Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2017

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Εικόνα
Γράφει ο Γιώργος Καζολέας, Δικηγόρος LL.M. Το νέο άρθρο 294 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν.4335/2015, δίνει το δικαίωμα στον ενάγοντα να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αγωγής χωρίς συναίνεση του εναγομένου πριν αυτός προχωρήσει στη συζήτηση της ουσίας της υπόθεσης και στην περίπτωση της τακτικής διαδικασίας των άρθρων 237 και 238 πριν από την κατάθεση προτάσεων από τον εναγόμενο. Η διάταξη προβλέπει ότι η παραίτηση που γίνεται αργότερα είναι απαράδεκτη, εφόσον ο εναγόμενος προβάλλει αντίρρηση και πιθανολογεί ότι έχει έννομο συμφέρον η δίκη να περατωθεί με έκδοση οριστικής απόφασης. Η εν λόγω ρύθμιση στην τακτική διαδικασία που δεν επιτρέπει την παραίτηση από το δικόγραφο μετά την κατάθεση των προτάσεων από τον εναγόμενο, όταν αυτός δεν συναινεί, είναι αυστηρή και αμφισβητεί τη θεμελιώδη αρχή της διάθεσης, στερώντας από τον ενάγοντα το δικαίωμα να ανακαλέσει ουσιαστικά το δικόγραφό του σε χρόνο πολύ πριν τη συζήτηση της αγωγής (χρονικό διάστημα

Η νέα ρύθμιση της Αναστολής του άρθρου 202 παρ.2 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Εικόνα
Με το άρθρο 27 του νόμου  4446/2016 , ο οποίος επέφερε, μεταξύ άλλων, τροποποιήσεις στη Διοικητική Δίκη, η παράγραφος 2 του άρθρου 202 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως το άρθρο αυτό είχε αντικατασταθεί από το άρθρο 34 του ν. 3900/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ειδικώς επί φορολογικών, τελωνειακών και διαφορών με χρηματικό αντικείμενο, το δικαστήριο μπορεί, με την απόφασή του, να ορίσει ότι το ανασταλτικό αποτέλεσμα δεν καταλαμβάνει τη λήψη ενός ή περισσότερων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ή διοικητικών μέτρων, για τον εξαναγκασμό ή τη διασφάλιση της είσπραξης της οφειλής, επί συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος, τα οποία αναφέρονται στην απόφαση.» Με τη νέα διάταξη ναι μεν προβλέπεται και πάλι η δυνατότητα χορήγησης «αναστολής καθ’ εαυτής» στις φορολογικές και τελωνειακές διαφορές και στις διαφορές με χρηματικό αντικείμενο, ωστόσο εισάγεται εξαίρεση στον κανόνα του πλήρους ανασταλτικού αποτελέσματος στις εν λόγω διαφορές.  Η αιτιολογική έκθεση του νόμου

Παρουσίαση και Ανάλυση των Αλλαγών στην Αναγκαστική Εκτέλεση στο Νέο ΚΠολΔ (Εγκύκλιος - pdf)

Εικόνα
Εγκύκλιο με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων του ογδόου άρθρου του άρθρου 1 του ν. 4335/2015 (ΦΕΚ. 87Α/23-07-2015), με το οποίο τροποποιήθηκε το όγδοο βιβλίο (Αναγκαστική Εκτέλεση, άρθρα 904 έως 1054) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985) εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στο πρώτο μέρος της Εγκυκλίου αναφέρονται οι σημαντικότερες μεταβολές γενικά, στο δεύτερο μέρος επιχειρείται ανάλυση των κυριότερων τροποποιήσεων κατά θέμα και στο τρίτο μέρος  γίνεται κατ’ άρθρο ανάλυση των κυριότερων τροποποιήσεων.  Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Ο Νόμος 4465/2017: Αλλαγές στα Δικαστικά Παράβολα του ν.4446/16

Εικόνα
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Ν.4465/2017 «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις. Το Άρθρο 40 του νόμου περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου: 1. Η παρ. 3 του άρθρου 135 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), αντικαθίσταται ως εξής: «3. Με αίτηση του διαδίκου μπορεί να αναβληθεί η συζήτηση της υπόθεσης μόνο μία (1) φορά ανά βαθμό δικαιοδοσίας, εφόσον, κατά την κρίση του δικαστηρίου, συντρέχει σπουδαίος λόγος. Το δικαστήριο μπορεί πάντοτε να αναβάλλει τη συζήτηση της υπόθεσης αυτεπαγγέλτως, όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Για την υποβολή αιτήματος αναβολής ο διάδικος καταβάλλει