Πρόσβαση σε έγγραφα με την απόδειξη ειδικού έννομου συμφέροντος

Πολίτης ζήτησε τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, µετά από άρνηση του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης να του χορηγήσει αντίγραφα των εγγράφων που συνόδευαν την έκδοση άδειας λειτουργίας καταστήµατος παρασκευής ξηρών καρπών. Ο Συνήγορος ζήτησε ενηµέρωση από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, αλλά και αντίγραφα των σχετικών γνωµοδοτήσεων του νοµικού συµβούλου του ∆ήµου, µε στόχο τη διευκόλυνση διερεύνησης της υπόθεσης. ∆ιαπιστώθηκε ότι, αναφορικά µε γνωµοδότηση της ∆ιεύθυνσης Υγείας της οικείας Περιφέρειας, ο νοµικός
σύµβουλος παρέπεµπε τον πολίτη να ζητήσει αντίγραφο του εγγράφου από τη συγκεκριµένη ∆ιεύθυνση Υγείας, ενώ για τα λοιπά έγγραφα –τα οποία αποτελούσαν µέρος του διοικητικού φακέλου-απαιτούσε έκδοση εισαγγελικής εντολής.
Ο Συνήγορος επεσήµανε στις υπηρεσίες του ∆ήµου ότι, ως προς τη γνωµοδότηση της ∆ιεύθυνσης Υγείας, από τη στιγµή που πρόκειται για δηµόσιο έγγραφο, το οποίο φυλάσσεται στο φάκελο της υπόθεσης από την υπηρεσία, γεννάται υποχρέωση χορήγησης αντιγράφου αυτού µε την ύπαρξη µόνον ευλόγου ενδιαφέροντος. Όσον αφορά στα λοιπά έγγραφα -αν και ιδιωτικά-, ο Συνήγορος τόνισε ότι φέρουν το χαρακτήρα διοικητικού εγγράφου, εφόσον αποτελούν ουσιώδες στοιχείο του φακέλου. Συνάγεται, εποµένως, ότι εάν ο πολίτης αποδεικνύει την ύπαρξη ειδικού έννοµου συµφέροντος, η υπηρεσία υποχρεούται να του χορηγήσει αντίγραφο των προαναφερθέντων εγγράφων. 
Κατόπιν τούτου, ο πολίτης κατέθεσε νέα αίτηση στην υπηρεσία αιτιολογώντας την ύπαρξη του ειδικού έννοµου συµφέροντος. Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου, ο ∆ήµος Αµπελοκήπων-Μενεµένης χορήγησε στον πολίτη τα αντίγραφα των εγγράφων. (synigoros.gr)

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου