Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2014

Oι αλλαγές στις επαγγελματικές μισθώσεις με το νόμο 4242/2014

Εικόνα
Το άρθρο 13 του Νόμου 4242/2014 (ΦΕΚ Α 50 28.2.2014) «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» προβλέπει εκτεταμένες αλλαγές στο νόμο των εμπορικών μισθώσεων (πδ 34/1995). Το άρθρο έχει ως εξής: 1. Οι μισθώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος διέπονται από τους συμβατικούς όρους τους, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του π.δ. 34/1995, με την εξαίρεση των άρθρων 5-6,16-18, 20-26, 27 παρ. 2, 28-40, 43, 46 και 47 αυτού. Οι μισθώσεις του ανωτέρω εδαφίου ισχύουν για τρία (3) έτη, ακόμη και αν έχουν συμφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο, και μπορεί να λυθούν με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και τα έννομα αποτελέσματα της επέρχονται τρεις (3) μήνες από την κοινοποίηση της.