Κατάσχεση κατά τον ΚΕΔΕ εις χείρας τρίτου. Δεν επιστρέφεται το κατασχεθέν ποσό στην τράπεζα σε περίπτωση που αυτή προβεί σε εκπρόθεσμη αρνητική δήλωση κατ' επίκληση πλάνης

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε επί του ερωτήματος εάν, για την περίπτωση κατά την οποία διενεργήθηκε - σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ - κατάσχεση στα χέρια πιστωτικού ιδρύματος, ως τρίτου και επακολούθησε θετική δήλωση, όπως και απόδοση του κατασχεθέντος ποσού, «νομιμοποιείται» η κατασχούσα ΔΟΥ να επιστρέψει το κατατεθέν ποσό στο τρίτο πιστωτικό ίδρυμα, όταν τούτο, μετά την παρέλευση της σχετικής νόμιμης προθεσμίας προβεί σε αρνητική δήλωση και επικαλείται ότι η προηγούμενη θετική δήλωση οφείλεται σε πλάνη
του, ως προς το πρόσωπο του καθ'ού η κατάσχεση προσώπου.
Σύμφωνα με την Γνωμοδότηση (254/2016) σε περίπτωση επιβολής νόμιμης κατάσχεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, στα χέρια πιστωτικού ιδρύματος ως τρίτου την οποία ακολουθεί εμπρόθεσμη θετική δήλωση και απόδοση του κατασχεθέντος ποσού, δεν είναι επιτρεπτή η εκ μέρους της κατασχούσας Δ.Ο.Υ. επιστροφή του αποδοθέντος ποσού, στο τρίτο πιστωτικό ίδρυμα, εάν αυτό, μετά την παρέλευση της σχετικής νόμιμης προθεσμίας και την καταβολή, προβεί σε αρνητική δήλωση, επικαλούμενο ότι η προηγούμενη θετική δήλωση οφείλεται σε πλάνη του, ως προς το πρόσωπο του καθ’ ού η κατάσχεση προσώπου, καθότι η μεταγενέστερη αυτή δήλωση, επέχουσα θέση ολικής ανακλήσεως της αρχικής της θετικής δηλώσεως, θεωρείται κατά το νόμο ανύπαρκτη ως εκπρόθεσμη και ανίσχυρη, διότι η αρχική δήλωση, ως εξώδικη διαδικαστική πράξη, δεν υπόκειται σε ανάκληση, έχει δε ως συνέπεια να θεωρείται ότι οφείλει στο Δημόσιο την απαίτηση, για την οποία είχε προβεί σε θετική δήλωση. Δείτε το κείμενο της Γνωμοδότησης εδώ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία