Προστασία καταναλωτή - Αθέμιτη εμπορική πρακτική

Απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-435/11 CHS Tour Services GmbH κατά Team4 Travel GmbH.: Μια εμπορική πρακτική που είναι παραπλανητική για τον καταναλωτή είναι αθέμιτη και, συνεπώς, απαγορεύεται, χωρίς να είναι αναγκαίο να αποδειχθεί ότι είναι αντίθετη προς τις απαιτήσεις της επαγγελματικής ευσυνειδησίας.
Με την απόφασή του, το Δικαστήριο απαντά ότι, σε περίπτωση που μια εμπορική πρακτική πληροί όλα τα ρητώς προβλεπόμενα κριτήρια της διατάξεως της οδηγίας, η οποία αφορά ειδικώς τις παραπλανητικές πρακτικές έναντι του καταναλωτή, δεν απαιτείται να διακριβωθεί εάν η πρακτική αυτή είναι και αντίθετη προς τις απαιτήσεις της επαγγελματικής ευσυνειδησίας, κατά την έννοια της οδηγίας αυτής, για να μπορεί βασίμως να θεωρηθεί αθέμιτη και, συνεπώς, να απαγορευθεί.
Πράγματι, κατά τη σχετική διάταξη της οδηγίας, ο παραπλανητικός χαρακτήρας μιας εμπορικής πρακτικής εξαρτάται αποκλειστικώς και μόνον από το γεγονός ότι είναι αναληθής, στο μέτρο που περιλαμβάνει εσφαλμένες πληροφορίες ή γενικώς ενδέχεται να εξαπατήσει τον μέσο καταναλωτή όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τη φύση ή τα κύρια χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας και, εξ αυτού του λόγου, ενδέχεται να οδηγήσει τον συγκεκριμένο καταναλωτή να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία δεν θα ελάμβανε διαφορετικά. Συνεπώς, τα συστατικά στοιχεία μιας παραπλανητικής εμπορικής πρακτικής εκτιμώνται κατ’ ουσία σύμφωνα με την αντίληψη του καταναλωτή ως αποδέκτη αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.
Όταν συντρέχουν τα χαρακτηριστικά αυτά, η πρακτική θεωρείται παραπλανητική και, συνεπώς, αθέμιτη και απαγορευμένη, χωρίς να απαιτείται να διακριβωθεί η συνδρομή της προϋποθέσεως της άλλης διατάξεως της ίδιας οδηγίας, η οποία προβλέπει τον γενικό ορισμό των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και εμπίπτει στη σφαίρα δράσεως του επιχειρηματία, ότι η πρακτική είναι αντίθετη προς τις απαιτήσεις της επαγγελματικής ευσυνειδησίας.
Συνεπώς, η οδηγία διασφαλίζει στην περίπτωση παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Οι πρακτικές αυτές, μαζί με τις επιθετικές εμπορικές πρακτικές, συνιστούν τις κατ’ εξοχήν συνηθέστερες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. (curia.europa.eu)

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου