Σύμβαση χρησιδανείου επί διαμερίσματος. Απόδοση του διαμερίσματος σε περίπτωση μη καταβολής των δαπανών συντήρησης

Του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου
Σε περίπτωση που κάποιος παραχωρεί τη χρήση ενός ακινήτου, πχ. διαμερίσματος, χωρίς αντάλλαγμα, σε κάποιον άλλο, έχουμε εφαρμογή των διατάξεων περί χρησιδανείου (άρθρα 810 επ ΑΚ).(Με  τη σύμβαση του χρησιδανείου ο ένας από τους συμβαλλομένους  (χρήστης) παραχωρεί στον άλλο τη χρήση πράγματος χωρίς αντάλλαγμα και αυτός (χρησάμενος) έχει υποχρέωση να αποδώσει το πράγμα μετά τη λήξη  της σύμβασης.[αρ.810 ΑΚ]). Στη σχετική σύμβαση θα πρέπει να συμπεριληφθεί όρος που υποχρεώνει τον χρησάμενο να πληρώνει τις συνήθεις δαπάνες για τη συντήρηση του διαμερίσματος, δηλαδή λογαριασμούς ηλεκτρικού
ρεύματος, νερού, κοινόχρηστα κλπ. Αυτό άλλωστε ορίζεται ρητά στο άρθρο 813 του Αστικού Κώδικα (Ο χρησάμενος φέρει τις συνηθισμένες δαπάνες για  τη  συντήρηση  του πράγματος. Για άλλες δαπάνες έχει αξίωση σύμφωνα με τις διατάξεις για  τη  διοίκηση αλλοτρίων και έχει δικαίωμα αφαίρεσης πριν από την απόδοση του πράγματος). Όταν αυτός που κάνει χρήση του διαμερίσματος παρά την υποχρέωσή του, δεν πληρώνει τις συνήθεις προς συντήρηση δαπάνες, ο παραχωρήσας τη χρήση του διαμερίσματος έχει το δικαίωμα να ζητήσει με καταγγελία και άσκηση αγωγής την απόδοση του διαμερίσματος πριν τη λήξη της σύμβασης. Όπως κρίθηκε και στην απόφαση ΑΠ 637/2014 «αφού αποδείχθηκε ότι οι εναγόμενοι χρησιμοποίησαν μεν το χρησιδανεισθέν σ' αυτούς από τους ενάγοντες διαμέρισμα χωρίς όμως να καταβάλουν, κατά τα συμφωνηθέντα, τις συνήθεις, προς συντήρηση αυτού, δαπάνες (πληρωμή λογαριασμών Οργανισμών κοινής ωφελείας) οι ενάγοντες έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν το χρησιδανεισθέν διαμέρισμα και πριν από τη λήξη της σύμβασης χρησιδανείου η οποία όπως προαναφέρθηκε συμφωνήθηκε αορίστου χρόνου καταγγέλλοντας αυτήν με την άσκηση της ένδικης αγωγής ζητώντας την απόδοση της χρήσεως αυτού». 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία