Επιστροφή δικαστικού ενσήμου που καταβλήθηκε αχρεωστήτως. Χρόνος έναρξης της παραγραφής

Επί του ερωτήματος εάν έχει υποπέσει σε παραγραφή κατ’ άρθρο 90 του ν.2362/1995, αξίωση εναγόντων σε αναγνωριστική αγωγή κατά του Δημοσίου, για την επιστροφή δικαστικού ενσήμου, που καταβλήθηκε εν όψει ασκήσεως και συζητήσεως της αγωγής τους και ποιος ο χρόνος έναρξης της παραγραφής γνωμοδότησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ’αρ. 240/2016
Γνωμοδότηση. Μάλιστα, εξαίρεση από τον γενικό κανόνα της 5ετούς παραγραφής θεσπίζεται με την παρ.2 του ως άνω άρθρου 90 για τις κατά του Δημοσίου απαιτήσεις τρίτων προς επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν στο Δημόσιο αχρεωστήτως ή παρά το νόμο, για τις οποίες ορίζεται τριετής παραγραφή με χρόνο έναρξης της παραγραφής την καταβολή.
Εν προκειμένω το ΝΣΚ έκρινε ότι η αξίωση εναγόντων σε αναγνωριστική αγωγή κατά του Δημοσίου, για την επιστροφή δικαστικού ενσήμου, που καταβλήθηκε αχρεωστήτως, εν όψει ασκήσεως και συζητήσεως της αγωγής τους, έχει υποκύψει σε παραγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 α΄ και 6 του άρθρου 90 του ν.2362/1995 και επομένως, η αρμόδια Υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου νομίμως αρνείται την ικανοποίησή της.
Σημειώνεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 108 και του άρθρου 110 του νόμου 2362/1995 καταργήθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 177 Ν.4270/2014. Σύμφωνα με το άρθρο 140 του νόμου αυτού, οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου, πλην εκείνων για τις οποίες εφαρμόζονται οι  διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας, εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος  παραγραφής αυτής. Η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή παρά το νόμο καταβληθέντος σ` αυτό χρηματικού ποσού παραγράφεται μετά τρία (3) έτη, από την καταβολή.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία