Απόρριψη αιτήματος πρόσβασης στα δεδομένα ακάλυπτων επιταγών και συναλλαγματικών που τηρούνται στον Τειρεσία

Εταιρίες ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας ζήτησαν από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα να τους επιτρέψει να ανήκουν στον κατάλογο των νόµιµων αποδεκτών των δεδοµένων ακάλυπτων επιταγών και διαµαρτυρηµένων συναλλαγµατικών του αρχείου της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. που προέρχονται αποκλειστικά από τις τράπεζες, καθώς και να τους επιτραπεί η διαβίβαση των δεδοµένων αυτών σε τρίτους- επιχειρηµατίες στα πλαίσια της άσκησης της νόµιµης δραστηριότητάς τους.
Η Αρχή απέρριψε το αίτημα των εταιριών με την υπ αρ. 9/2017 απόφασή της, καθώς δεν έχει την αρµοδιότητα να διατάξει την ικανοποίηση αιτηµάτων τρίτων για παροχή πληροφοριών ούτε δύναται να επιβάλλει κυρώσεις για µη χορήγηση προσωπικών δεδοµένων σε τρίτους αιτούντες.
Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό, η απόφαση για τη διαβίβαση των προσωπικών δεδοµένων στον αιτούντα τρίτο ανήκει τελικά στον υπεύθυνο επεξεργασίας, ο οποίος, αν είναι διοικητική αρχή, ελέγχεται από το Συµβούλιο της Επικρατείας και τα διοικητικά δικαστήρια, ενώ, αν είναι ιδιώτης, υπάγεται στον έλεγχο των πολιτικών δικαστηρίων.
Εν προκειµένω, οι αιτούσες εταιρείες διαπίστωσης πιστοληπτικής ικανότητας είναι τρίτοι µε την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. θ΄ του ν. 2472/1997 ως προς τα δεδοµένα ακάλυπτων επιταγών και διαµαρτυρηµένων συναλλαγµατικών του αρχείου της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.
Ανεξαρτήτως των παραπάνω, οι εν λόγω εταιρείες δεν έχουν υποβάλει σχετικό γραπτό αίτηµα προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ώστε ο τελευταίος να είναι σε θέση να κάνει τον έλεγχο της συνδροµής των προϋποθέσεων του άρθρου 5 παρ. 2 στοιχ. ε΄ του ν. 2472/1997.
Το ζήτηµα εάν οι αιτούσες θεµελιώνουν υπέρτερο έννοµο συµφέρον, το οποίο θα δικαιολογούσε την ικανοποίηση του αιτήµατός τους να περιληφθούν στον προαναφερόµενο κατάλογο, ανήκει στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., ως υπεύθυνο επεξεργασίας, ο οποίος, σε περίπτωση αµφιβολίας, δύναται να υποβάλει σχετικό ερώτηµα στην Αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 1 περ. ιγ΄ εδάφιο δεύτερο του ν. 2472/1997 (βλ. και απόφαση µε αρ.63/2003, όπου η Αρχή είχε εξετάσει και τελικά απορρίψει αίτηµα της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε, ως υπεύθυνου επεξεργασίας, για την τροποποίηση της υπ’αριθµ. 523/1999 απόφασης της Αρχής, ώστε στους αποδέκτες του αρχείου Σ.Α.Υ. να συµπεριλαµβάνονται και οι εταιρίες ασφάλισης πιστώσεων και εγγυήσεων). Δείτε την Απόφαση εδώ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου