Ασφαλιστικά Μέτρα Νομής

14/2011 ΕΙΡ ΠΑΤΡ ( 590711)  (Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Ασφαλιστικά μέτρα νομής. Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 696 απρ. 3 ΚπολΔ κι επομένως δεν χωρεί ανάκληση ή μεταρρύθμιση της σχετικής αποφάσεως. Απόρριψη της σχετικής αιτήσεως μεταρρυθμίσεως, ανεξαρτήτως του εάν τα επικαλούμενα περιστατικά συνιστούν μεταβολή πραγμάτων δικαιολογούσα την μεταρρύθμιση της αποφάσεως.
(Η απόφαση αυτή εισήχθη στη ΝΟΜΟΣ με επιμέλεια της συνδρομήτριάς μας κας Εφης Θωμά, δικηγόρου Πατρών).
                                                 
 Αριθμ.14/2011
 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
... Συνεδρίασε δημόσια και στο ακροατήριο του στις 13-12-2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 π.μ. για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:
   ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1] ............................................ και 2] .................................................,
κατοίκων Πατρών, ...
    ΤΟΥ ΚΑΘΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ: ........................., κατοίκου Πατρών, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας του δικηγόρου Ευτυχίας Θωμά.
   Οι αιτούντες με την υπό ημερομηνία 27-9-2010 αίτηση τους που απηύθυναν στο Δικαστήριο τούτο και για όσους λόγους εκθέταν στο σχετικό δικόγραφο, ζήτησαν να γίνουν δεκτά τα αιτήματα τους·
   Για τη συζήτηση της υπόθεσης ορίστηκε με την υπ` αριθ. 477/2010 πράξη του             
Ειρηνοδίκη Πατρών, δικάσιμος εκείνη που σημειώνεται στην αρχή της παρούσας απόφασης.
Ακολούθησε συζήτηση όπως αναφέρεται στα πρακτικά.
                                             ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
                                            ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
 Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 734 παρ. 5 και 696 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ σαφώς προκύπτει ότι στα ασφαλιστικά μέτρα νομής ή κατοχής, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 696 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ., και συνεπώς δεν χωρεί ανάκληση ή μεταρρύθμιση αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων νομής, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου του άρθρου 696 Κ.Πολ.Δ. και στερείται το Δικαστήριο που εξέδωσε τα ασφαλιστικά μέτρα νομής, του δικαιώματος μεταρρυθμίσεως ή ανακλήσεως ολικά ή εν μέρει της αποφάσεως του αυτής, ως την πρώτη συζήτηση της αγωγής που αφορά την κυρία υπόθεση, υπό την προϋπόθεση ότι επήλθε μεταβολή των πραγμάτων που δικαιολογεί την ανάκληση ή μεταρρύθμιση αυτής [ΠΠρ.Λευκ. 100/1997 Αρχ. Ν. 1998.86].
   Στην προκειμένη περίπτωση με την υπό κρίση αίτηση οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι είναι συννομείς του αναφερομένου σε αυτή ακινήτου [ισογείου οικίας με υπόγειο], νοτίως και σε επαφή του οποίου κείται το όμορο ακίνητο [μονοκατοικία] του καθ`ου, από την ταράτσα του οποίου και συγκεκριμένα από το υπάρχον επ` αυτής ντεπόζιτο διαρρέουν νερά τα οποία στη συνέχεια εισρέουν στον όμορο τοίχο της οικίας τους με αποτέλεσμα την εμφάνιση έντονης υγρασίας σε αυτόν και την, συνεπεία αυτής παράνομη και χωρίς τη θέληση τους, διατάραξη της σύννομης τους επί του ακινήτου τους. Ότι για την προστασία της σύννομης τους επ`αυτού [ακινήτου] άσκησαν   κατά του καθ`ου, ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου την, απο 7-4-2009, αίτηση για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Ότι επί της αίτησης αυτής εκδόθηκε η 164/2009 απόφαση με την οποία έγινε δέκτη αυτή και υποχρεώθηκε ο καθού να παύσει τη διατάραξη της σύννομης τους επί του πιο πάνω ακινήτου τους προβαίνοντας στις αναφερόμενες σε αυτή [απόφαση] ενέργειες. Περαιτέρω οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι, μετά την έκδοση της πιο πάνω απόφασης, επήλθε μεταβολή των πραγμάτων που δικαιολογούν τη μεταρρύθμιση αυτής. Κατόπιν αυτών οι αιτούντες ζητούν να μεταρρυθμιστεί η ως άνω 164/2009 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου και να υποχρεωθεί ο καθ`ου για την αποκατάσταση της υπάρχουσας στο ακίνητο τους υγρασίας να προβεί στην εκτέλεση των αναφερομένων σε αυτή [αίτηση] πρόσθετων εργασιών. Με αυτό το ιστορικό και αίτημα η ένδικη αίτηση, ανεξαρτήτως του εάν τα επικαλούμενα πραγματικά περιστατικά συνιστούν μεταβολή πραγμάτων δικαιολογούσα την μεταρρύθμιση της απόφασης, είναι μη νόμιμη καθόσον, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη, η λαμβάνουσα ασφαλιστικά μέτρα προς προστασία της νομής 164/2009 απόφαση δεν υπόκειται σε μεταρρύθμιση λόγω μεταβολής των πραγμάτων.
Πρέπει, επομένως, η αίτηση να απορριφθεί. Τα δικαστικά έξοδα του καθ` ου, κατόπιν σχετικού αιτήματος του [άρθρο 191 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ], πρέπει να επιβληθούν σε βάρος των αιτούντων [άρθρο 176 Κ.Πολ.Δ], όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό.
                                                 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
   Δικάζει κατ` αντιμωλία των διαδίκων.
   Απορρίπτει την αίτηση.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία