Οι καταβολές μέσω PayPal θεωρούνται ως τραπεζικό μέσο πληρωμής (εγκύκλιος)

Με την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1068191 ΕΞ 2016/ 26.4.2016 Εγκύκλιο με θέμα «Έκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών μέσω του πιστωτικού ιδρύματος «PayPal (Europe) S.ar.l. et Cie, S.C.A.», το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι ως τραπεζικό μέσο πληρωμής για την εφαρμογή του ΚΦΕ νοείται και η καταβολή μέσω του PayPal. Ειδικότερα σύμφωνα με την εγκύκλιο: «Από τα στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση της υπηρεσίας μας με το αριθμ. πρωτ. 403/11.03.2016 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος, το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «PayPal (Europe)
S.ar.l. et Cie, S.C.A.» σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις της εποπτικής αρχής του Λουξεμβούργου κατά τα έτη 2007 και 2011, παρέχει στην Ελλάδα διασυνοριακά τις τραπεζικές δραστηριότητες 1, 2, 5 και 15 του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ. Συγκεκριμένα: 1. αποδοχή καταθέσεων και άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων, 2. χορήγηση πιστώσεων, στην οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η καταναλωτική πίστη, συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα, οι πράξεις αναδόχου εισπράξεων απαιτήσεων (factoring) με ή χωρίς δικαίωμα αναγωγής, η χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών (συμπεριλαμβανομένου του forfeiting), 5. Έκδοση και διαχείριση άλλων μέσων πληρωμών (π.χ. ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών) στο βαθμό που η δραστηριότητα αυτή δεν καλύπτεται από τις υπηρεσίες πληρωμών, όπως ορίζονται στο άρθρο 4, παρ. 3 της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ και 15. έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος.
Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν παραπάνω συνάγεται ότι, ως τραπεζικό μέσο πληρωμής προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης β' του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 νοείται και η καταβολή σε λογαριασμό πληρωμών του προμηθευτή, που τηρείται στο πιστωτικό ίδρυμα «PayPal (Europe) S.ar.l. et Cie, S.C.A.». Επισημαίνεται ωστόσο ότι, οι δαπάνες οι οποίες δεν εμπίπτουν στον περιοριστικό κατάλογο του άρθρου 23 του ν.4172/2013 θα πρέπει να εξετάζονται υπό το πρίσμα των προϋποθέσεων του άρθρου 22 του ίδιου νόμου (διενέργεια προς το συμφέρον της επιχείρησης, πραγματική συναλλαγή, εγγραφή στα βιβλία) και ως εκ τούτου ο φορολογούμενος που καταβάλλει ποσά με τον ανωτέρω τρόπο θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να αποδείξει ότι είναι και ο λήπτης του σχετικού στοιχείου, τα πλήρη στοιχεία του εκδότη, το είδος και την αξία της συναλλαγής κ.λπ. (σχετ. ΠΟΛ.1113/2.6.2015 εγκύκλιος)». Δείτε όλη την εγκύκλιο εδώ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου