Εγκύκλιος για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

Εγκύκλιο (αρ. 3/5.2.2016) με θέμα «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» εξέδωσε ο Ο.Α.Ε.Ε.: «Με τις διατάξεις του Ν.4336/2015 (Μέρος Β' Άρθρο 2 Παρ. Α'Υποπ.Α4 Κεφ. Α' άρθρα 1-4) τροποποιείται και διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Ν.3869/2010 σχετικά με τη "Ρύθμιση οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων" και παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης, εκτός των άλλων, των βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο,την Φορολογική Διοίκηση, τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης. Με τη παρούσα παρέχονται διευκρινήσεις επί των αλλαγών που
επέρχονται στο θεσμικό πλαίσιο, προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων-οφειλετών που επιθυμούν να ενταχθούν στο πλαίσιο της ρύθμισης και καθορίζονται οι ενέργειες που θα ακολουθούνται για την ενιαία αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών.
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Παρατίθενται, κατ άρθρο και συνδυαστικά, οι παλαιές και νέες διατάξεις για πληρέστερη κατανόηση του αρχικού πλαισίου και των τροποποιήσεων που επέρχονται. Ειδικότερα:
Με την παρ.1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται το άρθρο 1 του Ν.3869/2010. Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων υπάγονται όλα τα φυσικά πρόσωπα (μισθωτοί,άνεργοι,ελεύθεροι επαγγελματίες, πρώην έμποροι) που δε διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα, υπό την έννοια του άρθρου 2 Ν.3588/2007, δεν τελούν υπό πτώχευση και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών. Τον δόλο αποδεικνύει ο πιστωτής . (Υπό την έννοια του Ν.3588/2007 πτωχευτική ικανότητα διαθέτουν οι ενεργοί έμποροι και οι Ενώσεις Προσώπων με νομική προσωπικότητα που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό). Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής μπορούν να υποβάλλουν στο αρμόδιο Δικαστήριο αίτηση ρύθμισης των οφειλών τους. Στη ρύθμιση, όπως ήδη αναφέρθηκε, μπορούν να υπαχθούν ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, την Φορολογική Διοίκηση , τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης Ο.Κ.Α.). Οι οφειλές αυτές δεν επιτρέπεται: - να αποτελούν το σύνολο των οφειλών του φυσικού προσώπου αλλά πρέπει να συντρέχουν με οφειλές προς ιδιώτες πιστωτές. - να προέρχονται από αδίκημα που οφείλεται σε δόλο, βαριά αμέλεια, χρηματικές ποινές ή διοικητικά πρόστιμα, υποχρεώσεις διατροφής συζύγου ή ανηλίκου τέκνου - να έχουν δημιουργηθεί ή βεβαιωθεί κατά το τελευταίο έτος πριν την υποβολή αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.3869/2010. Οφειλή που δεν έχει περιληφθεί στην αίτηση δεν επηρεάζεται από τη διαδικασία διευθέτησης οφειλών. Κατ επιλογή του οφειλέτη μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση οφειλές που, κατά την ημερομηνία αίτησης για την υπαγωγή στη διαδικασία, τελούν σε αναστολή διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ. Στη τελευταία περίπτωση (ρύθμιση/διακανονισμός), με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης αίτησης στο αρμόδιο Δικαστήριο ο οφειλέτης επιλέγει την υπαγωγή των οφειλών του στις διατάξεις του Ν.3869/2010 και δεν είναι δυνατή η παράλληλη τήρηση άλλου θεσμικού πλαισίου ρύθμισης.
Με την παρ.2 του άρθρου 1 τροποποιείται και συμπληρώνεται το άρθρο 2 του Ν.3869/2010. Καθορίζεται η υποχρέωση χορήγησης, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες μέρες από την υποβολή σχετικού αιτήματος του οφειλέτη, αναλυτικής κατάστασης "γ) των βεβαιωμένων ασφαλιστικών οφειλών προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης όπως έχουν διαμορφωθεί με τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής".
Με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 1 τροποποιούνται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν.3869/2010. Καθορίζονται η διαδικασία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.3869/2010 προς το αρμόδιο Δικαστήριο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η αίτηση του οφειλέτη πρέπει να αναφέρει : - την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη και της συζύγου του - τους πιστωτές και τις απαιτήσεις τους - τυχόν μεταβιβάσεις ακινήτων που πραγματοποίησε την τελευταία τριετία - σχέδιο διευθέτησης των οφειλών, που να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των πιστωτών, την περιουσία και τις δαπάνες διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του και την προστασία της κύριας κατοικίας του ή - τυχόν αίτημα για διαγραφή των χρεών του (εφόσον πληρούνται προϋποθέσεις της παρ. 5Α Ν.3869/2010). Η αίτηση συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση περί της ορθότητας του περιεχομένου και των δικαιολογητικών.
Με τις παρ 5 και 6 του άρθρου 1 τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.3869/2010. Περιγράφεται η διοικητική διαδικασία παραλαβής και διαχείρισης των αιτήσεων από τις Γραμματείες των Δικαστηρίων. Ειδικότερα, εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεση της αίτησης, προχωρούν σε τυπικό έλεγχο, ως προς την πληρότητα του περιεχομένου και των εγγράφων που την συνοδεύουν, και ανοίγουν σχετικό φάκελλο. Εάν η αίτηση είναι πλήρης προσδιορίζεται δικάσιμος. Εάν δεν είναι πλήρης ή διαπιστώνεται ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις καλείται ο οφειλέτης να παράσχει διευκρινήσεις ή συμπληρωματικά δικαιολογητικά εντός δέκα πέντε ημερών από τη λήψη της πρόσκλησης. Η προθεσμία δύναται να παραταθεί κατά ένα (1) μήνα αν απαιτείται από το είδος των στοιχείων που πρέπει να υποβληθούν. Μέχρι να συμπληρωθούν οι ελλείψεις , δεν θεωρείται ολοκληρωμένη η αίτηση και δε δύναται να προσδιοριστεί δικάσιμος. Αν ο οφειλέτης δεν απαντήσει/προσέλθει στην ορισθείσα προθεσμία η αίτηση τίθεται στο αρχείο.
Με την παρ. 7 του άρθρου 1 αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 4, Με την παρ. 10 του άρθρου 1 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 5, Με την παρ. 14 του άρθρου 1 αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 6 και Με την παρ. 15 του άρθρου 1 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.3869/2010. Με τις προαναφερόμενες διατάξεις καθορίζονται δικαστικές προθεσμίες,ως εξής: - Με την ολοκλήρωση κατάθεσης της αίτησης : α. Ο οφειλέτης πρέπει να επιδώσει εντός δέκα πέντε (15) ημερών αντίγραφό της στους πιστωτές οι οφείλουν εντός μηνός, από την επίδοση, να υποβάλλουν τις απόψεις τους για το σχέδιο ρύθμισης οφειλών του αιτούντος. β. Προσδιορίζεται η μέρα επικύρωσης τυχόν εξωδικαστικού συμβιβασμού. Η ημερομηνία επικύρωσης προσδιορίζεται εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης. γ. Συζητείται ενδεχόμενο αίτημα προσωρινής διαταγής και λήψης προληπτικών μέτρων. - Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης προσδιορίζεται εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση προσωρινής διαταγής, η ακροαματική διαδικασία προσδιορίζεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έκδοσή της. - Η αναστολή τυχόν καταδιωκτικών μέτρων δε μπορεί να παραταθεί πέραν των έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης. Σε κάθε περίπτωση, αν δε τηρούνται οι πιο πάνω προθεσμίες χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη, μπορεί να υποβάλει νέο αίτημα με το οποίο επέρχεται αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων.
Με την παρ. 8 του άρθρου 1 αντικαθίσταται η παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν.3869/2010. Από την ολοκλήρωση κατάθεσης της αίτησης ο οφειλέτης υποχρεούται σε σύμμετρη ικανοποίηση των πιστωτών του, μηνιαίως, κατά το σχέδιο πληρωμής που έχει επικυρωθεί με τυχόν εξωδικαστικό συμβιβασμό ή απόφαση προσωρινής διαταγής, και αναστέλλεται η παραγραφή των απαιτήσεων των πιστωτών. Από την ίδια ημερομηνία επέρχεται λύση τυχόν ισχύουσας ρύθμισης, διευκόλυνσης ή τμηματικής καταβολής.
Με την παρ.11 προστίθεται παρ.3 στο άρθρο 5 και Με την παρ.17 αντικαθίσταται το εδ.α της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.3869/2010. Ποσόν που αντιστοιχεί στο ύψος των ευλόγων δαπανών διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του, όπως αυτό προσδιορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία ΕΛΣΤΑΤ, και στις οποίες περιλαμβάνονται οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης, εξαιρείται από το εισόδημα του οφειλέτη, προκειμένου να καθορισθούν οι μηνιαίες καταβολές με την προσωρινή διαταγή ή την οριστική απόφαση. Τυχόν υπερβαίνον (τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης) ποσό αποδίδεται στους πιστωτές μέσω των μηνιαίων δόσεων. Οι μηνιαίες καταβολές από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης συνυπολογίζονται στο χρονικό διάστημα καταβολών. Το ελάχιστο συνολικό ποσό καταβολής στους πιστωτές δε μπορεί να υπολείπεται των σαράντα (40) ευρώ μηνιαίως. Σε περιπτώσεις που λόγω εξαιρετικών περιστάσεων (πχ χρόνια ανεργία χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη, σοβαρά προβλήματα υγείας, ανεπαρκές εισόδημα κλπ) μπορούν να προσδιορίζονται με την απόφαση μηνιαίες καταβολές μικρότερου ύψους ή μηδενικές.
Με την παρ 12.του άρθρου 1 προστίθεται παρ.4 στο άρθρο 5 του Ν.3869/2010. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί υπαίτια την καταβολή των δόσεων που έχουν ορισθεί από το Δικαστήριο, με συνέπεια το συνολικό ποσό σε καθυστέρηση να υπερβαίνει το ποσό τριών (3) μηνιαίων δόσεων, το Δικαστήριο διατάσσει την ανάκληση της προσωρινής διαταγής με την οποία ορίσθηκε η καταβολή των δόσεων ή η αναστολή προληπτικών ή ανασταλτικών μέτρων. Για την ανάκληση πρέπει να κατατεθεί σχετική αίτηση του πιστωτή εντός τεσσάρων (4) μηνών από την δημιουργία του λόγου ανάκλησης (υπέρβαση του ορίου).
Με την παρ. 13 του άρθρου 1 προστίθεται άρθρο 5α στον Ν.3869/2010 (Ταχεία διευθέτηση οφειλών). Προβλέπεται διαδικασία προσωρινής απαλλαγής του οφειλέτη από τα χρέη που περιλαμβάνονται στην αίτηση. Αν ο οφειλέτης αποδεικνύει σωρευτικά ότι : - κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης δε διαθέτει οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία και δεν έχει προβεί σε πράξη διάθεσης ακίνητης περιουσίας, κατά την τελευταία τριετία - τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία, περιλαμβανομένων των καταθέσεων σε Πιστωτικά Ιδρύματα, δεν υπερβαίνουν τα χίλια (1000) ευρώ - οι οφειλές που περιλαμβάνει στην αίτηση αποτελούν το σύνολο των οφειλών του - το σύνολο των οφειλών δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ συμπεριλαμβανομένων τόκων, εξόδων και πάσης φύσεως προσαυξήσεων -οι οφειλές δεν εμπίπτουν στις εξαιρούμενες περιπτώσεις -τα πάσης φύσεως εισοδήματα του , κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους, είναι μηδενικά και -είναι συνεργάσιμοι δανειολήπτες, όπως η έννοια προσδιορίζεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών ο ειρηνοδίκης δύναται, κατόπιν σχετικού αιτήματος, και εφόσον οι πιστωτές δεν αμφισβητούν τη συνδρομή των προϋποθέσεων, να διατάξει την προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη. Η προσωρινή απαλλαγή διαρκεί για δέκα οκτώ μήνες (18), κατά τους οποίους αναστέλλονται τα ατομικά καταδιωκτικά μέτρα. Κατά τον χρόνο αυτό, ο οφειλέτης οφείλει να ενημερώνει το Δικαστήριο για τυχόν μεταβολή της περιουσιακής ή εισοδηματικής του κατάστασης. Αν δε μεταβληθούν οι προϋποθέσεις, κατά την διάρκεια της προσωρινής απαλλαγής, μετά τη πάροδο του χρόνου ο οφειλέτης απαλλάσσεται των χρεών του. Αν μεταβληθούν οι προϋποθέσεις ο οφειλέτης καθίσταται έκπτωτος από το καθεστώς προσωρινής απαλλαγής και αίρεται η προσωρινή αναστολή μέτρων σε βάρος του.
