Εταιρίες τηλεφωνίας δεν εφαρμόζουν το νόμο για το Μητρώο Συνδρομητών σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κλήθηκε να γνωµοδοτήσει, σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 1 στοιχ. α΄ και γ΄ του ν. 2472/1997 σε συνδυασµό µε το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 3471/2006, ως προς τους όρους νόµιµης εγγραφής των συνδροµητών στο Μητρώο του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 3471/2006, που τηρούν οι πάροχοι υπηρεσιών τηλεφωνίας (σταθερής και κινητής). Στον κατάλογο αυτό καταχωρίζονται οι δηλώσεις των συνδροµητών που δεν επιθυµούν γενικώς να λαµβάνουν κλήσεις, µε ανθρώπινη παρέµβαση,
για σκοπούς απευθείας εµπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και κάθε είδους διαφηµιστικούς σκοπούς.
Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση της Αρχής (αρ.1/2016) συγκεκριμένες εταιρίες τηλεφωνίας δεν εφάρµοσαν και εξακολουθούν να µην εφαρµόζουν ορθά τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 3471/2006. Ως εκ τούτου, τίθεται εν αµφιβόλω η ορθή τήρηση του Μητρώου από τις εταιρείες αυτές, καθώς δεν αποδείχθηκε, κατά την κρίση της Αρχής, ότι τα τηρούµενα σε αυτές στοιχεία δηλώσεων αποτυπώνουν την πραγµατική επιλογή των συνδροµητών, που θα πρέπει µάλιστα να έχει εκφραστεί µε σαφήνεια, και κατ΄ αυτόν τον τρόπο το Μητρώο δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 3471/2006. Όπως αναφέρεται στη γνωμοδότηση, δεν µπορεί να γίνει δεκτό ότι ο τρόπος µε τον οποίο οι συγκεκριμένες εταιρείες έχουν συλλέξει τις δηλώσεις των συνδροµητών πληροί τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από τον νόµο, ακόµα και αν η σχετική προφορική ενηµέρωση που παρέχεται στους συνδροµητές τους κατά τη σύναψη/ανανέωση συµβολαίου είναι πλήρης ή ικανοποιητική. Δείτε το πλήρες κείμενο της Γνωμοδότησης εδώ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου