Οι πρώτες διαταγές πληρωμής στα πλαίσια της διοικητικής δίκης

Εκδόθηκαν οι πρώτες διαταγές πληρωμής στα πλαίσια της διοικητικής δίκης σύμφωνα με τα άρθρα 272Α έως και 272Ι του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 1 του ν.4329/2015 (ΦΕΚ Α 53/2-6-15):
-ΔΕφΑθ.1/2015 - Διαταγή πληρωμής κατά ΝΠΔΔ.: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Αναγνώριση από το καθ’ ου της οφειλής προς την αιτούσα. Προς απόδειξη του μη  αμφισβητούμενου της οφειλής η αιτούσα προσκομίζει «βεβαίωση αναγνώρισης». Εν προκειμένω, σύμφωνα με το π.δ. 136/2011, δεν απαιτείται η διενέργεια προληπτικού δημοσιονομικού ελέγχου. Δεκτή εν μέρει η αίτηση σύμφωνα με το επιτόκιο που ορίζεται με το ν. 4152/2013.
-ΔΕφΑθ.2/2015 - Διαταγή πληρωμής κατά του Ελληνικού Δημοσίου (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας). Δημόσια σύμβαση προμήθειας: Η αιτούσα προς απόδειξη του μη αμφισβητούμενου της απαίτησης επικαλείται και προσκομίζει έγγραφα της  Υ.Π.Α. Το καθ’ ου αναγνωρίζει την οφειλή ως εκκαθαρισμένη εκδίδοντας τακτικό ένταλμα, μη εξοφλημένο. Εν προκειμένω δεν απαιτείται προληπτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.  Αδικαιολογήτως αρνείται το Ελληνικό  Δημόσιο να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό. Δέχεται την αίτηση. (defeteio-ath.gr)

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Ηθική παρενόχληση και τραμπουκισμός στο χώρο εργασίας (mobbing) υπό το πρίσμα του άρθρου 312 του νέου Ποινικού Κώδικα

Εκπίπτουν οι δαπάνες καθαριότητας, δαπάνες συντήρησης αυτοκινήτου και δαπάνες για καφέδες κλπ για το προσωπικό και τους πελάτες της επιχείρισης (ΣτΕ)