Καταγγελίες για παράνομες χρεώσεις από εταιρίες κινητής τηλεφωνίας στο Συνήγορο του Καταναλωτή

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή σε δύο επιστολές του προς τις αρμόδιες αρχές θίγει το ζήτημα των παρεχόμενων υπηρεσιών των εταιριών τηλεπικοινωνίας και συγκεκριμένα α) σχετικά με την ειδοποίηση των καταναλωτών σε περίπτωση υπέρβασης τόσο του 80% όσο και του 100% της κατανάλωσης του οικονομικού τους προγράμματος κατά την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας και β) σχετικά με την ελλιπή κάλυψη παραμεθόριων περιοχών από Ελληνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Ειδικότερα αναφορικά με το πρώτο θέμα η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” σημειώνει ότι «έχει δεχθεί πολυάριθμες καταγγελίες καταναλωτών, που αφορούν σε ιδιαίτερα σημαντική οικονομική τους επιβάρυνση, μετά την υπέρβαση του συμφωνηθέντος με την εταιρεία-πάροχο πακέτου.
Οι καταγγελίες συνοδεύονται, μάλιστα, από την επισήμανση των καταναλωτών ότι, κατά την προσυμβατική ενημέρωση, δεν τους έγινε σαφές ότι το πρόγραμμα που επέλεξαν δεν διαθέτει τη δυνατότητα αυτόματης διακοπής, αμέσως μόλις η χρέωσή τους καταστεί υψηλότερη από ένα ορισμένο ανώτατο όριο. Το γεγονός αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι αναγκαία η ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, μέσα από την ανάληψη συγκεκριμένης ρυθμιστικής πρωτοβουλίας συμπλήρωσης του Κανονισμού Γενικών Αδειών. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε σκόπιμη την ενσωμάτωση στον Κανονισμό Γενικών Αδειών διάταξης που να θεσπίζει υποχρέωση του παρόχου για ενημέρωση του καταναλωτή μέσω γραπτού μηνύματος στο κινητό του (SMS), χωρίς πρόσθετη χρέωση, τόσο όταν φθάσει στο 80% όσο και στο 100% της κατανάλωσης του οικονομικού του προγράμματος . Θα ήταν, επιπλέον , χρήσιμο να διασφαλίζεται, μέσω της τήρησης σχετικού αρχείου για ικανό χρονικό διάστημα, ότι ο πάροχος πράγματι έστειλε τα δύο προαναφερθέντα μηνύματα. Είναι ευνόητο ότι οι όποιες συστημικές αδυναμίες για την ειδοποίηση σε πραγματικό χρόνο λαμβάνονται υπόψη. Θεωρούμε, επίσης, αναγκαία την επέκταση, σε όλα τα οικονομικά προγράμματα που προσφέρουν οι εταιρείες, της υποχρέωσης του άρθρου 1.2.2., περ. γ, τέταρτο εδάφιο του Παραρτήματος Β του Κανονισμού Γενικών Αδειών, που αφορά στη δυνατότητα του καταναλωτή για επιλογή, κατά την υπογραφή της σύμβασης, της αυτόματης διακοπής, αμέσως μόλις η χρέωσή του υπερβεί ένα ανώτατο όριο που θα συμφωνηθεί ως εύλογο. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές εταιρείες θεωρούν ότι συμμορφώνονται με τη συγκεκριμένη διάταξη λόγω της προσφοράς καρτοκινητών ή καρτοσυμβολαίων, τα οποία, ωστόσο, από τη φύση τους παρέχουν ανώτατο όριο χρέωσης».

Σχετικά με το δεύτερο θέμα η Αρχή αναφέρει ότι «κάτοικοι και επισκέπτες ορισμένων παραμεθόριων περιοχών της χώρας μας αδυνατούν να παραμένουν σταθερά συνδεδεμένοι σε ελληνικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, λόγω μη λήψης του σήματος των ελληνικών παρόχων κινητής τηλεφωνίας και internet. Επιπροσθέτως, κάτοικοι παραμεθόριων περιοχών καταγγέλλουν ότι οι συσκευές τους μπορούν να συνδεθούν μόνο σε αλλοδαπά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας όμορων χωρών, δεδομένου ότι το σήμα των αλλοδαπών παρόχων κινητής τηλεφωνίας είναι ισχυρότερο. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υπέρογκη χρέωση Ελλήνων πολιτών, δεδομένου ότι επιβαρύνονται με χρεώσεις περιαγωγής (roaming), παρά το γεγονός ότι βρίσκονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Όπως είναι γνωστό, με την παρ.11 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταφορών, δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 82), η οποία επανέλαβε τη διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 31 του ν. 3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών», ορίζεται ότι «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εθνικής Άμυνας καθορίζονται οι παραμεθόριες ζώνες της χώρας, των οποίων η πλήρης κάλυψη από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας κρίνεται ως εθνικά αναγκαία. Για τις ζώνες αυτές, η έγκριση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας της παρ. 2Η του άρθρου 1 του ν. 2801/2000 χορηγείται από τη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων». Σε εκτέλεση της παρ. 11 του άρθρου 31 του ν. 3431/2006 είχε εκδοθεί η Κ.Υ.Α. 481/9.3.2010 «Καθορισμός παραμεθόριων ζωνών πλήρους κάλυψης από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας» (Β΄ 337), η οποία δεν έχει τροποποιηθεί. Στην πράξη, όμως, με βάση τις καταγγελίες που δεχόμαστε από καταναλωτές, η ανωτέρω νομοθεσία δεν φαίνεται να τηρείται, ιδίως σε νησιωτικές ακριτικές περιοχές». (πηγή: legalnews24.gr)

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου