για χάρη του γενικού συμφέροντος. Μαζί με το δημόσιο ευθύνεται εις ολόκληρον και το υπαίτιο πρόσωπο, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για την ευθύνη των υπουργών». Όπως έχει ήδη κριθεί, η πρώτη από τις διατάξεις αυτές, ορίζοντας ως προϋπόθεση για την ευθύνη του Δημοσίου προς

Απαγόρευση επιβολής ποινικής και διοικητικής κύρωσης για το ίδιο αδίκημα (ne bis in idem)

Εικόνα
To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) με την απόφασή του της 9ης Ιουνίου 2015 (αρ. προσφυγών 66602/09 & 71879/12) δέχτηκε ομόφωνα ότι υπήρξε παραβίαση από την Ελλάδα του άρθρου 4 του Πρωτοκόλλου αρ.7 (δικαίωμα κάθε προσώπου να μη δικάζεται ή να τιμωρείται δύο φορές για το ίδιο αδίκημα- αρχή Ne bis in idem) για τον πρώτο προσφεύγοντα και του άρθρου 6 παρ.1 και 2 (δικαίωμα στην χρήση και απονομή Δικαιοσύνης και ειδικότερα δικαίωμα ακρόασης εντός ευλόγου χρόνου και τεκμήριο αθωότητας) για τον δεύτερο προσφεύγοντα. Η υπόθεση αφορούσε την  κίνηση διοικητικών διαδικασιών εναντίον καθένα από τους προσφεύγοντες

Αυθαίρετες κατασκευές: Πρωτόκολλο κατεδάφισης κτισμάτων σε αιγιαλό ή παραλία

Εικόνα
Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου 2971/01 (ΦΕΚ Α 285/2001- Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις), τα πάσης φύσεως κτίσματα και εν γένει κατασκευάσματα, τα οποία έχουν ανεγερθεί ή θα ανεγερθούν χωρίς άδεια στον αιγιαλό ή την παραλία, μετά τον καθορισμό και τη συντέλεση των απαλλοτριώσεων των άρθρων 7 και 10 κατεδαφίζονται, ανεξάρτητα από το χρόνο ανέγερσής τους ή αν κατοικούνται ή άλλως πως χρησιμοποιούνται…Προς τούτο ο προϊστάμενος της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας εκδίδει πρωτόκολλο κατεδάφισης,

Ένορκη βεβαίωση: Η έλλειψη αποδεικτικού επίδοσης κλήσης προς τον αντίδικο καθιστά ανύπαρκτο το αποδεικτικό μέσο

Εικόνα
Απόφαση 638/2015 Αρείου Πάγου. Περίληψη: Πολιτική δικονομία. Διαδικασία εργατικών διαφορών. Αποδεικτικά μέσα και οι ένορκες βεβαιώσεις. Έννοια σαφούς και ορισμένης επικλήσεώς τους. Η κλήτευση του αντιδίκου για τη λήψη ένορκης βεβαίωσης ελέγχεται από το Δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως και σε περίπτωση που λείπει δε λαμβάνεται καθόλου υπόψη, διότι είναι ανύπαρκτο αποδεικτικό μέσο. Πότε δεν απαιτείται επίκληση και προσκομιδή του αποδεικτικού επιδόσεως της σχετικής κλήσης του αντιδίκου. «Σύμφωνα με το άρθρο 671 παρ. 1 του ΚΠολΔ, το οποίο εφαρμόζεται στις εργατικές διαφορές, το δικαστήριο της ουσίας λαμβάνει υπόψη του κατά τη

Καταργείται η υποχρέωση επικύρωσης και μετάφρασης δημοσίων εγγράφων εντός της ΕΕ

Εικόνα
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε κανονισμό που είχε προτείνει η Επιτροπή για τη μείωση του κόστους και των διατυπώσεων για τους πολίτες που χρειάζεται να υποβάλουν ένα δημόσιο έγγραφο σε άλλη χώρα της ΕΕ. Προς το παρόν, οι πολίτες που μετακινούνται ή ζουν σε άλλη χώρα της ΕΕ πρέπει να επικυρώνουν τα δημόσια έγγραφα που προσκομίζουν (όπως ληξιαρχική πράξη γέννησης, γάμου ή θανάτου) για να αποδείξουν τη γνησιότητά τους. Με τον νέο κανονισμό, η σφραγίδα της επικύρωσης και οι σχετικές γραφειοκρατικές διαδικασίες δεν θα απαιτούνται πλέον κατά την υποβολή στις αρχές μιας χώρας της ΕΕ δημόσιων εγγράφων

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αντικαταστάθηκε με το νόμο 4335/2015, και θα ισχύει από 1.1.2016, εισάγει μια εντελώς καινούρια τακτική διαδικασία, όπου κανόνα αποτελεί η έγγραφη διαδικασία και η προφορική εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο θα γίνεται μόνο κατ΄εξαίρεση. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, η τακτική διαδικασία έχει ως εξής: Κατάθεση προτάσεων και αντίκρουσης: Μέσα σε εκατό (100) (130 αν ο εναγόμενος διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής οι διάδικοι φέρουν το δικονομικό βάρος να καταθέσουν στον αρμόδιο υπάλληλο

Κατάργηση πόρων υπέρ Ταμείου Νομικών: Φθηνότερο το Δικαστικό Ένσημο και τα Συμβόλαια

Εικόνα
Με το νόμο 4393/2016 (ΦΕΚ Α 106/6.6.2016) «Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.Α-1424 [MIOSJ μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργού Άμυνας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Αυστρίας κλπ» προβλέπεται η κατάργηση των κοινωνικών πόρων υπέρ του Ταμείου Νομικών, του Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και των Ταμείων Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά. Με την κατάργηση των πόρων αυτών μειώνονται τα ποσά που καταβάλλονται για συμβολαιογραφικές πράξεις,  για δικαστικό ένσημο, για μεταγραφές συμβολαίων, για δημοσιεύσεις καταστατικών εταιριών και για μετατροπές ποινών. Ειδικότερα το άρθρο 6α του νόμου 4393/2016 προβλέπει:

Το ΠΔ 59/2016 για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας των ακινήτων που κατάσχονται

Εικόνα
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το Προεδρικό Διάταγμα 59/2016 για τον τρόπο προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τον καθορισμό του αρμοδίου οργάνου προσδιορισμού της αξίας. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 του ΠΔ, αρμόδιος για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται είναι ο δικαστικός επιμελητής, ο οποίος, για το σκοπό αυτό, υποχρεούται να προσλάβει, κατά την κρίση του, πιστοποιημένο εκτιμητή.

Μη νόμιμη η απαλλαγή από το φόρο κληρονομίας για την πρώτη κατοικία που ισχύει μόνο για τους πολίτες της ΕΕ που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα

Εικόνα
Το Δικαστήριο της ΕΕ με την από 26ης Μαΐου 2016 απόφασή του (υπόθεση C-244/15) αποφάνθηκε ότι η Ελλάδα, θεσπίζοντας και διατηρώντας σε ισχύ νομοθεσία προβλέπουσα απαλλαγή από τον φόρο κληρονομίας για την πρώτη κατοικία, η οποία εφαρμόζεται μόνον στους υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 63 ΣΛΕΕ και από το άρθρο 40 της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, της 2ας Μαΐου 1992. Με την προσφυγή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από το Δικαστήριο να διαπιστώσει ότι η εν λόγω εθνική νομοθεσία που προβλέπει απαλλαγή από τον

Αναστολή εκτέλεσης κατάσχεσης για χρέη στο Δημόσιο (νομολογία)

Εικόνα
Σε δύο περιπτώσεις αναστολής κατάσχεσης ακινήτου για χρέη προς το Δήμο Αθηναίων στην πρώτη και στα χέρια Τραπεζών για οφειλές ασφαλιστικών εισφορών στη δεύτερη, αποφάνθηκε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών. Ειδικότερα: ΔΠρΑθ 379/2016:  Το Δικαστήριο έκανε δεκτή την υπό κρίση αίτηση και ανέστειλε έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία κατασχέθηκε ακίνητο του αιτούντος, για χρέη του προς το Δήμο Αθηναίων, ύψους 8.340,00 ευρώ. Αφού συνεκτιμήθηκε αφενός ότι, η οφειλή του αιτούντος προς τον καθού η αίτηση Δήμο δεν ελέγχεται ως ιδιαιτέρως υψηλή και αφετέρου η οικονομική κατάσταση του αιτούντος,

Παράνομη η ανακοίνωση σε τρίτο-μη οφειλέτη στοιχείων που αφορούν τον οφειλέτη από τις εισπρακτικές εταιρίες

Εικόνα
Του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου Πολύ σημαντική η πρόσφατη απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τη δράση και λειτουργία των εισπρακτικών εταιριών. Οι υπάλληλοι των εταιριών αυτών συνηθίζουν, όταν τηλεφωνούν, πολύ συχνά σε ακατάλληλες ώρες και μιλώντας με αγένεια, να ενημερώνουν για στοιχεία του οφειλέτη τρίτους που μπορεί μεν με κάποιο τρόπο να συνδέονται με τον οφειλέτη, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με την οφειλή. Αυτή η ενημέρωση είναι απολύτως παράνομη και αυτό κρίθηκε και με την υπ’ αρ.26/2016 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με την οποία «η ανακοίνωση σε τρίτο

Προσωρινή επιδίκαση απαίτησης - Θάνατος ασθενούς - Ευθύνη Δημόσιου Νοσοκομείου

Εικόνα
Προσωρινή επιδίκαση απαίτησης - Θάνατος ασθενούς: Με την 3172/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 13ο Τριμελές) το Δικαστήριο έκανε εν μέρει δεκτή την υπό κρίση αίτηση κατά το μέρος αυτής που στρέφεται κατά του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Γ.Ν.Α. Λαϊκό» και επιδίκασε προσωρινά μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της ήδη ασκηθείσης αγωγής της αιτούσας εναντίον του ως άνω ν.π.δ.δ.: 1) ποσό πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000), καταβαλλόμενο εφάπαξ εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στο καθ' ού Νοσοκομείο

Συνυπαιτιότητα σε τροχαίο ατύχημα. Αναίρεση απόφασης Εφετείου

Εικόνα
Άρειος Πάγος 50/2016: "Από τις διατάξεις των άρθρων 914, 330, 297 και 298 ΑΚ προκύπτει ότι προϋποθέσεις της ευθύνης προς αποζημίωση είναι η υπαιτιότητα του υπόχρεου, το παράνομο της πράξης ή της παράλειψης αυτού και η ύπαρξη μεταξύ της πράξης ή της παράλειψης και της ζημίας που επήλθε αιτιώδους συνάφειας, η οποία υπάρχει όταν η πράξη ή η παράλειψη του ευθυνόμενου προσώπου, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, ήταν ικανή και μπορούσε, αντικειμενικό να επιφέρει κατά τη συνηθισμένη και κανονική πορεία

Απόφαση-σταθμός για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αρχική ισοτιμία

Εικόνα
Ιδιαίτερα σημαντική απόφαση εξέδωσε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο επί συλλογικής αγωγής δανειοληπτών. Το δικαστήριο με την υπ' αρ. 334/2016 απόφασή του υποχρέωσε την εναγομένη τράπεζα να παραλείπει να επιδιώκει την τμηματική, ή την μερική ή την ολική εξόφληση των χορηγήσεων αυτών επί τη βάσει της τρέχουσας τιμής πώλησης του χορηγηθέντος νομίσματος κατά την ημέρα της καταβολής, αλλά μόνο επί της ισοτιμίας €/CHF κατά τον χρόνο εκταμίευσης του δανείου. Ακόμα υποχρέωσε την εναγομένη τράπεζα να προβεί στο συνυπολογισμό όλων των χρεώσεων,