Σύμβαση χρησιδανείου επί διαμερίσματος. Απόδοση του διαμερίσματος σε περίπτωση μη καταβολής των δαπανών συντήρησης

Του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου
Σε περίπτωση που κάποιος παραχωρεί τη χρήση ενός ακινήτου, πχ. διαμερίσματος, χωρίς αντάλλαγμα, σε κάποιον άλλο, έχουμε εφαρμογή των διατάξεων περί χρησιδανείου (άρθρα 810 επ ΑΚ).(Με  τη σύμβαση του χρησιδανείου ο ένας από τους συμβαλλομένους  (χρήστης) παραχωρεί στον άλλο τη χρήση πράγματος χωρίς αντάλλαγμα και αυτός (χρησάμενος) έχει υποχρέωση να αποδώσει το πράγμα μετά τη λήξη  της σύμβασης.[αρ.810 ΑΚ]). Στη σχετική σύμβαση θα πρέπει να συμπεριληφθεί όρος που υποχρεώνει τον χρησάμενο να πληρώνει τις συνήθεις δαπάνες για τη συντήρηση του διαμερίσματος, δηλαδή λογαριασμούς ηλεκτρικού
ρεύματος, νερού, κοινόχρηστα κλπ. Αυτό άλλωστε ορίζεται ρητά στο άρθρο 813 του Αστικού Κώδικα (Ο χρησάμενος φέρει τις συνηθισμένες δαπάνες για  τη  συντήρηση  του πράγματος. Για άλλες δαπάνες έχει αξίωση σύμφωνα με τις διατάξεις για  τη  διοίκηση αλλοτρίων και έχει δικαίωμα αφαίρεσης πριν από την απόδοση του πράγματος). Όταν αυτός που κάνει χρήση του διαμερίσματος παρά την υποχρέωσή του, δεν πληρώνει τις συνήθεις προς συντήρηση δαπάνες, ο παραχωρήσας τη χρήση του διαμερίσματος έχει το δικαίωμα να ζητήσει με καταγγελία και άσκηση αγωγής την απόδοση του διαμερίσματος πριν τη λήξη της σύμβασης. Όπως κρίθηκε και στην απόφαση ΑΠ 637/2014 «αφού αποδείχθηκε ότι οι εναγόμενοι χρησιμοποίησαν μεν το χρησιδανεισθέν σ' αυτούς από τους ενάγοντες διαμέρισμα χωρίς όμως να καταβάλουν, κατά τα συμφωνηθέντα, τις συνήθεις, προς συντήρηση αυτού, δαπάνες (πληρωμή λογαριασμών Οργανισμών κοινής ωφελείας) οι ενάγοντες έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν το χρησιδανεισθέν διαμέρισμα και πριν από τη λήξη της σύμβασης χρησιδανείου η οποία όπως προαναφέρθηκε συμφωνήθηκε αορίστου χρόνου καταγγέλλοντας αυτήν με την άσκηση της ένδικης αγωγής ζητώντας την απόδοση της χρήσεως αυτού». 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Ηθική παρενόχληση και τραμπουκισμός στο χώρο εργασίας (mobbing) υπό το πρίσμα του άρθρου 312 του νέου Ποινικού Κώδικα

Εκπίπτουν οι δαπάνες καθαριότητας, δαπάνες συντήρησης αυτοκινήτου και δαπάνες για καφέδες κλπ για το προσωπικό και τους πελάτες της επιχείρισης (ΣτΕ)