Ηλεκτρονικό εμπόριο - Οι κίνδυνοι στις αγορές από το ίντερνετ

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου
Το ηλεκτρονικό εμπόριο γνωρίζει την μεγάλη του ακμή την περίοδο αυτή και είναι σίγουρο ότι αυτό θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Βασική, αν όχι κυρίαρχη πτυχή του ηλεκτρονικού εμπορίου, αποτελούν οι συναλλαγές μέσω internet. (e-shops) ‘Όσο όμως αυξάνεται η χρήση αυτής της δυνατότητας, αυξάνονται και οι πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν για τον καταναλωτή. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένα πληρέστερο νομικό καθεστώς για το ηλεκτρονικό εμπόριο προκειμένου να προστατευθούν οι χρήστες των διαδικτυακών πωλήσεων.
Οι λεγόμενες συμβάσεις από απόσταση διέπονται από το νόμο 2251/1994 και προβλέπουν ορισμένες ασφαλιστικές δικλείδες για τον καταναλωτή.
Η ταυτότητα του πωλητή
Σύμφωνα με το νόμο, τα e-shops για να μπορούν έγκυρα να συνάπτουν συμβάσεις με τους καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνουν με τρόπο εμφανή και σαφή για:
 α) την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή,
 β) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή της υπηρεσίας,
 γ) την τιμή, την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, καθώς και το
ΦΠΑ, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή,
 δ) τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης,
 ε) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής,
 στ) το δικαίωμα υπαναχώρησης,
 ζ) το κόστος χρησιμοποίησης του μέσου επικοινωνίας από απόσταση, όταν
υπολογίζεται με βάση άλλη εκτός των βασικών τιμολογίων,
 η) την ελάχιστη διάρκεια ισχύος της σύμβασης στην περίπτωση συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών που επιτελείται διαρκώς ή περιοδικώς.
Σε περίπτωση δεν τηρείται αυτή η προϋπόθεση, η σύμβαση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή.
Νομιμότητα του πωλητή
Επίσης οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, οφείλουν να παρέχουν άμεση και συνεχή πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν:
α) στοιχεία που να επιτρέπουν την ταχεία επαφή και την άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το φορέα παροχής της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης,
β) εφόσον ο φορέας είναι εγγεγραμμένος σε εμπορικό μητρώο, ή παρόμοιο δημόσιο μητρώο, το οικείο μητρώο και τον αριθμό εγγραφής του σε αυτό, ή ισοδύναμο τρόπο αναγνώρισης στο μητρώο αυτό,
γ) εφόσον η δραστηριότητα υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης, τα στοιχεία της σχετικής εποπτικής αρχής.
Όροι της πώλησης
Τέλος, οι επιχειρήσεις που προσφέρουν τη δυνατότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου υποχρεούνται να έχουν με ευχερώς προσβάσιμο τρόπο αναρτημένους τους γενικούς και ειδικούς όρους πώλησης, μεταξύ άλλων ιδιαίτερα:
α) τον τρόπο καταβολής του τιμήματος, περιλαμβανομένων των όρων
πίστωσης ή πληρωμής με δόσεις, καθώς και τους όρους εξασφάλισης,
β) τους όρους και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και, σε χωριστό ηλεκτρονικό έγγραφο, υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης.
γ) πληροφορίες σχετικές με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τις
υφιστάμενες εμπορικές εγγυήσεις και
δ) τους όρους καταγγελίας της σύμβασης, επιστροφής του προϊόντος και επιστροφής του καταβληθέντος τιμήματος.
Συμπερασματικά, στις αγορές μας από το ίντερνετ προσέχουμε:
- Ποιος είναι ο πωλητής και βασικά στοιχεία για την επιχείρηση του
- Τους όρους της πώλησης, ιδιαίτερα τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας, ακύρωσης της πώλησης, επιστροφής του προϊόντος και του τιμήματος
- Τα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας και τις παρεχόμενες εγγυήσεις
- Τα σημεία όπου πρέπει να αναγράψουμε τα προσωπικά μας στοιχεία και στοιχεία πιστωτικών/χρεωστικών καρτών.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία