Διαθήκες: Οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να χορηγούν αντίγραφα δημοσιευμένων διαθηκών

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με την υπ αρ.119/2015 απόφασή της έκρινε, κατά πλειοψηφία, ότι οι συµβολαιογράφοι υποχρεούνται να χορηγήσουν αντίγραφα των δηµοσιευµένων διαθηκών χωρίς να απαιτείται η προηγούµενη λήψη άδειας της Αρχής, ακόµα και όταν περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα. Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση «ο συµβολαιογράφος, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 1 εδαφ. α΄ του αρθ. 13 του ν. 2830/2000
(όπως αντικαταστάθηκε, κατά τα ανωτέρω µε την παρ. 1 αρθ. 59 του ν. 3160/2003), και της παραγράφου 2 του αυτού άρθρου, το οποίο ρυθµίζει όπως ήδη λέχθηκε το ζήτηµα της χορηγήσεως αντιγράφων των εγγράφων και διαθηκών που αναφέρονται σ αυτές, ειδικά και εξαντλητικά και κατά τρόπο διάφορο άλλων σχετικών διατάξεων (δηµόσια έγγραφα γενικά, ληξιαρχικές πράξεις κλπ.), µπορεί να χορηγήσει αντίγραφα διαθήκης, έστω και αν, µετά την προαναφερθείσα έρευνα, κρίνει ότι περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, χωρίς να χρειάζεται η προηγούµενη λήψη άδειας από την Αρχή. Πρέπει τέλος να σηµειωθεί, ότι µε τη δηµοσίευση της διαθήκης στα 6 οικεία βιβλία του πρωτοδικείου, όπως και στο πρακτικό που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις (άρθρα 1769, 1770 και 1771, όπως νυν ισχύουν, 1778 ΑΚ), το κείµενό της καθίσταται προσιτό στον καθένα και µε την ανάγνωση του περιεχοµένου της και την καταχώρισή του στο οικείο πρακτικό (1771 ΑΚ) διενεργείται η επεξεργασία των ευαίσθητων δεδοµένων που τυχόν περιέχει χωρίς άδεια της Αρχής. Τούτο είναι συµβατό µε την διάταξη της περ. στ’ παρ. 1 του αρθ. 7Α του ν. 2472/1997 (όπως προστέθηκε µε την παρ. 4 του αρθ. 8 του ν. 2819/2000), κατά την οποία, όταν η επεξεργασία γίνεται από δικαστικές υπηρεσίες, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της λειτουργίας τους, δεν απαιτείται η λήψη άδειας της Αρχής»

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου