Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2022

Η ανάκληση της παραίτησης από το δικόγραφο της προσφυγής στη διοικητική δίκη στο ελληνικό & κυπριακό δίκαιο

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου Η παραίτηση από το δικόγραφο προβλέπεται στο ελληνικό δίκαιο τόσο στο άρθρο 143 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ)  όσο και στο άρθρο 30 του π.δ. 18/89. Σύμφωνα με τη διάταξη του ΚΔΔ , η παραίτηση από ένδικο βοήθημα ή μέσο μπορεί να γίνει ως το πέρας της τελευταίας συζήτησης. Αντιστοίχως, σύμφωνα με το άρθρο 30 του πδ 18/89, η παραίτηση από το δικόγραφο ενδίκου μέσου που έχει ασκηθεί, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την κατάργηση της δίκης, επιτρέπεται έως τη συζήτηση της υπόθεσης. Και στις δύο διατάξεις υπάρχει ρητή απαγόρευση της ανάκλησης της παραίτησης. (παρ.4 αρ.30 πδ 18/89 και παρ.4 αρ.143 ΚΔΔ). Σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), κατόπιν έγγραφης δήλωσης παραίτησης από υποβληθείσα αίτηση ακυρώσεως επέρχεται κατάργηση της ανοιγείσας με την αίτηση αυτή δίκης, τυχόν δε ανάκληση της παραίτησης δεν επάγεται καμία συνέπεια, εκτός εάν ο παραιτηθείς επικαλείται συγγνωστή πλάνη ή άλλο νόμιμο λόγο, συνιστάμενο σε ελάττωμα τη