Με την παρ. 14 του άρθρου 1 αντικαθίσταται το άρθρο 6 του Ν.3869/2010. Μετά τη συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου και εφόσον δεν έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή ο οφειλέτης ή κάθε άλλος που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την εκδίκαση, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, της αναστολής εκτελεστικής διαδικασίας.
Με την παρ. 18 του άρθρου 1 αντικαθίσταται το άρθρο 9 του Ν.3869/2010. Προσδιορίζεται η διαδικασία που θα ακολουθείται για τη ρευστοποίηση της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, μετά από δικαστική απόφαση και καθορίζονται τα κριτήρια για τη προστασία της πρώτης κατοικίας.
Με την παρ 19 του άρθρου 1 προστίθεται παρ 4 στο άρθρο 10 του Ν.3869/2010. Εισάγεται η έννοια του συνεργάσιμου δανειολήπτη κατά τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών.
Με την παρ. 20 του άρθρου 1 προστίθεται παρ. 3 στο άρθρο 13 του Ν.3869/2010. Προβλέπεται η ανάπτυξη και τήρηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος στα Ειρηνοδικεία της χώρας για την καταγραφή των αιτήσεων και την παρακολούθηση των υποθέσεων.
Με την παρ. 21 του άρθρου 1 προστίθεται παρ 4 στο άρθρο 13 του Ν.3869/2010. Εκκρεμείς αιτήσεις όσο και αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την ισχύ του Νόμου (14/08/2015) κωδικοποιούνται και οι σημαντικότερες προσδιορίζονται κατά προτεραιότητα. Προβλέπεται νομοθετική εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τον καθορισμό των λεπτομερειών για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
Με την παρ. 1 του άρθρου 2 Καθορίζεται η υποχρέωση των οφειλετών που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.3869/2010 και κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του Ν.4336/2015 η υπόθεσή τους εκκρεμεί χωρίς να έχει συζητηθεί, να υποβάλλουν στο αρμόδιο Δικαστήριο επικαιροποιημένα στοιχεία. Η παράλειψη υποβολής, με υπαιτιότητα του οφειλέτη, θεωρείται παράβαση της υποχρέωσης ειλικρινούς δήλωσης και επιφέρει στον οφειλέτη συνέπειες και απώλεια προστασίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 10 του Ν.3869/2010. 
Με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 Παρέχεται η δυνατότητα σε οφειλέτες που είχαν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς του Ν.3869/2010 πριν την ισχύ του Ν.4336/2015 και οι υποθέσεις τους δεν έχουν συζητηθεί ή ενταχθεί σε συμβιβασμό με τους πιστωτές, να επανυποβάλλουν αιτήσεις, προκειμένου να συμπεριλάβουν οφειλές προς τους Ο.Κ.Α.
Με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 Οφειλέτες που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.3869/2010 και η υπόθεσή τους είχε προσδιοριστεί να συζητηθεί σε χρόνο πέραν της τριετίας, από την έναρξη του Ν.4336/2015, μπορούσαν να υποβάλλουν, εντός τεσσάρων (4) μηνών αίτηση προσδιορισμού νεότερης δικασίμου σε συντομότερη ημερομηνία. Αν δεν έχει υποβληθεί αίτηση το Δικαστήριο προσδιορίζει αυτεπάγγελτα δικάσιμο εντός της τριετίας. Με το άρθρο 3 του Ν.4336/2015 Τροποποιείται ο Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και συστήνονται Τμήματα σε ειρηνοδικεία της Επικράτειας, για την συντομότερη εκδίκαση των υποθέσεων. Με το άρθρο 4 του Ν.4336/2015 Αυξάνονται οι Οργανικές θέσεις ειρηνοδικών και δικαστικών υπαλλήλων ώστε να στελεχωθούν τα νέα Τμήματα.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Το θεσμικό πλαίσιο εισάγει νέα διαδικασία ρύθμισης οφειλών- μόνο για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα-διαφορετική από κάθε προηγούμενη. Για την υλοποίηση και υποστήριξη της διαδικασίας αυτής, απαιτείται η μεθοδική και συστηματική παρακολούθηση της νομικής εξέλιξης των υποθέσεων έτσι ώστε να είναι ακριβής η προσδιορισμένη , κάθε φορά, υποχρέωση του οφειλέτη προς τον Οργανισμό. Η συνέπεια στην παρακολούθηση θα διευκολύνει αφενός το εισπρακτικό έργο των Περιφερειακών Υπηρεσιών και αφετέρου τον έλεγχο, ως προς τους όρους απώλειας του σχεδίου ρύθμισης, προκειμένου να γίνονται έγκαιρα - όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις-οι απαραίτητες ενέργειες ανάκλησης των ρυθμίσεων. Για την ενιαία αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, παρέχονται οδηγίες και διευκρινήσεις για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθούνται:
1. Χορήγηση Βεβαίωσης Χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικών οφειλών, όπως έχουν διαμορφωθεί με τα τέλη καθυστέρησης και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη μέρα υποβολής σχετικού αιτήματος. Στη βεβαίωση περιλαμβάνονται οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί στο ΚΕΑΟ. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές χορηγείται "Γνωστοποίηση Οφειλής" καθόσον δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης. (Σχετικά έντυπα και διευκρινήσεις για την, κατά περίπτωση, χορήγησή τους έχουν σταλεί στις Περιφερειακές υπηρεσίες).
2. Ιστορικό ασφάλισης-Οικονομικός έλεγχος Μετά την ολοκλήρωση κατάθεσης της αίτησης προς το αρμόδιο Δικαστήριο, ο οφειλέτης υποχρεούται, εντός δέκα πέντε ημερών (15), να επιδώσει στον ΟΑΕΕ αντίγραφό της. Ο ΟΑΕΕ θα πρέπει, εντός μηνός από την επίδοση, να καταθέσει τις απόψεις του, δια των πληρεξουσίων δικηγόρων. Για το σκοπό αυτό, συντάσσεται, κατά προτεραιότητα, "Ιστορικό Ασφάλισης-Οικονομικού Ελέγχου" το οποίο διαβιβάζεται άμεσα προς την Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών και κατατίθεται στη Γραμματεία του αρμοδίου Δικαστηρίου. Το "Ιστορικό" θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη ασφαλιστικά και οικονομικά στοιχεία έτσι ώστε να διευκολύνεται η υποστήριξη των απόψεων του Οργανισμού. Ενδεικτικά: Ημερομηνία εγγραφής/έναρξης, παράθεση της ασφαλιστικής διαδρομής (διαγραφές- επανεγγραφές), ακριβή αναφορά στις ασκηθείσες ή ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες (κύρια και παράλληλες), ιδιότητες υπό τις οποίες άσκησε και ασκεί την δραστηριότητα (ατομικά, μέτοχος, τύπος νομικού προσώπου κλπ), ύπαρξη άλλου ασφαλιστικού φορέα (μισθωτός ή συν/χος), απαλλαγές/εξαιρέσεις, καταβολή τρεχουσών εισφορών, ενεργές ρυθμίσεις, ληξιπρόθεσμες οφειλές βεβαιωμένες στο ΚΕΑΟ με Τ.Κ. και προσαυξήσεις, διαχωρισμό οφειλών που έχουν βεβαιωθεί εντός έτους από την ημερομηνία αίτησης, ιδιαίτερη αναφορά αν οι οφειλές δεν είναι βεβαιωμένες κλπ. Για το περιεχόμενο του "ιστορικού ασφάλισης" έχουν δοθεί ειδικότερες οδηγίες από την Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.
3. Είσπραξη δόσεων ρύθμισης Οι δόσεις είναι μηνιαίες και καθορίζονται από το αρμόδιο Δικαστήριο, με προσωρινή διαταγή ή οριστική απόφαση. Ποσό δόσης που έχει προσδιορισθεί με προσωρινή διαταγή, ενδεχομένως να αλλάξει με την οριστική απόφαση. Η έναρξη καταβολής ορίζεται στην διαταγή ή την απόφαση. Αντίγραφα Προσωρινών διαταγών ή αποφάσεων που εισέρχονται στις Υπηρεσίες θα πρέπει να κοινοποιούνται άμεσα στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΚΕΑΟ, προκειμένου να ενεργεί για την είσπραξη των δόσεων, την ανάκληση μέτρων, την διακοπή ρυθμίσεων κλπ.
4. Μη βεβαιωμένες οφειλές Σε μεμονωμένες περιπτώσεις που εκδίδονται προσωρινές διαταγές ή αποφάσεις για μη βεβαιωμένες οφειλές-ενώ έχει χορηγηθεί έντυπο "γνωστοποίησης οφειλής"-αυτές είναι εκτελεστές από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ. Αν ο οφειλέτης διατηρεί ενεργή ρύθμιση στον ΟΑΕΕ-κατά την ημερομηνία αίτησης προς το Δικαστήριο- η ρύθμιση διακόπτεται ( Κωδ.4 ) και ενημερώνεται εγγράφως ο οφειλέτης. (Σχετική αναφορά, περί διακοπής της ρύθμισης, πρέπει να περιλαμβάνεται στο "Ιστορικό"). Οι ρυθμίσεις είναι εξατομικευμένες και δεν υπόκεινται σε μηχανογραφική τυποποίηση. Η είσπραξη των δόσεων θα πραγματοποιείται εκτός Μηχανογραφικού Συστήματος, σε εκτέλεση διαταγής ή απόφασης Δικαστηρίου, χωρίς έκδοση σχετικής απόφασης. Σε συνεργασία με τη Δ/νση Πληροφορικής δημιουργείται νέα ομάδα και αντίστοιχες εργασίες στην εφαρμογή «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ» για την καταχώρηση των προσωρινών διαταγών, των αποφάσεων και των γραμματίων είσπραξης. Μέχρι τότε, οι εργασίες που πραγματοποιούνται (προσωρινές διαταγές, οριστικές αποφάσεις, γραμμάτια είσπραξης) θα πρέπει να αρχειοθετούνται προκειμένου να καταχωρηθούν μετά την παράδοση των νέων «σχολίων» . Για την έναρξη λειτουργίας θα ενημερωθείτε με νεότερο έγγραφο.
5.Απώλεια ρύθμισης Απώλεια της ρύθμισης επέρχεται όταν το ποσό σε καθυστέρηση ξεπερνά αθροιστικά το ποσόν τριών (3) μηνιαίων δόσεων. Πχ. Ποσό οφειλής 10.000€ Ποσό δόσης 30€ . Καθυστέρηση άνω των 90€ επιφέρει απώλεια της ρύθμισης 1 δόση 30€, 2η δόση 0 (καθ 30€), 311 δόση 30€, 411 δόση 20€ (καθ 40€), 511 δόση 30€, 611 δόση 0 (καθ 70€), 71 δόση 0 ( καθ 100€ ) απώλεια. Σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πληροφορικής διερευνάται η δυνατότητα παρακολούθησης των ρυθμίσεων μέσα από την εφαρμογή «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ» . Μέχρι τότε, η συνέχιση καταβολής δόσεων ρύθμισης και η ενδεχόμενη απώλεια της θα ελέγχεται κατά την είσπραξη . Με την επέλευση της απώλειας πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών προκειμένου να καταθέτει σχετική αίτηση ανάκλησης της προσωρινής διαταγής ή απόφασης, εντός (4) μηνών .
6. Δικαιώματα - Ευεργετήματα Η Υπηρεσία μας έχει απευθύνει πλαίσιο ερωτημάτων προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η διαχείριση των δικαιωμάτων- ευεργετημάτων κατά την διάρκεια των ρυθμίσεων (πχ. επιλογή κατώτερης κατηγορίας, ενημερότητα, ασφαλιστική ικανότητα κλπ) και αναμένεται σχετική ενημέρωση Της παρούσης, με ευθύνη των Προϊσταμένων Δ/νσεων και Τμημάτων, να λάβει γνώση το προσωπικό αρμοδιότητός σας»

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία