Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2020

Εξαφάνιση προσώπου: Η απειλή για τη ζωή του, η διαρκής υποχρέωση του Κράτους διερεύνησης της εξαφάνισης και η προστασία της ΕΣΔΑ

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου Το άρθρο 2 παρ.1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) ορίζει ότι «το δικαίωμα εκάστου προσώπου εις την ζωήν προστατεύεται υπό του νόμου». Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), το πρώτο αυτό εδάφιο του άρθρου 2 § 1 υποχρεώνει το κράτος όχι μόνο να απέχει από την εκ προθέσεως και παράνομη αφαίρεση της ζωής, αλλά και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη διαφύλαξη της ζωής των ατόμων που υπάγονται στη δικαιοδοσία του. [1]   Η υποχρέωση του κράτους από αυτή την άποψη εκτείνεται πέραν του πρωταρχικού του καθήκοντος να εξασφαλίσει το δικαίωμα στη ζωή, με τη θέσπιση αποτελεσματικών ποινικών διατάξεων στην αποτροπή της διάπραξης αδικημάτων εναντίον του ατόμου, μέσω υποστηρικτικών μηχανισμών επιβολής του νόμου για την πρόληψη, την καταστολή και την επιβολή κυρώσεων για την παραβίαση αυτών των διατάξεων. [2]   Το άρθρο 2 της ΕΣΔΑ συνεπάγεται ακόμα τη θετική υποχρέωση των Αρχών να λαμβ

Δικηγορικό Απόρρητο: Η παραβίαση του, πλήγμα στην καρδιά της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ δικηγόρου και πελάτη - Οι σημαντικότερες αποφάσεις του ΕΔΔΑ

Εικόνα
 του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου Το απόρρητο επικοινωνίας μεταξύ δικηγόρου και πελάτη αποτελεί αντικείμενο προστασίας και κάθε εξαίρεση, περιορισμός, ή υποσημείωση θα πρέπει να εξετάζεται υπό το πρίσμα του δικαιώματος δίκαιης δίκης και της αρχής της αναλογικότητας. Η εμπιστευτικότητα της με κάθε μέσο επικοινωνίας κάθε πολίτη αποτελεί αντικείμενο προστασίας ούτως ή άλλως από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (άρθρο 8) και από τις εθνικές συνταγματικές επιταγές. Πολύ δε περισσότερο προστατεύεται το δικηγορικό απόρρητο, καθώς οι δικηγόροι είναι συλλειτουργοί της δικαιοσύνης και διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στις δημοκρατικές κοινωνίες. Δεν είναι τυχαίο ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναγνωρίζει το "ειδικό καθεστώς" των δικηγόρων σε σχέση με το επαγγελματικό απόρρητο. Οποιαδήποτε ρύθμιση που επιχειρεί να αναιρέσει ή περιορίσει το δικηγορικό απόρρητο θέτει σε κίνδυνο το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη (άρθρο 6 της ΕΣΔΑ), αμφισβητεί την αποτελ