Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2020

Early repayment of the loan: Borrower's right to reduction in the total cost of the credit and bank's compensation right

Εικόνα
Author: George Kazoleas, Lawyer The right of early repayment of the loan by the borrower is enshrined in both European law and national legal systems. There are essentially two main effects of this right’s exercise: On the one hand, the consumer/ borrower is entitled to a reduction in the total cost of the credit consisting of interest and charges for the remaining period of the contract. On the other hand, the bank shall be entitled to reasonable and objectively justified compensation for any costs directly linked to early repayment of the credit, provided that the early repayment is made within the period for which the borrowing rate is fixed. (Article 16 (1) of Directive 2008/48). Bank’s compensation The relative clauses used by most banks regarding the issue of early repayment of the loan are vaguely worded and non-transparent and have therefore been repeatedly declared illegal, unfair and abusive. It is commonly stated that compensation includes any costs, expenses, los

Η Αναστολη εκτελεσης διοικητικης πραξης στο Κυπριακο Διοικητικο Δικαιο: Οι εννοιες "εκδηλη παρανομια" και "ανεπανορθωτη βλαβη"

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου Στα πλαίσια της διοικητικής δίκης παρέχεται το δικαίωμα στον διοικούμενο να ζητήσει προσωρινή προστασία, με τη δυνατότητα έκδοσης προσωρινού διατάγματος αναστολής της διοικητικής πράξης μέχρι την εκδίκαση και αποπεράτωση της προσφυγής του στο Διοικητικό Δικαστήριο. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 13 του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Αναθεωρητική Δικαιοδοσία) (3/1962) «προς πλήρη απονομήν της δικαιοσύνης το Δικαστήριον ή εις περιπτώσεις διαδικασίας συμφώνως προς το Άρθρον 146 οιοιδήποτε δύο Δικασταί ενεργούντες εκ συμφώνου, δύνανται, καθ’ οιονδήποτε στάδιον της διαδικασίας, είτε αυτεπαγγέλτως είτε τη αιτήσει οιουδήποτε διαδίκου, να εκδίδωσι προσωρινόν διάταγμα το οποίον όμως δεν θα διαγιγνώσκη την ουσίαν της υποθέσεως». Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ως άνω Κανονισμό, «ειδοποίησις δέον να επιδίδεται παρευθύς προς πάντας τους διαδίκους, οίτινες επηρεάζονται συνεπεία διατάγματος εκδοθέντος δυνάμει της παραγράφου ταύτης, διά να δυνηθώσιν ούτοι να ενστώσι κατ’ αυτού. Άμα

H κοινοποιηση της διοικητικης πραξης στον διοικουμενο ως η εκκινηση της προθεσμιας για την ασκηση προσφυγης

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου Σύμφωνα με το άρθρο 146 παρ.3 του Συντάγματος, η προσφυγή πρέπει να ασκείται εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης της προσβαλλόμενης απόφασης ή πράξης ή, σε περίπτωση μη δημοσίευσης ή  παράλειψης, από την ημέρα κατά την οποία η πράξη ή παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος. Η δεύτερη περίπτωση, κατά την οποία δεν απαιτείται η δημοσίευση της προσβαλλόμενης πράξης ή παράλειψης, εισάγει ως κρίσιμο, για την έναρξη της προθεσμίας των 75 ημερών, το γεγονός της λήψης γνώσης από τον προσφεύγοντα. Στις περισσότερες περιπτώσεις η Διοίκηση ενημερώνει τον διοικούμενο μέσω ταχυδρομικών επιστολών και εφόσον αυτές περιέχουν διοικητική πράξη εκτελεστή , η πραγματική λήψη γνώσης ή μη μπορεί να αποτελέσει δυσαπόδεικτο ζήτημα αναφορικά με το παραδεκτό ή μη της προσφυγής. Η προθεσμία που τάσσεται από το άρθρο 146.3 του Συντάγματος είναι ανατρεπτική επομένως η μη καταχώρηση της προσφυγής εντός της προθεσμίας των 75 ημερών, οδηγεί