Τί αλλάζει στην υποχρεωτική παράσταση με δικηγόρο στο νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Στο νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που ισχύει από 1-1-2016, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4335/2015, προβλέπεται η κατάργηση της υποχρεωτικής παράστασης των διαδίκων με δικηγόρο στην κατάρτιση της έγγραφης συμφωνίας του συναινετικού διαζυγίου. Ωστόσο είναι υποχρεωτική πλέον η παράσταση με δικηγόρο στο ειρηνοδικείο και στα ασφαλιστικά μέτρα και μόνο στις μικροδιαφορές υπάρχει εξαίρεση από το κανόνα. Η νέα διατύπωση του άρθρου 94 ΚΠολΔ έχει ως εξής:
«1. Στα πολιτικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν υποχρέωση να παρίστανται με πληρεξούσιο δικηγόρο. 2. Επιτρέπεται η δικαστική παράσταση διαδίκου χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο: α) στο ειρηνοδικείο, εφόσον πρόκειται για μικροδιαφορές β) για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος. 3.Στις περιπτώσεις της παρ.2 ο δικαστής έχει δικαίωμα, εκτιμώντας τις ιδιαίτερες περιστάσεις, να υποχρεώσει το διάδικο να προσλάβει δικηγόρο.»
Στην αιτιολογική έκθεση του νόμου 4335/2015 για την τροποποίηση ως άνω του άρθρου 94 ΚΠολΔ αναφέρεται: «Απαλείφθηκε η πρόβλεψη στην παράγραφο 1 για υποχρεωτική παράσταση των διαδίκων µε πληρεξούσιο δικηγόρο για την κατάρτιση της έγγραφης συµφωνίας του συναινετικού διαζυγίου. Από τον κανόνα της υποχρεωτικής παράστασης µε πληρεξούσιο δικηγόρο εξαιρούνται στην παράγραφο 2 µόνο οι µικροδιαφορές, λόγω της φύσης και του ύψους του αντικειµένου των εκδικαζόµενων διαφορών, καθώς και οι περιπτώσεις αποτροπής επικείµενου κινδύνου». Σημειώνεται ωστόσο ότι τόσο στις μικροδιαφορές όσο και για την κατάρτιση της έγγραφης συμφωνίας του συναινετικού διαζυγίου, η συμβολή του δικηγόρου μέσω της εξειδικευμένης νομικής προσέγγισης των ζητημάτων που προκύπτουν κρίνεται χρήσιμη και θα αποτρέψει, όπως η εμπειρία έχει δείξει, μελλοντικά προβλήματα και πρόσθετα έξοδα για τον πολίτη.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία