Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκέμβριος, 2015

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4356/2015 για το Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις

Εικόνα
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α' 181/24-12-2015) ο Nόμος 4356/2015 με τίτλο «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις». Ο νέος νόμος περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το σύμφωνο συμβίωσης και σχετικές με αυτό τροποποιήσεις σε άρθρα του Αστικού Κώδικα (1354, 1462, 1463 και 1576). Επίσης ο νόμος προβλέπει τη σύσταση εθνικού συμβουλίου κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, τροποποιήσεις και κατάργηση άρθρων στον Ποινικό Κώδικα (άρθρα 56, 81Α, 100, 110Α, 124, 126, 127, 292, 298, 347 361Β) στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (59, 113, 177, 279, 340, 478, 497, 578), τροποποιήσεις στον Νόμο περί Αστικής Ευθύνης του Τύπου (ν.1178/1981), ρυθμίσεις σχετικά με το σωφρονιστικό σύστημα και τα καταστήματα κράτησης και διατάξεις σχετικά με τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Η ισχύς του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν στις επιμέρους διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.  Δείτε το νέο νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ εδώ

Νέα εγκύκλιος για το νόμο Κατσέλη σχετικά με την κατάθεση των δικαιολογητικών στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία

Εικόνα
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή εξέδωσε την υπ’ αρ.πρωτ.: 133969/οικ/22-12-2015 Ερμηνευτική Εγκύκλιο του Ν.3869/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία: "Σύμφωνα με τον Ν. 4336/2015 ο οποίος με την υποπαράγραφο Α.4: Τροποποιήσεις του Ν. 3869/2010, Κεφάλαιο Α΄ Τροποποιήσεις του Ν. 3869/2010 9 (Α΄ 130) «Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων και άλλες διατάξεις» τροποποίησε μεταξύ άλλων το άρθρο 4 του Ν. 3869/2010,

Διαδικασία και κριτήρια προσδιορισμού ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη σύμφωνα με το άρ.9 παρ.2 του ν.3869/2010

Εικόνα
Mε την υπ’ αριθμ. πράξη 54/15.12.2015 (ΦΕΚ Β 2740/16-12-2015) της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζεται η διαδικασία και τα κριτήρια προσδιορισμού της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη και του ποσού που θα ελάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010. Αναφορικά με τη μέγιστη ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, ο προσδιορισμός αυτής βασίζεται στην τρέχουσα και στη μελλοντική ικανότητα αυτού για αποπληρωμή του συνόλου της οφειλής με βάση αξιόπιστες και ρεαλιστικές παραδοχές που λαμβάνουν υπόψη και τις αναφερόμενες στο άρθρο 5 παρ. 3 ν. 3869/2010 «εύλογες δαπάνες διαβίωσης» του οφειλέτη και των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.  Διαβάστε την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ   εδώ

Νόμος Υπερχρεωμένων: Απόφαση καθορισμού προϋποθέσεων και δικαιολογητικών για την εφαρμογή του άρθρου 9 παρ.2

Εικόνα
Με την υπ' αριθ. 130377 (ΦΕΚ Β 2723/16.12.2015) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ Α΄130) όπως ισχύει», καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος υποβολής τους, οι φορείς, οι υπηρεσίες και οι διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων, η σύμπραξη με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010 ΦΕΚ Α΄ 130, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 4346/2015 ΦΕΚ Α΄ 152, και ισχύει.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Απόφαση για τη διαδικασία δέσμευσης και κατάσχεσης τραπεζικών καταθέσεων για οφειλές στο Δημόσιο

Εικόνα
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 2745/17-12-2015) η υπ’ αριθμ. Δ.ΕΙΣΠΡ. Β 1156479 ΕΞ 2015 Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με την οποία προβλέπεται η διαδικασία δέσμευσης χρηματικών απαιτήσεων και επιβολής κατάσχεσης στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 30 Β του Ν.δ. 356/1974. Σύμφωνα με την απόφαση, τα μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 30 Β του Ν.δ. 356/1974, που προστέθηκε με την παράγραφο 7,

Είναι τα γραπτά μηνύματα (sms) παράνομα αποδεικτικά μέσα;

Εικόνα
του Γιώργου Δ. Καζολέα, Δικηγόρου Όπως είναι γνωστό, στην έννοια των ιδιωτικών εγγράφων κατ’αρθρο 444 ΚΠολΔ υπάγονται και τα ηλεκτρονικά έγγραφα, ως τέτοια δε νοούνται τόσο τα μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) όσο και τα μηνύματα των κινητών τηλεφώνων (sms). Ως ηλεκτρονικό έγγραφο θεωρείται το σύνολο των εγγραφών δεδομένων στο μαγνητικό δίσκο ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, τα οποία, αφού γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας από την κεντρική μονάδα επεξεργασίας, αποτυπώνονται με βάση τις εντολές του προγράμματος, κατά τρόπο αναγνώσιμο από τον άνθρωπο, είτε στην οθόνη του μηχανήματος,

Κληρονομική διαδοχή στα κράτη-μέλη της ΕΕ

Εικόνα
Οι εθνικές διατάξεις περί κληρονομικής διαδοχής διαφέρουν σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο (π.χ. ως προς την ιδιότητα κληρονόμου, τις κληρονομικές μερίδες, τη νόμιμη μοίρα, την έκταση της ελευθερίας σύνταξης διαθήκης, τον τρόπο διαχείρισης της κληρονομιάς, την έκταση της ευθύνης των κληρονόμων για χρέη του κληρονομηθέντος, κλπ.). Στις διασυνοριακές υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής, είναι αναγκαίο να προσδιοριστεί το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να επιληφθεί της υπόθεσης, καθώς και το εφαρμοστέο δίκαιο. Σημαντικό βήμα για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών κληρονομικών διαδοχών υπήρξε η θέσπιση, στις 4 Ιουλίου 2012, νέων ενωσιακών κανόνων οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για να απλουστεύσουν την αντιμετώπιση των νομικών πτυχών μιας διεθνούς κληρονομικής

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4354/2015 για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

Εικόνα
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α' 176/16-12-2015) ο Νόμος 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». Στο νέο νόμο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων διατάξεις για τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (Ε.Δ.Α.Μ.Ε.Δ.) και Εταιρείες Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (Ε.Μ.Α.Μ.Ε.Δ.) (κεφάλαιο Α), Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

Κατάσχεση σε Κοινό Λογαριασμό

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου LL.M. Όπως είναι γνωστό σε περίπτωση κατάθεσης χρημάτων σε κοινό λογαριασμό, παράγεται μεταξύ αφενός του καταθέτη και των τρίτων και αφετέρου του δέκτη της κατάθεσης (τράπεζα) ενεργητική εις ολόκληρον ενοχή. Είναι επίσης γνωστό ότι αν αναληφθεί ολόκληρο το ποσό από ένα δικαιούχο, επέρχεται απόσβεση της απαίτησης και ο συνδικαιούχος αποκτά αναγωγικά απαίτηση κατά εκείνου που ανέλαβε ολόκληρο το ποσό για την καταβολή της αναλογίας του. Το μερίδιο που αναλογεί στον καθένα προκύπτει από τον αριθμό των συνδικαιούχων, εκτός αν από τη μεταξύ τους εσωτερική σχέση προκύπτει άλλη αναλογία ή δικαίωμα στο σύνολο της κατάθεσης ή, αντίθετα, έλλειψη δικαιώματος αναγωγής.

Νομική βοήθεια επί διασυνοριακών διαφορών. Η Οδηγία 2002/8/ΕΚ

Εικόνα
Η Οδηγία 2002/8/EΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών μέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα πενίας στις διαφορές αυτές αποσκοπεί στην προώθηση της εφαρμογής της αρχής της παροχής ευεργετήματος πενίας σε διασυνοριακές διαφορές, σε όσους δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους, εφόσον το ευεργέτημα αυτό είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Η οδηγία εφαρμόζεται μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εξαίρεση της Δανίας. Μεταξύ της Δανίας και ορισμένων κρατών μελών ισχύει η ευρωπαϊκή συμφωνία για τη διαβίβαση των αιτήσεων δικαστικής αρωγής από το 1977.

Μετατροπή καταψηφιστικής αγωγής σε αναγνωριστική. Πότε οφείλεται δικαστικό ένσημο

Εικόνα
Πολ.Πρωτ.Αθηνών 3110/2015 : Οι αγωγές που ασκήθηκαν ως καταψηφιστικές πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3994/2011 (πριν από τις 25.7.2011) αλλά στη συνέχεια τράπηκαν σε αναγνωριστικές υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου. Κρίσιμος χρόνος δεν είναι ο χρόνος άσκησής τους, αλλά ο χρόνος τροπής του αιτήματός τους από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό. Πλασματική ερημοδικία. Σε περίπτωση μη προκαταβολής τέλους δικαστικού ενσήμου, ο ενάγων θεωρείται ότι δεν εμφανίστηκε κατά τη συζήτηση και το δικαστήριο, εφόσον η συζήτηση γίνεται με δική του επιμέλεια. Απορρίπτει την αγωγή, για ουσιαστικούς λόγους, με αποτέλεσμα, αν δεν θεραπευτεί με την καταβολή του δικαστικού ενσήμου κατά τη συζήτηση εφέσεως,

Yποχρέωση των τραπεζών να χορηγούν στους δανειολήπτες τα δικαιολογητικά για το νόμο Κατσέλη

Εικόνα
του Γιώργου Δ. Καζολέα, Δικηγόρου Όπως ρητά προβλέπεται στο νόμο των υπερχρεωμένων (3869/2010) οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να παραδώσουν εντός προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών την κατάσταση οφειλών του δανειολήπτη πελάτη τους προκειμένου αυτός να την συνυποβάλλει μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα έγγραφα για την υπαγωγή του στον παραπάνω νόμο. Όπως προβλέπεται, τρία από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ένταξη στο Νόμο Κατσέλη, ήτοι α) αναλυτικές βεβαιώσεις οφειλών, β) αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων και γ)(τυχόν) καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων εκδίδονται κατόπιν αίτησης των καταναλωτών από τα πιστωτικά ιδρύματα. Παρατηρείται ωστόσο το φαινόμενο και ιδίως τον τελευταίο καιρό,

Διαφορές από κοινόχρηστα μέχρι 20.000 ευρώ: Στα Ειρηνοδικεία πλέον η εκδίκαση τους

Εικόνα
Στο νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που θα ισχύσει από 1-1-2016, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4335/2015, προβλέπεται η μεταφορά των υποθέσεων των κοινόχρηστων δαπανών έως το ποσό των 20.000 ευρώ από το Μονομελές Πρωτοδικείο στο Ειρηνοδικείο. Συγκεκριμένα στο άρθρο 14 παρ.1 του Κώδικα προστίθεται περίπτωση γ’: «Στην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων υπάγονται: …γ) οι διαφορές ανάμεσα στους ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων από τη σχέση της οροφοκτησίας και οι διαφορές ανάμεσα στους διαχειριστές ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους και στους ιδιοκτήτες ορόφων

Αλλαγή κύριου ονόματος - Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης

Εικόνα
Ειρ.Αθ.1290/2015 (εκουσία δικαιοδοσία):  Διόρθωση είτε λόγω σφάλματος στην καταχώριση από προφανή παραδρομή, είτε βάσει του άρθρου 5 παρ. 1 του ισχύοντος Συντάγματος, για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών και ακριβή προσδιορισμό της ταυτότητας ενός προσώπου. Η αλλαγή κύριου ονόματος δεν προσκρούει σε απαγορευτική διάταξη νόμου, ούτε στο μυστήριο του βαπτίσματος, του οποίου συστατικό στοιχείο που ανάγεται στην ουσία του δόγματος δεν είναι η ονοματοδοσία. Προσθήκη εν τοις πράγμασι κυρίου ονόματος λόγω «τάματος» στην Παναγία και καθιέρωση του ονόματος αυτού στις συναλλαγές.

Δεδικασμένο απόφασης που εκδόθηκε σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ

Εικόνα
Δεδικασμένο απόφασης που εκδόθηκε σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ : «Στον με αριθμό 44/2001 Κανονισμό του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (EE Αριθμός L 012 της 16-01-2001 σελ. 0001- 0023), που αντικατέστησε τόσο τη σύμβαση των Βρυξελλών (άρθρο 68 παρ. 1 αυτού), όσο και τις διμερείς συμβάσεις μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, συμβιβασμών και δημοσίων εγγράφων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, που εφαρμόζεται σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ανεξάρτητα από το είδος του δικαστηρίου

Δικαστικό ένσημο: Επιστροφή του όταν η αγωγή απορρίπτεται ως τυπικά απαράδεκτη

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου Με μια αρχαία σχεδόν διάταξη του 1912 (ΓΠΟΗ/12) προβλέφθηκε η καταβολή του δικαστικού ενσήμου, ενός τέλους που υπολογίζεται επί του αντικειμένου της αγωγής. Τα δικαστικό ένσημο (αγωγόσημο) υπολογίζεται τόσο στις αστικές αγωγές, διαταγές πληρωμής κλπ όσο και στις διοικητικές αγωγές. Το 2011 με το νόμο 3994 εξαιρέθηκαν από το δικαστικό ένσημο οι αγωγές εξάλειψης υποθήκης και προσημείωσης και ακύρωσης πλειστηριασμού. Το 2012 με το νόμο 4055 εξαιρέθηκαν του ενσήμου οι αναγνωριστικές αγωγές των άρθρων 663,677,681Α και 681Β ΚΠολΔ. Δεδομένου του