Αναρτήσεις

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΖΟΛΕΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ LL.M.

Εικόνα
O Γιώργος Καζολέας είναι Δικηγόρος στην Κύπρο και στην Ελλάδα, μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας καθώς και του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών. Με εμπειρία στη μάχιμη δικηγορία από το 2005, παρέχει  δικαστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες κυρίως στο Αστικό και Διοικητικό Δίκαιο καθώς και στο Ποινικό Δίκαιο. Ειδικεύεται κυρίως σε υποθέσεις Εμπορικού και Τραπεζικού Δικαίου, Δικαίου Προστασίας των Καταναλωτών, Δικαίου Συμβάσεων, Δικαίου Αναγκαστικής Εκτέλεσης, Δημοσιοϋπαλληλικού, Κοινωνικοασφαλιστικού και Δικαίου Διαγωνισμών καθώς επίσης και στο Δίκαιο των Ακινήτων, Δίκαιο Μισθώσεων, Δίκαιο του Διαδικτύου, Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Δίκαιο Σημάτων, Ιατρικό Δίκαιο, Ενοχικό, Eμπράγματο, Κληρονομικό και Οικογενειακό Δίκαιο. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά και Γερμανικά. Από το 2005 στην Ελλάδα και από το 2016 και στην Κύπρο ο Γιώργος Καζολέας εκπροσωπεί φυσικά και νομικά πρόσωπα καταγράφοντας σημαντικές νίκες και επιτυχίες, είτε μετά από δικ

Η κατάχρηση επιρροής πιστωτικών ιδρυμάτων κατά δανειοληπτών και το ηθικό ζήτημα εκμετάλλευσης της ψυχολογικής τους κατάστασης κατά τη σύναψη δανειακών συμβάσεων

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου Κατά το στάδιο πριν τη σύναψη μιας δανειακής σύμβασης μεταξύ του πιστωτικού ιδρύματος και του υποψήφιου δανειολήπτη, η ανισότητα διαπραγματευτικής ισχύος των προτιθεμενων συμβαλλομένων  φτάνει στην κορύφωση της προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Η πίεση να συμφωνηθούν οι επιμέρους ρήτρες που συνηθέστατα απεικονίζουν την ανισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ των δύο πλευρών και που αρκετές από αυτές είναι καταχρηστικές, παρά το γεγονός ότι έχουν προηγουμένως νομολογιακά κριθεί ή και νομοθετηθεί ως τέτοιες, δεν είναι μια ουδέτερη πίεση, αλλά η πίεση του δυνατού και οικονομικά ισχυρού απέναντι στον οικονομικά αδύνατο και ψυχικά ευάλωτο. Μία από τις δικλείδες αποφυγής της κατάχρησης της θέσης ισχύος του πιστωτικού ιδρύματος είναι η απαίτηση καλής πίστης, κατά την εκτίμηση της οποίας, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη διαπραγματευτική δύναμη εκατέρου των συμβαλλομένων, στο αν ο καταναλωτής παρακινήθηκε κατά οποιοδήποτε τρόπο να αποδεχθεί

Ερμηνεία του όρου «δικαστήριο» του άρθρου 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ για το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου Σύμφωνα με το Άρθρο 47 (Δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου) του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, «κάθε πρόσωπο του οποίου παραβιάστηκαν τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που διασφαλίζονται από το δίκαιο της Ένωσης, έχει δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, τηρουμένων των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο». (παρ.1) Το Άρθρο 47 περιλαμβάνει το δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο, χωρίς να περιορίζεται σε ποινικές κατηγορίες και δικαιώματα και υποχρεώσεις αστικού χαρακτήρα. Όπως είναι γνωστό ο Χάρτης εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο μόνον όταν τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ ή παρεκκλίνουν από αυτό. Η συγκεκριμένη διάταξη εφαρμόζεται σε όλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ και βρίσκεται σε αντιστοιχία με τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Άρθρο 6 παράγραφος 1 της ΕΣΔΑ (δικαίωμα στη χρηστή απονομή της δικαιοσύνης), διασφαλίζοντας κατ’ ελάχιστον, την προστασία που

Unfair and illegal terms of loan agreements used by banks

Εικόνα
By George Kazoleas, Lawyer LL.M. It is well known that loan agreements contain terms and conditions that disturb the balance between the parties to the detriment of the borrower and are therefore legally and judicially  diagnosed as contrary to law. Despite this, most banks insist on including them in their new contracts, refusing to comply with court rulings even by the European Court of Justice. Especially, foreign currency loan agreements (such as the Swiss franc) contain many unfair and opaque terms. Particularly: The Bank had to inform the potential borrower of the foreign exchange risk and explain in detail the relevant clauses before concluding the loan. It is very common, that the loan agreement does not mention anything about this risk, nor does it appear that the borrower has been effectively and properly informed by a competent bank official. According to Cypriot and European legislation and case law, the loan agreement must set out in a transparent manner the exact fu

Η ανάκληση της παραίτησης από το δικόγραφο της προσφυγής στη διοικητική δίκη στο ελληνικό & κυπριακό δίκαιο

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου Η παραίτηση από το δικόγραφο προβλέπεται στο ελληνικό δίκαιο τόσο στο άρθρο 143 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ)  όσο και στο άρθρο 30 του π.δ. 18/89. Σύμφωνα με τη διάταξη του ΚΔΔ , η παραίτηση από ένδικο βοήθημα ή μέσο μπορεί να γίνει ως το πέρας της τελευταίας συζήτησης. Αντιστοίχως, σύμφωνα με το άρθρο 30 του πδ 18/89, η παραίτηση από το δικόγραφο ενδίκου μέσου που έχει ασκηθεί, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την κατάργηση της δίκης, επιτρέπεται έως τη συζήτηση της υπόθεσης. Και στις δύο διατάξεις υπάρχει ρητή απαγόρευση της ανάκλησης της παραίτησης. (παρ.4 αρ.30 πδ 18/89 και παρ.4 αρ.143 ΚΔΔ). Σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), κατόπιν έγγραφης δήλωσης παραίτησης από υποβληθείσα αίτηση ακυρώσεως επέρχεται κατάργηση της ανοιγείσας με την αίτηση αυτή δίκης, τυχόν δε ανάκληση της παραίτησης δεν επάγεται καμία συνέπεια, εκτός εάν ο παραιτηθείς επικαλείται συγγνωστή πλάνη ή άλλο νόμιμο λόγο, συνιστάμενο σε ελάττωμα τη

O Covid-19 ως πρόφαση για απόλυση εργαζόμενου (κυπριακό δίκαιο)

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου Η πανδημία του κορωνοϊού αναμφισβήτητα προκάλεσε σοβαρούς κλυδωνισμούς και στον τομέα των εργασιακών σχέσεων. Η οικονομική κρίση που επέφερε μείωση κύκλου εργασιών και η λήψη των περιοριστικών μέτρων που προκάλεσε μεταβολή του τρόπου παροχής εργασίας δημιούργησαν ένα νέο τοπίο στον εργασιακό τομέα που σε μεγάλο ποσοστό εμφανίζει τάσεις παγίωσης και στην μετά covid-19 εποχή. Η όλη κατάσταση που διαμορφώθηκε και η περιρρέουσα εργασιακή ατμόσφαιρα , χρησιμοποιείται από ορισμένους Εργοδότες καταχρηστικά προκειμένου να αντληθεί περαιτέρω όφελος προς τους ίδιους και όχι γιατί οι δυσμενείς αποφάσεις που λαμβάνουν για το προσωπικό τους αυτή την περίοδο απηχούν πραγματικές και αντικειμενικές ανάγκες. Η απόλυση προσωπικού παρατηρήθηκε τόσο κατά το χρονικό διάστημα της ισχύος των μέτρων αλλά και κατά τη φάση της σταδιακής άρσης και πολλοί εργοδότες θεωρούν ότι, επικαλούμενοι γενικά και αόριστα τη δυσμενή οικονομική κατάσταση, νομιμοποιούνται στην απομάκρυνση τ

Η αναγραφή του πατρικού επωνύμου παιδιού ως πρώτο ακολουθούμενο από το μητρικό, συνιστά διάκριση εις βάρος των γυναικών

Εικόνα
To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Ισπανία (υποθεση León Madrid v. Spain αρ. αίτησης 30306/13, απόφαση 26.10.2021) για παραβίαση του άρθρου 14 (απαγόρευση διακρίσεων) σε συνδυασμό με το άρθρο 8 (δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής), της ΕΣΔΑ. Η υπόθεση αφορούσε σε αίτημα της προσφεύγουσας να αλλάξει τη σειρά των επωνύμων με τα οποία είχε καταχωρηθεί στο μητρώο η κόρη της. Το ισπανικό δίκαιο τον επίμαχο χρόνο προέβλεπε ότι σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των γονέων, το παιδί θα κρατούσε ως πρώτο το επώνυμο του πατέρα, ακολουθούμενο από το επώνυμο της μητέρας. Η προσφεύγουσα ισχυρίστηκε ότι η ρύθμιση αυτή εισήγαγε διάκριση. Ο αυτόματος χαρακτήρας της εφαρμογής του νόμου κατά τον κρίσιμο χρόνο – που είχε εμποδίσει τα εθνικά δικαστήρια, να λάβουν υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις της υπό κρίση υπόθεσης – δεν μπορούσαν, κατά την άποψη του Δικαστηρίου, να δικαιολογηθούν βάσει της Σύμβασης. Ενώ ο κανόνας ότι το πατρικό επώνυμο θα πρέπει να προ

Η υπερβολική τυπολατρία ως περιορισμός του δικαιώματος πρόσβασης στη δικαιοσύνη

Εικόνα
Tου Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου Η τυπολατρία ίσως και να είναι σύμφυτη με τη νομική επιστήμη και τη δικαστική πρακτική, τη δικονομία ειδικότερα, εφόσον οι κανόνες δικαίου αποτελούν τύπο που πρέπει να τηρηθεί και εφαρμοστεί σε πραγματικές καταστάσεις.  Η υπερβολική τυπολατρία ωστόσο που χαρακτηρίζει πολλά δικονομικά συστήματα ενίοτε μπορεί να στερήσει στους πολίτες το δικαίωμα τους να προσφύγουν στο θεσμό της δικαιοσύνης για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Αυστηροί δικονομικοί κανόνες που αφορούν συνηθέστερα σε προθεσμίες, χρόνο παραγραφής αξιώσεων, τρόπο κατάθεσης και ελλείψεις ή λάθη δικογράφων κ.ο.κ. αναιρούν στην ουσία το δικαίωμα προσφυγής στο δικαστήριο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει εκδώσει πληθώρα αποφάσεων με τις οποίες καταδίκασε τις έννομες τάξεις αρκετών κρατών για υπερβολική τυπολατρία επί συγκεκριμένων περιπτώσεων. Αν και δικηγόρος δεν επιτρεπόταν να ασκήσει αναίρεση για τον εαυτό του Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση Maširević κατά Σερβίας

Πανδημία covid-19 και υποχώρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου Η πρωτόγνωρη κατάσταση που δημιούργησε η πανδημία σε παγκόσμια κλίμακα τους τελευταίους 16 μήνες, απελευθέρωσε και αποκάλυψε αρνητικά, επιθετικά και βίαια συναισθήματα με θύμα τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Στο θέμα των διακρίσεων, καλλιεργήθηκε το έδαφος για διχόνοιες , κατηγοριοποιήσεις και ρητορική μίσους με διαχωρισμούς, αντιθέσεις και λεκτικές συγκρούσεις μεταξύ αρνητών και μη, εμβολιασμένων και μη κ.ο.κ. Με ευθύνη και των εθνικών κυβερνήσεων σε πολλές περιπτώσεις κρατών, ήδη εξελίσσεται ένας νεοπαγής στιγματισμός όσων δεν επιθυμούν τον εμβολιασμό, με παράλληλο, μη συνταγματικά ανεκτό, περιορισμό των ατομικών ελευθεριών τους. Επίσης μειονότητες, όπως οι μετανάστες και οι Ρομά, στιγματίστηκαν και κατακρίθηκαν ως δήθεν μεταδότες του ιού λόγω μη τήρησης κανόνων υγιεινής. Τα συμπεράσματα αυτά διαπιστώνονται και από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος προτρέπει τις χώρες της ΕΕ να εντείνουν τις προσπάθειές τους γ

Η κατάχρηση επιρροής πιστωτικών ιδρυμάτων κατά δανειοληπτών και το ηθικό ζήτημα εκμετάλλευσης της ψυχολογικής τους κατάστασης κατά τη σύναψη δανειακών συμβάσεων

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου Κατά το στάδιο πριν τη σύναψη μιας δανειακής σύμβασης μεταξύ του πιστωτικού ιδρύματος και του υποψήφιου δανειολήπτη, η ανισότητα διαπραγματευτικής ισχύος των προτιθεμενων συμβαλλομένων  φτάνει στην κορύφωση της προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Η πίεση να συμφωνηθούν οι επιμέρους ρήτρες που συνηθέστατα απεικονίζουν την ανισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ των δύο πλευρών και που αρκετές από αυτές είναι καταχρηστικές, παρά το γεγονός ότι έχουν προηγουμένως νομολογιακά κριθεί ή και νομοθετηθεί ως τέτοιες, δεν είναι μια ουδέτερη πίεση, αλλά η πίεση του δυνατού και οικονομικά ισχυρού απέναντι στον οικονομικά αδύνατο και ψυχικά ευάλωτο. Μία από τις δικλείδες αποφυγής της κατάχρησης της θέσης ισχύος του πιστωτικού ιδρύματος είναι η απαίτηση καλής πίστης, κατά την εκτίμηση της οποίας, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη διαπραγματευτική δύναμη εκατέρου των συμβαλλομένων, στο αν ο καταναλωτής παρακινήθηκε κατά οποιοδήποτε τρόπο να αποδεχθεί

Τεχνητή νοημοσύνη στα δικαστικά συστήματα: Μια αναπόφευκτη επανάσταση έρχεται

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου Η ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης και η αυξανόμενη χρήση μορφών ηλεκτρονικής δικαιοσύνης από τα νομικά συστήματα των κρατών δεν είναι μόνο μια πραγματικότητα αλλά και μια αναγκαιότητα που προέκυψε από τις άνευ προηγουμένου συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την πανδημία covid-19. Ένας πιο προηγμένος τομέας της ψηφιοποίησης της δικαιοσύνης είναι η τεχνητή νοημοσύνη στα δικαστικά συστήματα, η οποία, όπως προβλέπουν οι ειδικοί επί του θέματος, είναι το σίγουρο μέλλον στον τρόπο λειτουργίας των δικαστικών συστημάτων. Σε αυτό το θέμα, το Συμβούλιο της ΕΕ (Access to justice – seizing the opportunities of digitalisation -2020/C 342 I/01) σημειώνει ότι η ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της δικαιοσύνης έχει ήδη ερευνηθεί και αναπτυχθεί στην ΕΕ και ότι η πρακτική εφαρμογή τέτοιων συστημάτων επίκειται ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη. Το Συμβούλιο σημειώνει επίσης ότι ένα επαρκές επίπεδο ψηφιοποίησης αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημ

Η αναστολή διατάγματος έξωσης ως ειδικότερο ένδικο βοήθημα αναστολής δικαστικής απόφασης στο Κυπριακό Δίκαιο

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου Το δικαίωμα αναστολής δικαστικής απόφασης είναι κατοχυρωμένο νομοθετικά στο δικονομικό δίκαιο της Κύπρου. Σύμφωνα με τη Διαταγή 35 θ.18 των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, το Δικαστήριο, του οποίου η απόφαση εφεσιβάλλεται, ή το Εφετείο, ή ένας Δικαστής ενός εκ των δύο αυτών δικαστηρίων, μπορεί να διατάξει την αναστολή της εκτέλεσης ή των διαδικασιών που προκύπτουν από την εκδοθείσα απόφαση. Σύμφωνα με τη νομολογία [1] , το αποφασιστικό κριτήριο για να δίδεται ή όχι αναστολή είναι η εξισορρόπηση δύο παραγόντων, ήτοι της φυσιολογικής προσδοκίας του ενάγοντα να απολαύσει άμεσα τους καρπούς της νίκης του και της ανάγκης η ενδεχόμενη επιτυχία της έφεσης ή διαδικασίας παραμερισμού να μην χάσει τη σημασία της, μένοντας χωρίς κανένα αντίκρισμα. Η καταχώρηση έφεσης, ή κατ’ αναλογία, η καταχώρηση αίτησης παραμερισμού, δεν επενεργεί προς αναστολή τέτοιας απόφασης, αλλά η διακριτική εξουσία, είτε του Εφετείου, είτε των πρωτοβάθμιων Δικαστηρίων ασκείται με βάση την

Ηθική παρενόχληση και τραμπουκισμός στο χώρο εργασίας (mobbing) υπό το πρίσμα του άρθρου 312 του νέου Ποινικού Κώδικα

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου Η ηθική παρενόχληση και τραμπουκισμός στον χώρο εργασίας, γνωστά και ως mobbing, αποτελούν πλέον αυτούσιο ποινικό αδίκημα, με τη διεύρυνση του υποκειμένου του εγκλήματος, τιμωρούμενο κατά το άρθρο 312 παρ.1 και 4 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο φέρει τον τίτλο «Σωματική Βλάβη Αδύναμων Ατόμων». Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου ΠΚ μετά το Ν. 4619/2019: " 1. Όποιος προκαλεί σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας σε ανήλικο ή σε πρόσωπο που δεν μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του, εφόσον τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται υπό την επιμέλεια ή την προστασία του δράστη βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης ή πραγματικής κατάστασης, συνοικούν με τον δράστη ή έχουν μαζί του σχέση εργασίας ή υπηρεσίας, τιμωρείται: α) για την πράξη του άρθρου 308 παρ. 1 εδάφιο α΄, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, β) για την πράξη του άρθρου 309, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, γ) για την πράξη του άρθρου 310 παρ. 1 εδ. α΄, με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και αν επεδίωκε την πρόκληση