Αμοιβή μελών ΔΣ Ανώνυμης Εταιρείας

Στο ερώτημα εάν οι αμοιβές που χορηγούνται σε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας λόγω της ιδιότητάς του αυτής, οι οποίες αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ, Ν.4174/2014, άρθρο 12 παρ.2 περ ε’) ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, εμπίπτουν στην έννοια του μισθού του άρθρου 14 παρ.2 περ.ε’ του ίδιου Κώδικα για την απαλλαγή τους από το φόρο εισοδήματος που χορηγείται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, κλήθηκε να γνωμοδοτήσει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 82/2016 γνωμοδότηση, το ΝΣΚ αποφάνθηκε ότι οι αμοιβές των μελών των Διοικητικών
Συμβουλίων των ανωνύμων εταιρειών θεωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 4172/2013, ως εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία. Τα μέλη των Δ.Σ., που έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, τυγχάνουν της προβλεπόμενης φοροαπαλλαγής της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 4172/2013. Δείτε το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης εδώ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου