Καταβολή επιδομάτων τέκνων με έλεγχο προϋποθέσεων και στο πρόσωπο της μητέρας (ΣτΠ)

Ο Συνήγορος του Πολίτη δέχεται και διερευνά συνεχώς αναφορές σχετικά µε το ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδοµα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες που απονέµει ο ΟΓΑ. Από την έρευνα των αναφορών αυτών έχουν αναδειχθεί προβλήµατα και δυσλειτουργίες που µε συνεχή προσπάθεια των υπηρεσιών του ΟΓΑ εξοµαλύνονται όλο και περισσότερο. Ωστόσο εκκρεµεί ακόµη το καίριο ζήτηµα εξέτασης των προϋποθέσεων και των δύο γονέων προκειµένου να αποφασισθεί εάν τα παιδιά τελικά θα είναι δικαιούχοι ή όχι των εν λόγω επιδοµάτων. 
Ειδικότερα, ένα από τα πιο σηµαντικά εµπόδια που παρακωλύει την πρόσβαση στην εν λόγω παροχή προκύπτει από τη µη πρόβλεψη, της δυνατότητας ελέγχου των προϋποθέσεων που θέτει ο νόµος, στο πρόσωπο της µητέρας, όταν ο πατέρας, ως υπόχρεος υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήµατος, δεν πληροί τις νόµιµες προϋποθέσεις και φθάνουµε στο παράδοξο της αποστέρησης της παροχής από το παιδί και από την οικογένεια που βρίσκεται σε πραγµατική οικονοµική αδυναµία.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, σε έγγραφο που απηύθυνε προς τον ΟΓΑ και το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τόνισε ότι οι σύγχρονες νοµοθεσίες αποσυνδέουν τις οικογενειακές παροχές από τους γονείς για να µην παρεισδύουν διαφοροποιήσεις ανάλογα µε τον τύπο της οικογένειας (παραδοσιακή πυρηνική, µονογονεϊκή, ανασυγκροτηµένη κ.α.) και τα επιδόµατα τείνουν να εστιάζονται στο ίδιο το παιδί. 
Ειδικά για το δικαιούχο της παροχής η επίµαχη διάταξη επιλέγει τον όρο « οικογένειες που δικαιούνται…» ενώ στην Εισηγητική Έκθεση αναφέρεται ότι: «Το ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων θα καταβάλλεται στοχευµένα στα παιδιά….». Για την περίπτωση της αποστέρησης της παροχής λόγω της διαδικασίας όπως αυτή ορίζεται στην σχετική Υπουργική Απόφαση (ΥΑ), η Αρχή επεσήµανε ότι εντοπίζεται ανισότητα µεταχείρισης της µητέρας αλλά και του παιδιού ανάλογα µε το είδος της οικογένειας και ότι η ΥΑ έχει εξουσιοδότηση από το νόµο να καθορίσει τη διαδικασία προς εκπλήρωση του σκοπού του νοµοθέτη και όχι προς δηµιουργία µη νόµιµων εµποδίων. 
Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε τροποποίηση της σχετικής ΥΑ ώστε σε περίπτωση που ο υπόχρεος σε ∆ήλωση της Φορολογίας Εισοδήµατος (πατέρας) δεν πληροί τις εκ του νόµου προϋποθέσεις για τη χορήγηση και καταβολή των οικογενειακών επιδοµάτων να ελέγχεται εάν πληρούνται αυτές στο πρόσωπο του έτερου γονέα (µητέρα). Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου