Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2013

Προστασία καταναλωτή - Αθέμιτη εμπορική πρακτική

Εικόνα
Απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-435/11 CHS Tour Services GmbH κατά Team4 Travel GmbH.: Μια εμπορική πρακτική που είναι παραπλανητική για τον καταναλωτή είναι αθέμιτη και, συνεπώς, απαγορεύεται, χωρίς να είναι αναγκαίο να αποδειχθεί ότι είναι αντίθετη προς τις απαιτήσεις της επαγγελματικής ευσυνειδησίας. Με την απόφασή του, το Δικαστήριο απαντά ότι, σε περίπτωση που μια εμπορική πρακτική πληροί όλα τα ρητώς προβλεπόμενα κριτήρια της διατάξεως της οδηγίας, η οποία αφορά ειδικώς τις παραπλανητικές πρακτικές έναντι του καταναλωτή, δεν απαιτείται να διακριβωθεί εάν η πρακτική αυτή είναι και αντίθετη προς τις απαιτήσεις της επαγγελματικής ευσυνειδησίας, κατά την έννοια της οδηγίας αυτής, για να μπορεί βασίμως να θεωρηθεί αθέμιτη και, συνεπώς, να απαγορευθεί.

To νέο ένδικο βοήθημα αίτησης χρηματικής ικανοποίησης για υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης

Εικόνα
Άρθρο του Γιώργου Καζολέα (4/9/2013) Είναι γνωστό το δικηγορικό ανέκδοτο με τους πατέρα και γιο δικηγόρους: Ο γιός δικάζει εν τέλει μια χρονίζουσα υπόθεση του πατέρα, ο οποίος κατόπιν τον κατσαδιάζει λέγοντας του ότι κακώς έφερε εις πέρας την υπόθεση με την οποία αυτός τόσα χρόνια τον σπούδαζε! Η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης στην Ελλάδα αποτελεί μέγιστο πρόβλημα, για το οποίο φυσικά δεν ευθύνονται αποκλειστικά οι δικηγόροι ή οι δικαστές. Η εισαγωγή λοιπόν και στο εθνικό δίκαιο της διαδικασίας της δίκαιης ικανοποίησης των διαδίκων λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης μέσω της καθιέρωσης του σχετικού ένδικου βοηθήματος με το νόμο 4055/2012 μόνο θετικής υποδοχής μπορεί να τύχει.

Το νομικό πλαίσιο για τα spam

Εικόνα
Tο άρθρο 11 του ν. 3471/2006, το οποίο ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία την αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 13 της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ αναφέρεται στην διαδεδομένη «μη ζητηθείσα» επικοινωνία ή αλλιώς πιο γνωστή με το όρο “spam” που αποτελεί καθημερινή πρακτική εταιριών προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών να κατακλύζουν με sms και email τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές. Το νομικό πλαίσιο για τα spam έχει ως εξής: 1. Η χρησιμοποίηση αυτόματων συστημάτων κλήσης, ιδίως με χρήση συσκευών  τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και γενικότερα η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, (με ή) χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς, επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής συγκατατεθεί εκ των προτέρων ρητώς.

Ποιοί μπορούν να υπαχθούν στο νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Εικόνα
Ποιοι μπορούν να υπαχθούν στο νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά: Φυσικά πρόσωπα:  Στις διατάξεις του νόμου μπορούν να υπαχθούν μόνο φυσικά πρόσωπα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε είδους νομικά πρόσωπα, εταιρίες, σωματεία, συνεταιρισμοί και ιδρύματα εξαιρούνται από την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του νόμου. Επίσης ανήλικοι μπορούν να υπαχθούν αρκεί να εκπροσωπούνται από τους ασκούντες την επιμέλεια τους. Στο πεδίο εφαρμογής του νόμου υπάγονται και οι αλλοδαποί που είναι κάτοικοι Ελλάδας.

Eυρωπαϊκή ολοκλήρωση ή ευρωσκεπτικισμός;

Εικόνα
Άρθρο της Εφης Θωμά, Δικηγόρου LL.M. M.E.S . - 23/7/2013 Με την συνθήκη της Λισαβόνας, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου του 2009, από τα 27 Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), η Ευρώπη ενισχύθηκε. Απέκτησε νομική προσωπικότητα, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με θητεία 2,5 ετών σε αντικατάσταση της εναλλασσόμενης Προεδρίας και Ύπατο Εκπρόσωπο για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατέστησαν επίσημα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. Στόχος της Συνθήκης είναι να γίνει η Ε.Ε. περισσότερο δημοκρατική, αποτελεσματική και ανοικτή στους Ευρωπαίους πολίτες, χρησιμοποιώντας διαφανείς διαδικασίες κατά τη λειτουργία των οργάνων της. Το στοίχημα της ειρηνικής συνύπαρξης των κρατών της Ευρώπης, μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε δημοκρατικά καθεστώτα, με συνθήκες ευημερίας των χωρών, κερδήθηκε υπό την καθοδήγηση εμπνευσμένων πολιτικών της περιόδου, κάτι το οποίο επισφραγίστηκε και το 2012 με το Νόμπελ Ειρήνης, που απ