Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2015

Αντισυνταγματική η μονομερής μείωση του μισθώματος από το Δημόσιο σύμφωνα με τους νόμους 4002/11 και 4081/12

Εικόνα
Σύμφωνα με πρόσφατες αποφάσεις (2509/14 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά και 2/2015 του Ειρηνοδικείου Ξάνθης) κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις των άρθρων 21 του Ν. 4002/2011 και 2 του Ν. 4081/2012 που εισάγουν το δικαίωμα μονομερούς μείωσης του μισθώματος εκ μέρους του Δημοσίου, καθώς αντιβαίνουν στις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της ισότητας, της οικονομικής ελευθερίας, της αναλογικότητας και της ελευθερίας των συμβάσεων, καθώς και στη διάταξη του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και θίγουν κεκτημένα ενοχικά δικαιώματα των εκμισθωτών.

Φόρος επί ανείσπρακτων ενοικίων: Η φορολόγηση του τίποτα

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου Ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013) κατάργησε τη δυνατότητα εκχώρησης των ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Δημόσιο, η οποία επέτρεπε τη μη φορολόγησή εισοδημάτων που στην πραγματικότητα δεν έχουν εισπραχθεί από τους ιδιοκτήτες των μισθωμένων ακινήτων. Η διαδικασία εκχώρησης στο δημόσιο των ενοικίων που δεν έχουν εισπραχθεί καταργήθηκε από το τέλος του 2013, ταυτόχρονα με την κατάργηση του προηγούμενου κώδικα φορολογίας εισοδήματος (νόμος 2238/94) και πλέον από την 1η Ιανουαρίου 2014 ισχύει ο νέος κώδικας φορολογίας εισοδήματος (νόμος 4172/13). Αυτό το γεγονός επιφέρει το λογικά ανακόλουθο αλλά και πλήρως άδικο φορολογικά αποτέλεσμα να φορολογείται όχι πραγματικό εισόδημα αλλά προσδοκία εισοδήματος, προσδοκία ωστόσο που σύμφωνα με τα τρέχοντα χαρακτηριστικά της μισθωτικής αγοράς είναι ισχνότατη, αν όχι ανύπαρκτη.

Ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών με το νόμο 4321/2015

Εικόνα
Με το νόμο 4321/2015 (ΦΕΚ Α' 32/21-03-2015) "ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας" προβλέπονται οι νέες ρυθμίσεις για τις φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές. Ειδικότερα βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, δύνανται να ρυθμίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015

Αποζημίωση πολίτη λόγω μη εμπρόθεσμης διεκπεραίωσης υπόθεσης του από τη Διοίκηση

Εικόνα
ΣτΕ 4396/2013- Αποζημίωση πολίτη λόγω μη εμπρόθεσμης διεκπεραίωσης υπόθεσης του από τη Διοίκηση - Αρμοδιότητα Διοικητικού Πρωτοδικείου : "Επειδή, στο άρθρο 4 παρ. 1 περ. α` του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α` 45), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3230/2004 (Α` 44) και, ακολούθως, με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3242/2004 (Α` 102), ορίζονται τα εξής: «Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες. Η προθεσμία αρχίζει από την κατάθεση της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και την υποβολή ή συγκέντρωση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων.

Καταγγελίες για παράνομες χρεώσεις από εταιρίες κινητής τηλεφωνίας στο Συνήγορο του Καταναλωτή

Εικόνα
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή σε δύο επιστολές του προς τις αρμόδιες αρχές θίγει το ζήτημα των παρεχόμενων υπηρεσιών των εταιριών τηλεπικοινωνίας και συγκεκριμένα α) σχετικά με την ειδοποίηση των καταναλωτών σε περίπτωση υπέρβασης τόσο του 80% όσο και του 100% της κατανάλωσης του οικονομικού τους προγράμματος κατά την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας και β) σχετικά με την ελλιπή κάλυψη παραμεθόριων περιοχών από Ελληνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Ειδικότερα αναφορικά με το πρώτο θέμα η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” σημειώνει ότι «έχει δεχθεί πολυάριθμες καταγγελίες καταναλωτών, που αφορούν σε ιδιαίτερα σημαντική οικονομική τους επιβάρυνση, μετά την υπέρβαση του συμφωνηθέντος με την εταιρεία-πάροχο πακέτου.

Τροποποίηση πράξης σύστασης οροφοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας

Εικόνα
Τροποποίηση πράξης σύστασης οροφοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας – Περιορισμοί τροποποίησης:  «Σύμφωνα με το άρθρο 4 § 1 του ν. 3741/1929, επιτρέπεται στους συνιδιοκτήτες να κανονίσουν με ιδιαίτερη συμφωνία στην οποία είναι απαραίτητη η συναίνεση όλων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της συνιδιοκτησίας, καθορίσουν γενικές συνελεύσεις και δώσουν σε καθορισμένη πλειοψηφία το δικαίωμα να λαμβάνει, για το κοινό συμφέρον, κάθε απόφαση σχετική με τη συντήρηση, βελτίωση και χρήση των κοινών μερών του ακινήτου. Εξάλλου, στο άρθρο 13 § ι του ίδιου νόμου ορίζεται ότι, κάθε σύμβαση που κανονίζει ή μεταβάλει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και καταχωρίζεται στο βιβλίο μεταγραφών. 

Τί αλλάζει στις εμπορικές μισθώσεις με το νόμο 4242/2014

Εικόνα
Το άρθρο 13 του Νόμου 4242/2014 (ΦΕΚ Α 50 28.2.2014) «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» προβλέπει εκτεταμένες αλλαγές στο νόμο των εμπορικών μισθώσεων (πδ 34/1995). Το άρθρο έχει ως εξής: 1. Οι μισθώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος διέπονται από τους συμβατικούς όρους τους, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του π.δ. 34/1995, με την εξαίρεση των άρθρων 5-6,16-18, 20-26, 27 παρ. 2, 28-40, 43, 46 και 47 αυτού. Οι μισθώσεις του ανωτέρω εδαφίου ισχύουν για τρία (3) έτη, ακόμη και αν έχουν συμφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο, και μπορεί να λυθούν με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και τα έννομα αποτελέσματα της επέρχονται τρεις (3) μήνες από την κοινοποίηση της.