Μυστική διαθήκη γραμμένη σε υπολογιστή. Απαιτείται υπογραφή του διαθέτη σε κάθε ημίφυλλο. Αρκεί και η μονογραφή

Πολ.Πρωτ.Αθηνών 3429/2015: Υπογραφή του διαθέτη στο κείμενο της μυστικής διαθήκης. Αν αυτή είναι γραμμένη με μηχανικό μέσο (πχ υπολογιστή) απαιτείται υπογραφή του διαθέτη σε κάθε ημίφυλλο. Αρκεί και η μονογραφή του. «Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1740 παρ.1 εδ.α’ ΑΚ επί μυστικής διαθήκης, το έγγραφο  που εγχειρίζεται στο συμβολαιογράφο, πρέπει σε κάθε περίπτωση να φέρει την υπογραφή του διαθέτη, ενώ σύμφωνα με το εδ.β’ του ιδίου άρθρου, αν είναι γραμμένο ολικά ή μερικά από άλλον,  πρέπει να φέρει την υπογραφή του διαθέτη και σε κάθε ημίφυλλο. Σύμφωνα με
τη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων (βλ. ενδεικτικά ΕφΑθ 7811/1977 ΤΝΠ Νόμος) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαθήκη είναι γραμμένη με μηχανικό μέσο, όπως με ηλεκτρονικό υπολογιστή ή γραφομηχανή, γίνεται δεκτό ότι η ως άνω διάταξη του άρθρου 1740 παρ.1 εδ.β’ΑΚ είναι ομοίως εφαρμοστέα, και εκ τούτου απαιτείται υπογραφή του διαθέτη σε κάθε ημίφυλλο…
Η υπογραφή που απαιτείται σε κάθε ημίφυλλο έχει ως σκοπό την επιβεβαίωση της προέλευσης έκαστου ημίφυλλου από τον διαθέτη, και συνεπώς έχει ως σκοπό να αποκλείσει το ενδεχόμενο να παρεισφρήσουν στη διαθήκη σελίδες που δεν έχουν συνταχθεί από τον διαθέτη και αλλοιώνουν την τελευταία του βούληση. Είναι σαφές ότι ο τελευταίος αυτός σκοπός αναμφισβήτητα εξυπηρετείται και με την τεθείσα από τον διαθέτη μονογραφή, καθώς με αυτήν εξακριβώνεται η προέλευση κάθε ημίφυλλου από αυτόν και η βούλησή του να ενταχθεί το περιεχόμενό του στη διαθήκη. Τυχόν παραδοχή ότι η μονογραφή του διαθέτη δεν δύναται να θεωρηθεί ως υπογραφή κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 1740 εδ.β’ ΑΚ, γεγονός που θα οδηγούσε στην ακύρωση της σαφώς εκπεφρασμένης τελευταίας βούλησής του, θα αποτελούσε αυθαίρετη και ανεπίτρεπτη συσταλτική ερμηνεία της εν λόγω διάταξης». (πηγή:legalnews24.gr)

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου