Οφειλή από αχρεωστήτως καταβληθείσες επικουρικές συντάξεις - Αναστολή εκτέλεσης

Με την 285/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 13ο Τριμελές) το Δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση της αιτούσας και ανέστειλε την εκτέλεση πράξεως του Προϊσταμένου της Α΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), με την οποία γνωστοποιήθηκε σε αυτήν οφειλή της, ύψους 79.114,49 ευρώ, προερχόμενη από διαφορές επικουρικών συντάξεων που της χορηγήθηκαν, αχρεωστήτως, κατά το χρονικό διάστημα από 29-05-2008 έως 30-11-2015, κατά το μέρος που η πράξη αυτή συνεπάγεται τη λήψη σε βάρος της αιτούσας,
για τον εξεναγκασμό ή τη διασφάλιση αναγκαστικής είσπραξης της ένδικης οφειλής, του διοικητικού μέτρου της παρακράτησης της χορηγούμενης σε αυτή από το διάδικο Ταμείο επικουρικής σύνταξης για ποσό που υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ, μέχρι τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της συναφούς ασκηθείσας κατ’ αυτής προσφυγής.
Παραδεκτώς ζητείται η αναστολή εκτελέσεως του συγκεκριμένου εγγράφου, δοθέντος ότι επάγεται έννομες συνέπειες ως προς την αιτούσα, εφόσον δε μνημονεύεται σε τούτο ούτε άλλωστε προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας ότι έχει προηγηθεί η έκδοση του οικείου νομίμου τίτλου, ήτοι της καταλογιστικής εκείνης πράξης, με την οποία αναζητήθηκε η επιστροφή από αυτήν των αχρεωστήτως ληφθεισών ενδίκων ασφαλιστικών εισφορών.  
Αφού λήφθηκε υπόψη αφενός, το ύψος της ένδικης οφειλής της προς το διάδικο Ταμείο, αφετέρου, τα ετήσια εισοδήματα της αιτούσας που όπως πιθανολογήθηκε από τα προσκομισθέντα από την ίδια οικονομικά και φορολογικά στοιχεία προέρχονται αποκλειστικά από συντάξεις (εξ ιδίου δικαιώματος και λόγω χηρείας), συνολικού ποσού 1.510,71 ευρώ, καθώς επίσης το γεγονός ότι η τελευταία, εκτός από τις ίδιες οικονομικές υποχρεώσεις με προεξάρχουσα αυτή της εξυπηρέτησης του στεγαστικού της δανείου (με μηνιαία δόση 416,27 ευρώ), στηρίζει οικονομικά το στερούμενο αξιόλογων πόρων ενήλικο άνεργο τέκνο της και αφού σταθμίστηκε περαιτέρω το δημόσιο συμφέρον σε σχέση με την επικαούμενη οικονομική της βλάβη, σε συνδυασμό και με το ότι η συναφής προσφυγή δεν παρίσταται προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη, κρίθηκε ότι συντρέχει λόγος χορήγησης της αιτούμενης αναστολής. (dprotodikeio-ath.gr) 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία