Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος Νόμος 4403/2016. Τί προβλέπει για τη ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4403/2016 (ΦΕΚ Α 125/7-7-2016) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK
και 83/349/ ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
Σύμφωνα με το  άρθρο 56 του νόμου (Ρυθμίσεις θεμάτων περί μη εξυπηρετούμενων δανείων- Τροποποίηση διάταξης του Ν. 4307/2014) στο εδάφιο γ’ της παρ. 2 του άρθρου 60 του Μέρους Δ’ του Ν. 4307/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η φράση «το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 2016» αντικαθίσταται από τη φράση «το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016».  Η συγκεκριμένη προθεσμία αφορά τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για τους «επιλέξιμους οφειλέτες» (νοούνται μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες, που πληρούν σωρευτικώς τις προϋποθέσεις του ν.4307/2014).
Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος 4307/2014 προέβλεπε ότι επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που, κατά την οικονομική χρήση του 2013, είχαν τζίρο έως 2,5 εκατομμύρια ευρώ και είχαν οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες πριν από την 30ή Ιουνίου 2014 μπορούν να προβούν σε εξωδικαστική ρύθμιση χρεών, η οποία μπορεί να προβλέπει ακόμη και διαγραφή κεφαλαίου ή τόκων. Προϋπόθεση για να προχωρήσει κάποιος σε εξωδικαστική ρύθμιση χρεών είναι, σε περίπτωση που είχε οφειλές προς την εφορία ή/και ασφαλιστικά ταμεία, να τις έχει προηγουμένως ρυθμίσει και αυτές.
Στο άρθρο 60 του νόμου 4307/2014 θεσπίζονται έκτακτα προσωρινά μέτρα για την ελάφρυνση του ιδιωτικού χρέους, ειδικότερα οφειλών βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ), καθώς και έκτακτες διαδικασίες για την εξυγίανση ή εκκαθάριση εν λειτουργία υπερχρεωμένων αλλά βιώσιμων επιχειρήσεων.
Δείτε το Νόμο 4403/2016 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΕΔΩ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου