Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2015

Αυτεπάγγελτος έλεγχος καταχρηστικότητας Γενικών Όρων Συναλλαγών (ΓΟΣ)

Εικόνα
ΕιρΑθ 9350/2014: Αυτεπάγγελτος έλεγχος καταχρηστικότητας Γενικών Όρων Συναλλαγών όταν οι κανόνες δικαίου που παραβιάζονται είναι δημόσιας τάξης: «Σύμφωνα με την παρ. 6 του παραπάνω άρθ 2 του Ν 2251/1994 «περί προστασίας των καταναλωτών», όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 10 παρ 24 β του Ν 2741/1999 (ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5-4-1993 «σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες συμβάσεων που συνάπτονται με τους καταναλωτές») οι γενικοί όροι των συναλλαγών (ΓΟΣ), οι όροι δηλ. που έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για αόριστο αριθμό μελλοντικών συμβάσεων, απαγορεύονται και είναι άκυροι, αν έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων σε βάρος του καταναλωτή.