Αυθαίρετες κατασκευές: Πρωτόκολλο κατεδάφισης κτισμάτων σε αιγιαλό ή παραλία

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου 2971/01 (ΦΕΚ Α 285/2001- Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις), τα πάσης φύσεως κτίσματα και εν γένει κατασκευάσματα, τα οποία έχουν ανεγερθεί ή θα ανεγερθούν χωρίς άδεια στον αιγιαλό ή την παραλία, μετά τον καθορισμό και τη συντέλεση των απαλλοτριώσεων των άρθρων 7 και 10 κατεδαφίζονται, ανεξάρτητα από το χρόνο ανέγερσής τους ή αν κατοικούνται ή άλλως πως χρησιμοποιούνται…Προς τούτο ο προϊστάμενος της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας εκδίδει πρωτόκολλο κατεδάφισης,
το οποίο κοινοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2717/ 1999 «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας», σε εκείνον που έχει ανεγείρει αυθαιρέτως, ο οποίος οφείλει εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση να κατεδαφίσει τα κτίσματα και να άρει τα πάσης φύσεως κατασκευάσματα από τον αιγιαλό ή την παραλία.
Με την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ε΄Τμήμα) 3984/2015 κρίθηκε ότι κατ’ άρθρο 27 ν 2971/01 μπορεί να εκδοθεί το πρωτόκολλο και σε βάρος κάθε άλλου προσώπου που συμμετείχε στην ανέγερση ή την τοποθέτηση των αυθαιρέτων κατασκευών και οφείλει, επομένως, να τις απομακρύνει. Κατά συνέπεια, το προβλεπόμενο πρωτόκολλο είναι δυνατό να εκδοθεί σε βάρος του προσώπου που ανήγειρε τις αυθαίρετες κατασκευές, των εντολέων του, καθώς και του προσώπου για λογαριασμό του οποίου ανεγέρθηκαν οι κατασκευές και, αν δεν είναι εφικτό να προσδιορισθεί κάποιο από τα πρόσωπα αυτά, κατ’ αγνώστου. Η τήρηση της διαγραφόμενης στις διατάξεις της ΚΥΑ 1090652/6799/Β0010/2005 διαδικασίας κατά την έκδοση του πρωτοκόλλου δεν αποτελεί τύπο και μάλιστα ουσιώδη της διαδικασίας έκδοσής του, η οποία καθορίζεται με πληρότητα στον ίδιο τον ν 2971/01.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Ηθική παρενόχληση και τραμπουκισμός στο χώρο εργασίας (mobbing) υπό το πρίσμα του άρθρου 312 του νέου Ποινικού Κώδικα

Εκπίπτουν οι δαπάνες καθαριότητας, δαπάνες συντήρησης αυτοκινήτου και δαπάνες για καφέδες κλπ για το προσωπικό και τους πελάτες της επιχείρισης (ΣτΕ)